Överenskommelse om samarbete 2007-2010

 

Utifrån valresultatet i september 2006 kan konstateras att ett nytt parlamentariskt läge uppstått i Nässjö kommun. Utifrån detta resultat har vi, Socialdemokraterna, SAFE och Vänsterpartiet, kommit överens om att under mandatperioden 2007-2010 samarbeta i en majoritet. Denna majoritet innehar 30 av kommunfullmäktiges 57 mandat.

 

Gemensamma utgångspunkter  

Vi vill arbeta politiskt för ett samhälle som erbjuder trygghet i livets alla olika skeenden och situationer. Vi vill leva i ett samhälle som tar ansvar för alla medborgare såväl gammal som ung. Alla ska känna samhällets stöd när det behövs – det är solidaritetens grundtanke. Välfärden skall finansieras solidariskt. Vinstintressen i välfärden skall hållas tillbaka.

 

En förutsättning för utvecklad välfärd är att människor har arbete. Därför är det så viktigt att Nässjö kommun fortsätter att arbeta för att utveckla det lokala näringslivet. Med bra villkor för företagande ­– men också med ett stort utbud av kultur, bra boende och god samhällsservice – kan vi få fler företag och enskilda människor att flytta till vår kommun. Fler invånare i kommunen innebär möjligheter till angelägna kommunala välfärdssatsningar.

 

Grunden för hela Nässjö kommuns utveckling är det långsiktiga strategiarbete som fullmäktige har antagit inom områdena kommunikationer, näringsliv, kompetens, attraktivitet och offentlig service. Denna utveckling handlar om  stad, kransorter och landsbygd. Visionen tar sikte på 2014, då Nässjö kommun fyller 100 år.

 

Det är ett viktigt kommunalt ansvar att delta i och påverka samhällets utveckling. Detta kan inte enbart överlåtas på marknadskrafterna. Vi ser infrastrukturen – så som vägar, järnvägar, bredband etc. –  som en strategisk resurs, och kommer att använda den för att möta framtida krav.

 

I syfte att öka Nässjös attraktionskraft bör vi sträva efter att bibehålla den kommunalskattenivå som f. n. föreligger. Vi ser inte vare sig höjda eller sänkta skatter som något självändamål. Vi inser att höjd kommunalskatt slår hårdast mot dem som har de lägsta inkomsterna.

 

För att få ut så mycket som möjligt av våra skattemedel krävs ett tålmodigt utvecklingsarbete med en helhetssyn för hela kommunen.  Vi anser att det är kommuninvånarna som ska ha det avgörande inflytandet över den taxefinansierade verksamheten som t. ex. vatten, fjärrvärme avlopp och sophantering. Att denna verksamhet dessutom sköts miljömässigt rätt är också viktigt för oss. Våra kommunala bolag äger vi gemensamt och eventuella vinster ska återinvesteras i verksamheterna eller i form av utdelning till kommunen. Samarbete med andra offentliga aktörer/bolag kan vara viktigt för att utveckla bolagens verksamhet.

 

För att nå bästa möjliga resultat för den enskilde, och för att använda de offentliga resurserna på bästa sätt, ska Nässjö kommun samverka med andra offentliga aktörer. Genom ovanstående politiska viljeinriktning kan ett ekonomiskt utrymme uppstå och som kan användas till såväl vård, skola och omsorg som till att öka insatserna för förbättrad infrastruktur, kollektivtrafik och fastighetsunderhåll.

 

Våra samarbetsformer

Att ta på sig ett regeringsansvar innebär att väljarna givit oss stort förtroende. Vi samarbetspartier konstaterar att rollen som regeringspart skiljer sig markant mot oppositionsrollen.

 

Partierna är överens om att motioner och interpellationer i huvudsak är oppositionens redskap, eftersom vi som regerar ”sätter dagordningen” och påverkar genom att använda de formella positioner majoritetspartierna förfogar över.

 

Vidare är vi överens om att ärenden som behandlas i kommunala nämnder och styrelser, och som kräver vidarehantering i kommunstyrelse och/eller kommunfullmäktige, ska vara politiskt behandlade partierna emellan före beslutet i första instans. Gemensamma gruppmöten förutsätts i styrelser och nämnder. Vid dessa gruppmöten kan idéer och förslag med fördel tas upp från partiernas representanter.

 

Partierna är överens om att generellt gäller att de ärenden som kommunfullmäktige, styrelser och nämnder fattat beslut om före denna överenskommelse träffats, ligger fast och är inte föremål för omprövning, om inte partierna är ense om annat.

 

Denna överenskommelse innebär också att partierna accepterar medverkan i kommunal- och regionförbund samt i övriga nätverk som kommunen ingår i. Partierna arbetar aktivt i organen med kommunens bästa för ögonen. Ett enigt uppträdande i organisationerna förutsätts.

 

Den kommunala organisationen är medborgarnas verktyg för att tillhandahålla välfärd. Organisationen kan även användas till att påverka myndigheter och andra organisationer i angelägna frågor för Nässjö kommun och där partipolitiskt syfte saknas. Partipolitiskt opinionsarbete bedrivs inom respektive parti.

 

Kommunal demokrati

I kommunfullmäktige behandlas enligt kommunallagen ärenden av principiell och övergripande natur. I styrelser och nämnder behandlas ärenden i enligt med fastställt reglemente. Partierna är överens om att nuvarande ordning innebär en rimlig balans och konstaterar att varje nämnd har att hantera sin delegation.

 

Medborgarna i Nässjö har, genom sina politiska partier och kommunalt förtroendevalda, möjlighet att påverka de beslut som fattas i olika kommunala organen. Vi vill utreda kommunfullmäktiges arbetsformer i syfte att skapa en direktdialog mellan fullmäktigeledamöter och medborgare i vardagsnära frågor i form av en allmänpolitisk debatt. Nämnderna har i uppdrag att skapa en arena för dialog med allmänheten inom ”sitt” ansvarsområde.

 

Politisk organisation och ersättningar till förtroendevalda

Partierna konstaterar att den politiska organisationen för kommande mandatperiod ligger fast. Fördelning av politiska poster mellan de tre samarbetade partierna utgår ifrån de 30 mandat majoriteten har i kommunfullmäktige. Detta innebär att Socialdemokraterna, SAFE och Vänsterpartiet tillsammans har sju mandat av kommunstyrelsens 13 och övriga partier fördelar sex mandat.

 

Arvoden och andra ersättningar för politiska kommunala uppdrag för den kommande mandatperioden ligger fast. Det samma gäller de principer som tidigare gällt vid uppräkning av kommunalrådsarvodena och som årligen beslutas av parlamentariska nämnden.

 

Ekonomi och styrning

Partierna är överens om att klara en bra kommunal verksamhet med oförändrad skattesats under mandatperioden, men om de tre partierna är ense kan skattesatsen förändras.

 

Om kommunfullmäktiges krav på god ekonomi ska upprätthållas måste kostnader anpassas till de intäkter som kommunen har. Partierna konstaterar att de ekonomiska mål som föreligger för prövning i budgetförslaget för 2007 är viktiga för kommunens framtida utveckling och ställer sig bakom dessa. Beslut av större ekonomisk tyngd grundas på analyser.

 

Grundtanken är att varje generation förvaltar sin andel av kommunens kostnader. Målet att öka det egna kapitalet genom förbättrade resultat syftar ju till att självfinansiera angelägna investeringar och därmed minska kommunens låneskuld. 

 

Den av avgående budgetkommittén föreslagna drift- och investeringsbudgeten för 2007 samt plan för 2008-2009 accepteras i princip av partierna. Taxor och avgifter som beslutas av kommunfullmäktige ska i princip justeras i förhållande till penningvärdesförsämringen i syfte att förebygga eftersläpningar som sedan är svåra att komma ifatt.

 

Lokal näringslivspolitik

Nässjö kommun har ett utvecklat lokalt näringslivsarbete. Partierna inser värdet av ett gott näringslivsklimat så att befintliga företag kan växa och nya företag vill etablera sig hos oss. Nässjös goda rykte, som har sin utgångspunkt i samarbetet mellan Nässjö kommun och Nässjö näringsliv AB, värnar samtliga partier om.

 

Metoden One Door kräver en balans mellan näringslivets krav på snabbhet och smidig handläggning och kommunala krav på en god samhällsplanering. Vi vill särskilt framhålla de små och medelstora företagens betydelse för en levande kommun.  Det är viktigt att nyföretagandet ökar i vår kommun. Utifrån det kommunala myndighetsutövandet vill vi att det ska bli enklare att starta och driva företag, och lättare för företag att växa. Kommunen ska aktivt bidra med problemlösningar och goda förutsättningar för etablering av nya företag, men också ge god service åt våra befintliga företag.

 

En viktig princip är att det är marknaden och kunderna som avgör om en etablering i kommunen ska bli framgångsrik. Det ankommer inte på kommunen, att i en etableringssituation, värdera om utrymme finns i branschen för fler företag. Detaljplaneinstrumentet ska användas för att främja en god samhällsplanering och en därmed bidra till en god miljö. Levande centra i kommunens olika orter är en viktig förutsättning för trivsel och attraktion.

 

En viktig förutsättning vid profilering av Nässjö som en framgångsrik logistikkommun är goda relationer med Högskolan i Jönköping. Det femåriga stödet till IHH:s professur i logistik avslutas i och med årsskiftet 2006/2007.

 

Partierna är överens om att deltagande i en satsningen på uppbyggandet av ett logistikcentrum kan vara en god strategisk satsning. Eventuell överenskommelse ska träffas under hösten 2006. Detta utesluter inte att vi ser gärna en breddning av den lokala arbetsmarknaden genom fler etableringar av tjänsteföretag. 

 

Infrastruktur och kollektivtrafik

Nässjö kommun prioriterar dessa frågor. Skälet är naturligtvis vårt gynnsamma geografiska läge längs med Södra stambanan. Södra stambanan och dess upprustning är en viktig strategisk fråga för Nässjö kommun. Europabaneprojektet anser vi inte vara ett realistiskt projekt. Hotet mot Nässjö som stor järnvägsknut kommer delvis istället från Götalandsbanan, beroende på hur sträckningen skulle kunna bli. I Mullsjö 2005 träffades en kompromiss, inom ramen för regionförbundet, som innebar att Höglandskommunerna accepterar att en studie görs av Götalandsbanan. Detta under förutsättning att den nya bansträckningen viker av strax utanför Aneby så att stambanans problem med hastighetssänkande kurvor mellan Sya och Gripenberg byggs bort och stambanan därmed kan utvecklas. Partierna är överens om att denna fråga är av synnerligen stor vikt för Nässjös framtid som järnvägsknut och måste följas och bevakas noggrant.

 

Förutsättningarna för införande av anropsstyrd kollektivtrafik utreds. När vår ekonomi tillåter det ska kollektivtrafikformen även utvecklas.

 

Partierna är överens om att fortsatt utbyggnad av bredband är en rättvisefråga. Genom den utbyggnad som nu genomförs kommer 98 procent att ha tillgång till bredband. På sikt är målet full täckning och frågan prövas i kommande budgetarbeten.

 

Miljö och rättvisa

Miljöfrågor känner inga geografiska gränser. Vi vill driva utvecklingen i rätt riktning också i vår kommun med ett aktivt miljöarbete. Vi vill ta initiativ till att skapa en lokal oljekommission i Nässjö för att på sikt få bort oljeberoendet i kommunen. Tankarna har sitt ursprung i den nationella oljekommissionens slutrapport som redovisades i juni 2006. Alternativ energianvändning bör stimuleras och Nässjö Affärsverk AB kan här spela en roll.

 

Ett sätt att bidra till en mer rättvis värld är att utnyttja möjligheten till att ”rättvisemärka” Nässjö som kommun. Ett flertal städer har diplomerats ”fairtrade town”. Vi vill utreda om företag och organisationer i Nässjö kommun vill ta tillvara denna möjlighet. 

 

Barn- och utbildning

Att satsa på barnen är en av de viktigaste investeringarna vi kan göra för framtiden. Förutsättningarna för en god uppväxt är fortfarande goda i Sverige, liksom i vår kommun. Vissa barn föds till knappa förhållanden där föräldrar får vrida och vända på varenda krona för att få vardagen att gå ihop. Andra föds i familjer där resurser, kontakter, språksäkerhet och rika valmöjligheter är en självklarhet. Därför är det viktigt med en politik som stödjer alla barn. En förskola för alla är ett givet mål. För att inte föräldrar ska hamna i en omöjlig situation är målet att en förskoleplats ska kunna erbjudas inom fyra månader.

 

I både för- och grundskola kan personalen få signaler som visar att barnet har särskilda behov av hjälp och stöd. Dessa signaler bör följas upp i syfte att uppnå en skola för alla.

 

Antalet barn i grundskolan fortsätter att minska de närmaste åren och lite senare minskar eleverna också på gymnasiet. Partierna är överens om att utgångspunkten för Nässjö kommuns skolorganisation är att den anpassas till minskande/ökande elevunderlag. Vi vill fokusera på skolans pedagogiska innehåll för elevernas utveckling.   

 

Gymnasieskolan är i praktiken obligatorisk. Avveckling av måltidsavgiften i gymnasiet prövas därför i kommande budgetarbete.

 

Äldre- och handikappomsorg

Professionellt vård- och omsorgsarbete bygger på respekt för alla människors lika värde. Människor som möter svårigheter i sin livsföring ska detta till trots ha möjlighet att delta i samhällets gemenskap. Gott bemötande av personal i omsorgen och ett individuellt utformat stöd ger kvalitet för den enskilde. Att själv få komma med synpunkter ger den enskilde inflytande och delaktighet i den vård och omsorg han/hon behöver. Stimulans, rörelse och frisk luft är viktigt för ett gott liv. Partierna är därför överens om ytterligare resurser till aktivering, i syfte att förbättra verksamheten, prioriteras i 2008 års budgetarbete. En utvärdering av rehabiliteringsbehovet för äldre ska göras under 2007.

 

Under mandatperioden kommer vi att fokusera på frågan om den enskildes behov av boende för våra äldre och handikappade.

 

Partierna är överens om att inom gällande avtal om den särskilda kollektivtrafiken mellan Nässjö kommun och Jönköpings Länstrafik AB verka för att förbättringar sker så att Nässjö kommuns resenärer får de tjänster de har rätt till. Partierna är också överens om att följa kostnadsutvecklingen av mattransporterna. Hur frågan ska hanteras i övrigt tas ställning till i samband med att nuvarande avtal löper ut 2010.

 

Individ- och familjeomsorg

Vi vill fokusera på enskildas möjligheter till självförsörjning. Därför är arbetslinjen den naturliga utgångspunkten i det sociala arbetet inom individ- och familjeomsorgsverksamheten.

 

Utifrån synen att alla människor är lika mycket värda vill vi stödja de som fallit igenom samhällets skyddsnät. Den stora utmaningen är det tidiga och förebyggande arbetet för att minska antalet människor som måste söka ekonomiskt bistånd eller hjälp för sitt missbruksproblem. Särskilt viktigt är att hitta metoder för ungdomar som riskerar att hamna i vuxenmissbruk.

 

Kvinno- och tjejjourens verksamhet är viktig som ett komplement till övrig social verksamhet som bedrivs inom individ- och familjeomsorgen. Stödet till verksamheten bör kunna förbättras.   

 

Kultur och fritid

Kommunens omfattande och breda kulturverksamheter inom det ideella föreningslivet spelar en viktig roll för välbefinnande och livsglädje. Vi vill att kommunen ska stötta samverkan mellan kommunen, enskilda, föreningsliv, företag, turism för ett utvecklat kulturutbud. Vår kommunala musikskola, liksom biblioteken, bedriver en ovärderlig kulturverksamhet som vi vill stimulera och utveckla. Vi vill utreda möjligheten att skapa en kulturskola, som förutom musik kan innehålla dans, drama och bild.

 

Partierna är överens om att, utifrån kommunens vision om ett attraktivare Nässjö, stödja den lokalutredning som tillsatts om Pigallefastigheten. Utredningen – som ska ta sitt avstamp dels i den biblioteksplan som är under arbete, dels i ett strategiskt helhetsperspektiv – ska peka på hur fastigheten i sin helhet ska kunna utvecklas.

 

Människor behöver aktiviteter och mötesplatser för spänning och upplevelser. Unga behöver förebilder och meningsfulla aktiviteter. Idrotten stärker sitt grepp över oss, antingen vi är utövare eller publik. Det traditionella föreningslivet har svårt att hävda sig i konkurrensen gentemot andra aktiviteter och media. Samhällets kommersialisering påverkar människors beteenden, ofta i negativ riktning.

 

Vi vill därför möta de behov som finns för att alla som ska kunna ha en meningsfull fritid. Ett inslag i detta är skapandet av näridrottsplatser i kommunen. Näridrottsplatserna har också visat sig vara viktiga för vårt integrationsarbete, det har anläggningen i Nässjö visat. Därför vill vi fortsätta utbyggnaden av näridrottsplatserna, i första hand i kransorterna, för att där skapa möjligheter till både motion och möten. Utbyggnaden sker i takt med att utrymme finns i kommunens budget.

 

Kommunen som organisation och arbetsgivare

Vårt politiska uppdrag är att bidra till att medborgarna i Nässjö kommun kan bo och leva i en kommun där de känner trygghet och trivsel. Vårt verktyg för att nå detta är en väl fungerande kommun med en effektiv administration. Vi kan konstatera att Nässjö kommun i grunden har en god organisation, som ligger fast, men vi kan inte vara främmande för välmotiverade förändringar. Införande av ny teknik upplever vi inte som ett hot, utan som en möjlighet att få ut mer välfärd för våra skatter och avgifter.

 

En viktig förutsättning för att välfärdsbygget ska vara framgångsrikt är goda kommunala medarbetarinsatser, vilket ställer krav på en god personalpolitik. Trivsel på arbetsplatsen är en grundläggande förutsättning för att kunna utföra ett gott arbete. Kommunen ska vara en god arbetsgivare, rent av en föregångare, som genom att lyfta medarbetare också utvecklar sin verksamhet.

 

Vi står inför flera utmaningar i framtiden. Behovet av ny arbetskraft kommer sannolikt att vara stort i Nässjö kommun framgent. Inte minst mot denna bakgrund bör Nässjö kommun bli en ännu bättre arbetsgivare. Målet är att en heltidsanställning ska vara en rättighet, medan en deltidsanställning ska vara en möjlighet.

 

Trots satsningar är sjukfrånvaron fortfarande allt för hög. All sjukfrånvaro har inte med arbetsmiljön att göra, men i en del fall är sambandet starkt mellan arbetsmiljön och aktuella sjuktal. Systematiskt arbetsmiljöarbete, genom t.ex. skyddsronder, är en viktig del i utvecklandet av arbetsorganisationen. En chef som är tydlig i sin roll, bra på att förmedla målsättningar och vågar möta människor, har stor betydelse för klimatet på arbetsplatsen. Ett gott ledarskap innebär att roller och ansvarsfördelning mellan politiker och chefer är tydliga. Arbetsorganisationen ska vara begriplig för alla anställda. Alla ska ha möjlighet till insyn och delaktighet för att förstå helheten. En plan för hur kommunen skall förändras i ovanstående riktning bör tas fram under 2007.

 

Ett fortsatt strukturerat arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete stärker den kommunala organisationen samtidigt som anställdas delaktighet ökar. Arbetet bör bedrivas utifrån ett underifrånperspektiv. Vidare ska våra fastlåsta könsroller ifrågasättas. Satsningen på genusfrågorna i kommunen bör omfatta fler kommunala ansvarsområden.

 

Övrigt

Detta dokument ska inte ses som ett heltäckande program för angiven mandatperiod utan det anger den inriktning som nedanstående partier är överens om.

 

Nässjö den 15 oktober 2006

 

                                     

Socialdemokraterna i Nässjö

SAFE

Vänsterpartiet i Nässjö