SAFE:s remissvar på

Ansvarskommitténs betänkande SOU 2007:10

 

SAFE:s remissyttrande koncentreras på de områden vi bedömer vara de viktigaste förslagen i Ansvarskommitténs utredning.

 

1. Ansvarskommittén föreslår att dagens län och landsting ersätts av s.k. regionkommuner. Dessa bedöms vara 6 – 9 stycken, vilket innebär långt färre än dagens län och landsting. Även om Ansvarskommittén inte föreslår några kartor med ny regional indelning i landet, så skriver man att regionkommunerna måste vara väsentligt större än dagens län/landsting till yta och folkmängd.

 

Om Ansvarskommitténs förslag till bildandet av regionkommuner genomförs skulle detta innebära den största centraliseringen av svensk förvaltning sedan kommunsammanslagningarna i början av 1970-talet. Det skulle innebära betydligt längre avstånd mellan väljare och valda på regional nivå och antalet politiskt valda på regional nivå skulle minska drastiskt.

 

Detta menar vi skulle leda till en allvarlig försämring och urholkning av det demokratiska styrelseskicket i vårt land. Väljare skulle få betydligt mindre möjlighet att påverka besluten på regional nivå; framför gäller detta sjukvårdspolitiken – en av de viktigaste delarna av den offentliga sektorn.

 

För Nässjös del ser vi det som mycket allvarligt om vi skulle bli en liten del av någon framtida storregion i östra Götaland eller Småland. Våra möjligheter som kommun att kunna påverka den regionala utvecklingen skulle försämras avsevärt.

 

En centraliserad regionindelning skulle än mer förstärka den befolkningsomflyttning vi redan har i landet; glesbygden och mindre kommuner skulle dräneras på invånare, medan allt fler flyttar till storstäder och regionala centra. Ju färre län/regioner som finns i landet, ju färre centrala tillväxtcentra kommer det att bli.

 

Som ett EU-kritiskt parti ser vi även frågan på regionkommuner ur ett EU-perspektiv. Bildandet av regionkommuner skulle minska regeringens och riksdagens inflytande på regional nivå, eftersom en del av länsstyrelsens uppgifter föreslås föras över till regionkommunerna. EU arbetar aktivt med att regionalisera för att minska nationalstaternas inflytande till förmån för främst den överstatliga nivån. Regionkommunerna kommer troligen att öka sina direktkontakter med EU:s överstatliga organ, vilket kommer att leda till en försvagning av den svenska statsmakten. Vi tycker inte detta är bra eftersom det kan leda till ett ökat inflytande för EU:s institutioner på riksdagens och regeringens bekostnad.

 

*

 

Ansvarskommittén föreslår också att det mesta av tillsynsmyndigheten på livsmedel-, djurskydds- och miljöområdet skall förstatligas. Detta menar vi skulle bli ett allvarligt slag mot landets primärkommuner, som då skulle förlora det mesta av sin kompetens på dessa områden. Kommunerna skall även i fortsättningen stå för planläggning och tillståndsgivning på dessa områden, och då måste man även ha den yrkeskompetens anställd som krävs för detta.

 

*

Vad gäller övriga synpunkter hänvisar vi till det yttrande som lämnas av Nässjö kommunfullmäktige i september 2007.

 

 

Nässjö den 16 september 2007.

 

 

SAFE; Solidaritet – Arbete – Fred – Ekologi.

 

Fotnot: SAFE är ett kommunalt parti, verksamt i Nässjö kommun. SAFE har 11 av 57 platser i kommunfullmäktige och fick ca 20 % av rösterna i valet 2007. SAFE ingår för närvarande i ett majoritetsstyre i Nässjö kommun tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.