NÅGOT OM DE FYRA GÅNGNA ÅREN…

SAFE har hela tiden aktivt motverkat nedskärningspolitiken och drivit på för uppnå förbättringar inom äldre- och handikappomsorg, färdtjänst, skola och förskola.

Därför har vi lagt förslag om att höja kommunalskatten något. Pengarna skulle gå till bibehålla kvalitet och omfattning på dessa verksamheter.

I SAFE:s budgetförslag har vi bl.a. föreslagit: (våra budgetförslag i sin helhet finns på internet: www.safe-nassjo.nu).

* ge mer pengar till äldre- och handikappomsorgen för att öka personaltätheten. Det skulle ge bättre omsorgskvalitet för vårdtagarna och bättre arbetsvillkor för personalen.

* att platser för korttidsboende för dementa tillskapas.

* att anslaget till färdtjänsten ökas så att resor kan göras på den enskildes villkor.

* att larmtjänsten samt nattbemanning på Parkgården förstärks.

* ge större anslag till förskola och grundskola (2002: 5,5 mkr).

* ge större anslag till elevsocial verksamhet och skolbarnomsorg/fritids (2002: 2 mkr).

* ge ökat anslag till musikskolan (2002: 0,5 mkr).

* ge ökat anslag till Brinellgymnasiet och Komvux (2002: 2,5 mkr).

* ge resurser till bättre lokal kollektivtrafik;  bl.a på lördagar, söndagar och kvällar.

* sänka politikerarvoden och partistöd.

* inrätta ytterligare en miljöinspektörstjänst i kommunen.

* ge högre bidrag till bibliotek och allmänkultur.

*

För många ärenden behandlas utan invånarnas insyn. Vi vill att fler ärenden skall beslutas av kommunfullmäktige;  det enda organ som kommunens medborgare direkt väljer, och som det alltid är öppet för alla lyssna till.

Vi har även lagt förslag som:

* att alla nämndsammanträden (där lagen så medger) ska vara öppna för allmänheten. Nu är bara några enstaka möten om året öppna.

* att återinföra allmänhetens frågestund i fullmäktige - flera av landets kommuner har en sådan, dock inte Nässjö ...

* att fullmäktiges ersättare ska ha yttranderätt vid sammanträdena.
påtalat vikten av att kommunens anställda ska ha full yttrandefrihet angående situationen på sin arbetsplats - fullmäktige antog SAFE:s motion i frågan.

Dessutom har vi:

* fått igenom förslag på bl.a. en anslagstavla och fler soffor i centrala Nässjö.

* stött samverkan mellan kommunerna på Småländska Höglandet genom kommunal- förbund (om bl.a. eftergymnasial utbildning) och gemensam räddningstjänst mellan Nässjö- Vetlanda.

* varit det enda parti som velat att handikappade ska behålla hela sin habiliteringsersättning/lön (35kr/dag).

* röstat nej till den stora höjningen av färdtjänsttaxan (47%) som skedde 2001.

* röstat nej till Lidl:s planer på att bygga varuhus på Nässjös gamla idrottsplats - vi vill slå vakt om befintlig handel i Nässjö centrum och i kommunens mindre tätorter.

* lagt förslag och delvis fått igenom ett beslut på bättre och hård beläggning på promenaden runt lngsbergssjön.

* stött stora investeringar som utbyggnaden av Västra Vägen och ombyggnaden av Brinellgymnasiet.

* fått igenom ett förslag om att inrätta ett kommunalt byggnadspris - det första priset delas ut i slutet av året.

* röstat nej till att ge stort ekonomiskt  stöd (drygt 1 mkr/år) till Högskolan i Jönköping - högskolorna skall bekostas av staten.

* stött införandet av maxtaxa inom förskolan i Nässjö.