Rapport från fullmäktige den 28 maj 2020

 

Något om de frågor som bl.a. SAFE agerade i. Där ingen annan partibeteckning ges är det SAFE:s ledamöter som omnämns.

Även denna kväll fullmäktige tillfälligt minskat till 29 ledamöter, detta med anledning av corona-pandemin.

SAFE:s två ledamöter, Anders Hansen och Uno Kenstam, var i tjänst, men vid olika elar av sammanträdet. medan ersättaren Thomas Erixzon var hemma och följde mötet via närradio och webb-TV.

 

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.

 

Interpellation ang. avstängning av elever på Brinellskolan

SAFEs Uno Kenstam hade lagt denna interpellation till BUNs ordförande Leif Ternstedt (S). Han undrade om det finns för i vilken konsekvens en elevs beteende får, om det finns skillnader mellan grundskola och gymnasieskola och ifall det inte finns en samsyn – är det då önskvärt att uppnå en sådan.

Ternstedt svarade att förvaltningslagen styrde dessa åtgärder. Avstängning av elever var inget straff utan var till för att säkra undervisning för de andra eleverna. Han sa att grundskolan och gymnasiet styrdes av olika lagar.

Ändringar i kommunens budget

Kvällens heta fråga var de förslagna ändringar av flera nämnders budgetramar för att klara socialnämndens budget. Det hade blivit återremiss i april och nu kom frågan upp i igen på bordet.

SAFEs Anders Hansen sa att det ska finnas ett underlag och att facknämnderna måste ges möjlighet att yttra sig. Det har visserligen stått en del i lokaltidningen om vad nämnderna vill göra i samband med rapporteringen om tertialbokslutet.

Anders påpekade att det finns nya statsbidrag på 9 mkr som inte finns med i underlaget för budgetändringarna. Han sa att socialnämnden behöver mer stöd, men att barn- och utbildningsnämnden också behöver behålla sin budgetram.

Hansen föreslog att BUN skulle få behålla sin ram och att kommunstyrelsens ram skulle reduceras med ytterligare 1,2 mkr. Han nämnde även att kommunen kanske kan ta 22,5 mkr ur den s.k. resultatutjämningsreserven och kommunen uppfyller kriterierna.

SAFE föreslog också att socialnämndens ram skulle utökas med ytterligare 15 mkr för att undvika ytterligare neddragningar inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

Rikard Salander (MP) stödde SAFEs förslag om att spara ytterligare 1,2 mkr på kommunstyrelsens budget. Det gjorde även Ervisa Dani (L).

I den fortsatta debatten sa Anders Hansen att kommunens kostnader för corona-pandemin är oklara. Det kan förvärras, men också bli bättre om staten ger mer stöd. Han önskade att beslutsunderlaget hade varit bättre och påpekade att det blir svårare med nedskärningar ju högre upp man kommer i den kommunala hierarkin.

Det blev till slut omröstning om SAFEs förslag att inte tillåta nedskärningar i BUNs budget. Det blev 10 (SAFE, MP, L och SD) för detta, medan 19 (S, KD, C, M och V) röstade för kommunstyrelsen.

Det blev sen röstning om SAFEs förslag att spara in ytterligare 1,2 mkr på kommunstyrelsen och till slut kommunstyrelsens förslag till förändrade budgetramar, vilket ställdes mot de olika oppositionspartiernas olika ändringsyrkanden.

Den styrande minoriteten (S, KD, C) fick med stöd av M och V igenom sina förslag och denna gång gick det inte längre att begära återremiss.

Ändringar i investeringsbudgeten

Kommunstyrelsen föreslog bl.a. att renoveringen av Norråsaskolan skulle flyttas fram något år.

Anders Hansen tog upp att ventilationen på Norråsaskolan har stora brister och måste åtgärdas snarast; gärna nu under det kommande sommarlovet. Han tyckte att Tekniska servicekontoret.

Rikard Salander (MP) stödde Anders Hansens förslag. Även L tog upp ventilationsproblemen i Norråsa och även i Handskerydskolan.

SAFEs förslag om Norråsa fick dock inte stöd av en majoritet i fullmäktige.

Destinationsutveckling - Turistbyrån

Vänsterpartiets Kim Strand yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag och ville att Turistbyrån skulle ha bättre öppettider och även föras över till Kultur- och fritidsnämnden (V har även lagt en motion i samma fråga). Anders Hansen stödde detta. Men V:s förslag fick inte stöd av övriga i fullmäktige. Fotnot: Turistfrågor heter ”destinationsutveckling” på nutida byråkratspråk…

Fullmäktige var slut ca 21:00.

 

Thomas Erixzon