Förbättra för äldre i Nässjö kommun.

 


För SAFE är omsorgen om äldre och funktionshindrade personer ett prioriterat område som ska bedrivas i kommunal regi.

 

Äldre- och demensboende i alla kommundelar

SAFE säger nej till utvecklingsplanen “Seniorens behov i fokus”. Utvecklingsplanen har lagts åt sidan, men den kommer sannolikt att tas upp igen av den politiska majoriteten och Moderaterna. I utvecklingsplanen är inte den äldre med stora omvårdnadsbehov i fokus. Istället är ambitionen att lämna så många fastigheter som möjligt. Trots att kommunens befolkning över 90 år ökar de närmsta 5 åren, är planen att avveckla 30 platser för kvalificerad äldreomsorg.

 

SAFE vill att det ska finnas både gruppboende och äldrehem i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö.

 

Äldre personer med stora omsorgsbehov ska kunna välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat. Därför behövs ett gruppboende tillskapas i Bodafors.

 

Eftersom i snitt 40 % av de boende på äldrehem har demensliknande sjukdomar erbjuds personal på äldrehem i kommundelarna komp-letterande utbildning i demensvård. Då kan närliggande äldrehem och gruppboenden samverka med bibehållen kvalité.

 

Sänk de alltför höga omsorgsavgifterna

De drastiskt höjda omsorgsavgifterna har en avskräckande effekt på äldre personer - inte minst kvinnor - med väldigt låga pensioner.

 

Hemhandling av livsmedel har höjts från 12 kr till 78 kr/tillfälle. Matdistributionen har höjts från 5 kr per portion till 313 kr per 15- dagsperiod oavsett antal portioner. Avgiften för personlig omvårdnad i hemmet har höjts från 0 kr till 313 kr per timme och trygghetslarm från 192 kr till 250 kr per månad.

 

Endast 25 % av omsorgsavgifterna kan betalas och hela 75 % måste avskrivas. Efter de drastiska avgiftshöjningarna har antalet personer som avsäger sig beviljade insatser inom äldreomsorgen stigit från 35 till 120 per år - insatser som en utredning visar att personen egentligen har behov av.

 

Människorna i Nässjö kommun som behöver äldreomsorgens insatser har under ett långt liv medverkat till att bygga upp samhället - de har redan varit med och betalat.

 

 

 

SAFE vill genomföra en kraftig sänkning av omsorgsavgifterna 2015 - hemhandling: 15 kr per tillfälle, matdistribution: 7 kr per portion, trygghetslarm: 192 kr per månad, personlig omvårdnad skall vara avgiftsfri. Avgifter får inte göra äldreomsorgen otillgänglig!

 

Personalförstärkningar och fler särskilda boenden.

Majoritetspartierna har gjort kraftiga neddragningar inom äldreomsorgen. Samtidigt har den äldsta delen av kommunens befolkning ökat. Äldrehemmens bemanning har minskat med i snitt en halv undersköterska samtidigt som en enhet för personer med långt framskridna demenssjukdomar har avvecklats. Personalen på äldrehemmen, liksom Norråsagårdens korttidsboende, har många gånger sagt ifrån om att de är underbemannade.

 

Vidare har antalet platser för kvalificerad äldreomsorg minskat och tröskeln in till äldrehem och gruppboenden har blivit för hög. Resurserna för äldres möjligheter till rehabilitering är otillräckliga vilket ofta leder till ökade långvariga omsorgsbehov och sämre livskvalité för den äldre.

 

För att åtgärda resursbristen inom äldreomsorgen vill SAFE öka bemanningen på äldrehemmen och på Norråsagårdens korttidsboende. Vi vill öka antalet platser för boende och korttidsvård inom demensomsorgen. Dessutom vill vi öka resurserna till rehabilitering och aktivering.

Behåll seniorlägenheterna på

Brinellgatan 2

Omsorgsnämnden upphörde 2013 att blockförhyra seniorlägenheterna på Brinellgatan.

 

Fastigheten innehåller totalt 45 seniorlägenheter, mottagningskök, matsal, mötesplats, tvättstuga, hiss och uteplats. Det enda villkoret för att bli hyresgäst var att personen hade uppnått en ålder av 70 år.

 

Många av hyresgästerna i seniorlägenheterna där hade mycket hög ålder och behövde hjälp av hemtjänsten för att få vardagen att fungera. Dessa kommuninvånare behöver seniorlägenheterna med tillhörande mötesplats för att bryta isolering och få gemenskap. Här anordnades aktiviteter varje vecka till låga kostnader där alla äldre var välkomna att delta.

 

Eftersom det är stor brist på senioranpassade hyresrätter vill SAFE fortsätta använda Brinellgatan 2 som seniorboende. Det ger stimulans, trygghet, senioranpassade bostäder, samlingslokaler och möjlighet att äta lunch under värdiga och trivsamma former.

 

Den sociala gemenskapen mellan hyresgästerna skapar trygghet. Dessutom ger seniorboenden möjlighet till samlad, effektiv hemtjänst.