Riv upp kommunfullmäktiges skolbeslut!

Behåll Centralskolan som 7-9 – skola!

 


Varken Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet eller Moderaterna gick till val 2010 på att genomföra de drastiska förändringar inom skolan som kommunfullmäktiges beslut den 21 mars 2013 innebär. Sedan förslagen i skolutredningen blev kända under hösten 2012 har elever, lärare, föräldrar och kommuninnevånare framfört välgrundad kritik.

 

Hittills har ovan nämnda partier inte tagit hänsyn till framförda förslag och synpunkter. Med bara månader kvar till valet 2014 så fortsätter kritiken ifrån elever, fackliga organisationer och verksamhetsnära personal. Det är uppenbart att många kommuninnevånare på goda grunder vill se en annan skolutveckling än majoritetens och Moderaternas. 

 

SAFE vill därför riva upp kommunfullmäktiges beslut om den s.k. ”Framtidens skola” i Nässjö kommun.

 


Centralskolan har idag 300 elever och inte 269 som skolutredningen anger. Hus 2, med bl.a. matsal, specialsalar för NO, hemkunskap, bild och slöjd, renoverades år 2000 och håller mycket god standard. I hus 1 har hälften av lektionssalarna nya golv och ytskikt. I båda byggnaderna finns hiss. Från år 2000 har drygt 13 miljoner investerats i Central-skolan. Både elever och personal anser att Centralskolan är trivsam och funktionell. Om Centralskolan läggs ner blir elevunderlaget i Norråsaskolans upptagningsområde om några år hela 530 elever, vilket är en ökning med c:a 120 elever. 

 

Det finns risk för att en så kraftig elevökning försämrar studieresultaten. Ett elevantal på max 450 (beroende på antalet nyanlända elever) är bäst med hänsyn till antalet klassrum och grupprum som Norråsa-skolan har idag, vilket också finns beskrivet i tidigare utredning. Dagens upptagningsområden för Centralskolan och Norråsaskolan är bra i förhållande till elevantal och olika bostadsområden. 


 

SAFE anser att det är nödvändigt att behålla Centralskolan.