Riv upp beslutet från skolutredningen

 


Kommunfullmäktiges beslut den 21 mars 2013 innebär drastiska förändringar inom skolan och utgår ifrån en skolutredning med stora brister. Sedan förslagen i skolutredningen blev kända under hösten 2012 har kommuninnevånare, elever, fackliga organisationer och verksamhetsnära personal framfört välgrundad kritik.

 

Hittills har den politiska majoriteten och Moderaterna inte tagit hänsyn till framförda förslag och synpunkter. Många kommuninnevånare vill se en annan skolutveckling.

 

SAFE vill därför riva upp kommunfullmäktiges beslut om att anta skolutredningens förslag.

 

 

Fyra likvärdiga skolområden i grundskola F-6

 

SAFE vill att det snarast satsas 5 miljoner till ökat antal lärare med 13 tjänster, med prioritering av de första årskurserna.

 

SAFE vill organisera upptagningsområdena för F-6 - elever så att det är god balans mellan olika bostadsområden och elevernas väg till skolan. Det uppnås bäst genom fyra likvärdiga skolområden i Nässjö tätort enligt följande beskrivning.

 

 

Bygg ut Nyhemsskolan, behåll Hultetskolan.

Till skillnad från den politiska majoriteten och Moderaterna vill SAFE behålla Hultetskolan som F-6 - skola. Dessa lokaler fungerar bra för en varierande undervisning och ligger i ett område där barnantalet kommer att öka.

 

Vidare vill SAFE bygga ut Nyhemsskolan till tvåparallellig F-6 - skola och öka upptagningsområdet något mot Runnerydsskolan. Det ger säkra skolvägar och integrationen ökar från 10 till över 20 %. Totalt blir Nyhem/Hultet om några år då ett skolområde med ca 450 elever.

 

Runnerydsskolan.

SAFE anser att om- och tillbyggnaden av Runnerydsskolan behöver göras snarast möjligt, vilket kommer att ge ett lyft för skolområdet. Undervisningen har under flera år bedrivits i alltför trånga lokaler med undermålig standard. Istället för ett kraftigt ökat upptagningsområde vill SAFE göra det något mindre mot Nyhemsskolan. Istället för uppåt 620 elever vill SAFE att Runneryds skolområde har c:a 490 elever.

 

 

 

Utveckla Handskerydsskolans utemiljö.

Handskerydsskolan med väl utformade undervisningslokaler, har idag c:a 340 elever och skolan är nästan fullbelagd. SAFE anser att en utveckling av skolans utemiljö har högst prioritet. Dessutom behöver området en näridrottsplats som med fördel kan placeras nära skolan.

 

Utöka Åkersskolans undervisningslokaler.

Åkersskolan har idag hela 430 elever och antalet ökar. SAFE anser att skolans undervisningslokaler snarast behöver utökas och att standarden på grundsärskolans lokaler behöver förbättras.

 

**********

 

Flisby, Solberga, Anneberg,

Ormaryd.

Eleverna i Flisbys F-4 - skola har god måluppfyllelse, de är trygga och pedagogerna har med god marginal behörighet i de ämnen som de undervisar. Skolan är ekonomiskt effektiv och organiserad så att barnen får en trygg övergång från förskola till grundskola. Flera elever skulle få betydligt längre skoldag om de åker skolskjuts till Anneberg dagligen.

 

- SAFE vill därför behålla Flisbys F-4 - skola.

- SAFE vill behålla fritids och utöka förskoleplatserna i Solberga.

- SAFE att F-6 - eleverna från Ormaryd tillhör upptagningsområdet för Annebergs skola istället för Handskeryds skola.

- Vi tycker det är bra att Annebergs skola får mer samlade lokaler genom den nya utbyggmnaden.

 

Bodafors, Forserum, Malmbäck, Sandsjöfors, Äng.

SAFE anser att dessa F-6 - skolor ska vara kvar. Vi vill snarast utreda om F-3 - eleverna i Bodafors ska ha undervisning i Emåskolan Laxen (Folkets hus).

 

Grundskola 7-9

 

Nässjö kommun har haft en märkbar elevökning i grundskolan och störst har ökningen varit i grundskola F-6. Denna ökning kommer om några år att slå igenom inom grundskola 7-9 och innebär c:a 120 fler elever än vad skolutredningen anger.

 

Behåll Centralskolan som 7-9 - skola.

Centralskolan har idag 300 elever och inte 269 som skolutredningen anger. Hus 2, med bl.a. matsal, specialsalar för NO, hemkunskap, bild och slöjd, renoverades år 2000 och håller mycket god standard. I hus 1 har hälften av lektionssalarna nya golv och ytskikt. I båda byggnaderna finns hiss. Från år 2000 har drygt 13 miljoner investerats i Centralskolan. Elever och personal anser att Centralskolan är trivsam och funktionell.

 

 

SAFE anser att det är nödvändigt att behålla Centralskolan som 7-9 - skola.

 

 

Behåll Norråsaskolans upptagningsområde.

Om Centralskolan läggs ner blir elevunderlaget i Norråsaskolans upptagningsområde om några år hela 530 elever, vilket är en ökning med c:a 120 elever. Det finns risk för att en så kraftig elevökning försämrar studieresultaten. Ett elevantal på max 450 (beroende på antalet nyanlända elever) är lämpligt med hänsyn till antalet klassrum och grupprum på Norråsaskolan, vilket också finns beskrivet i tidigare utredning.

 

SAFE anser att dagens upptagningsområde för Centralskolan och Norråsaskolan är bra i förhållande till elevantal och olika bostadsområden.

 

Parkskolan, Rosenholmsskolan.

SAFE vill behålla 7-9 - skolan i både Bodafors (Parkskolan) och Forserum (Rosenholmsskolan).

 

 

 

 

 

Se gärna fullmäktigedebatten om skolorganisationen från den 21 mars 2013 på kommunens webb-TV!