Kommunfullmäktige 22 oktober

 

Coronan begränsar fortfarande fullmäktiges sammanträden – det är bara 29 ledamöter som deltar. Anders Hansen och Uno Kenstam representerade SAFE denna kväll, och turades om att vara ordinarie resp. ersättare. Nedan följer en kort rapport – mest om vad SAFE gjorde under mötet.

Mötet finns i sin helhet att se på kommunens webb-TV, och där kan man i detalj följa hur debatten gick i de enskilda frågorna.
 

Interpellation ang. arbetsmiljö

 

Ervisa Dani (L) hade lagt denna interpellation ang. arbetsmiljön på Norråsaskolan som länge haft en dålig ventilation. Anders Hansen sa att det var en bra interpellation och bra genomgång i svaret av Leif Ternstedt (S). En riskanalys förbättrar underlaget vid investeringar som skjuts fram i tiden, menade Hansen.

 

Interpellation ang. bortsparande av ekologisk mat

 

Rikard Salander (MP) kritiserar att TSN sparar bort ekologiska livsmedel i kommunens skolor och förskolor. Anders Hansen sa att det var 700 tkr som kostnaderna för ekologiska livsmedel det skulle minskas med. Det är S-C-KD som står bakom nedskärningen. Det är inte all ekologisk kost som sparas. Salander vill behålla nuvarande nivå på kostnaden för ekologiska livsmedel.

 

Interpellation ang. tillsättandet av ny kommundirektör

 

Lennart Forsberg (SD) kritiserade att oppositionen i kommunstyrelsen inte fått vara med i rekryteringsprocessen. Han fick medhåll av Rikard Salander (MP) som var mycket kritisk till Anci Magnussons(S) svar. Ervisa Dani (L) höll med om att samtliga partier borde ha fått mer information. Facket hade valt en annan kandidat än kommunledningen.

 

Motion om turistbyrån

 

Kim Strand (V) hade gjort denna. som bl.a. går ut på att Turistbyrån förs till Kultur- och fritidsnämnden. Lena Björnholm (V) fick föra debatten. Kjell Skålberg (L) yrkade bifall. Anders Hansen sa att det digitala ger inte den besökande allt den behöver och det behövs personal som hjälper till och han yrkade också bifall till motionen. Det krävs personal som har ett kontaktnät kommunens föreningar – det finns inte digitalt. Etelka Huber (MP) yrkade även hon bifall.

 

Motionen fick alltså stöd av SAFE, MP och L, men blev dock nedröstad i fullmäktige. V, SAFE, MP och L reserverade sig.

 

Motion om Nässjö kommuns hemsidas förstasida

 

Uno Kenstam hade gjort denna motion, som handlade om utseendet på startsidan på Nässjö kommuns hemsida. Uno tyckte det var svårt att hitta aktuella frågor i kommunen på denna sida – nyheter läggs in alltför sällan. Han vill föra in mer händelser för bl.a. turister, inte minst under sommartid. Svaret på motionen pekade lite på Unos tankegångar och motionen ansågs därmed ”besvarad”. Uno yrkade bifall på sin motion. Anna Gerebo (M) stödde också motionen. SAFE och M reserverade sig.

 

Delårsboksbokslut 2020

 

Anders Hansen sa bl.a. att ombudgeteringen var viktig. Men socialnämnden har dragit ner mycket på sina kostnader. Nya orosanmälningar, strokefall, behov av familjehem går inte att planera i nämndens budget så som BUN göra t.ex. skolornas verksamhet. Det är dock en tuff situation i skolan det finns en kommande utbildningsskuld att betala. En tredjeklassare får inte tappa så mycket i kunskaper att de inte kan tas igen senare skolår.

Han yrkade dock bifall till kommunstyrelsens förslag. Man har gjort vad man kan med resurserna och man får detta år vara nöjda med statens bidrag.

 

Regler för styrdokument i kommunen

 

Anders Hansen begärde återremiss – förslaget var ofullständigt och luddigt. Vad menas med handlingsplan m.fl. uttryck? Gick inte återremissen igenom ville Hansen ha en del tillägg i dokumentet - en beskrivning av innehållet i de olika uttrycken behövs. Fullmäktige beslutade dock att ärendet skulle avgöras på mötet och röstade även nej till Hansens tilläggsförslag.

 

Biblioteksplan 2021 - 2024

 

Anders Hansen begärde återremiss i första hand. Han tog bl.a. upp att det sakandes mycket om barn och ungdomar, funktionsnedsatta och olika minoriteters olika behov. De ska ju vara prioriterade grupper – jämfört med den gamla planen är det stor skillnad på hur det är framlagt i texten. Krösabibliotekens samarbete nämns inte alls – finns detta kvar? Hur är det med samverkan med andra parter i kommunen kring talböcker och tekn hjälpmedel, kring skolbibliotek och pedagoger?

 

Om inte återremissen bifölls ville Hansen ha en hel del tilläggsförslag; bl.a. att under folkbiblioteken inarbeta Krösabibliotekens samarbete med inköp, gallring, mångspråkighet, kultur för funktionsnedsatta m.m. Det borde finns riktlinjer om öppettider och personalresurser.

 

Ang. skolbibliotek ville Hansen ha skrivningar om skolbiblioteksavtal Kultur och Fritid och Barn- och Utbildningsnämnderna. Även något om tillgängligheten för funktionsnedsatta, tillgång till ljudböcker m.m. Öppettider och personalresurser behövs också nämnas.

 

Hansens tillägg var ungefär samma som motiveringarna för återremissyrkandet.

 

Rikard Salander (MP) yrkade bifall till SAFEs förslag.

Men vare sig återremiss eller Hansens tillägg gick igenom. Reserverade sig gjorde SAFE och MP.

 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

 

Anders Hansen att den barnkonventionen användes ofta slentrianmässigt i kommunens handlingar. Han sa att kommunens råd för funktionsnedsatta fungerade bra numera. Han lade ett förslag med mer vässade formuleringar.

 

Lena Björnholm (V) lade ett eget liknande förslag. Rikard Salander (MP) yrkade bifall Hansen. Han drog först tillbaka till förmån för Lenas men det slutade med att Lena istället stödde SAFEs förslag. Detta blev dock nedröstat. Reservation från SAFE, V och MP.

 

Mötet höll på mellan kl. 18:00 till kl. 21:46.

 

 

Thomas Erixzon
Nässjö