Ge äldreomsorgen mer resurser

Förbättra välfärden för äldre.

SAFE vill:

- att måltidsabonnemangen sänks från 4443 kr till 3600 kr/månad. Avgiften sänks till 20 kr/tillfälle för hemhandling.  Avgiften sänks till 10 kr/tillfälle för matdistribution. Äldres omvårdnad och kommunal hemsjukvård görs avgiftsfri.

- att den dyra och orättvisa hyresmodellen för särskilt boende skrotas.

- att lunchpriset sänks i kommunens restauranger för pensionärer från 85 kr till 72 kr.  För 10 kuponger alt. 30-kort sänks priset till 65 kr/lunch.

- att ofrivillig ensamhet motverkas bland de äldre som har behov av vård/omsorg för att vardagen ska fungera.

- utöka antalet senior- och trygghetsbostäder med ca 200 fördelade efter behov i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö.

- att kraven sänks för äldres rätt till plats på särskilt boende.

Satsa på personalen.

SAFE vill:

- att delade turer avvecklas, sammanhållen arbetstid införs.

- att minutstyrning slopas, istället införs ramtider i scheman.

- att bemanningen ökas inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

- att så få personer som möjligt utför en enskild vårdtagares omsorg. Avgörande för god kvalité är att personal och vårdtagare lär känna varandra.

- att grundlönerna höjs inom omsorgsyrkena - vi behöver fler som väljer omsorgsyrken.