Trygghet och samarbete ger bättre
utbildning på vägen till jobb

Brinellgymnasiet

Kommunen behöver lägga stor vikt på social trygghet för elever så att utbildningskvalitén stärks.

 

Samverkan mellan Höglandskommunerna måste stärkas gällande gymnasieprogrammen. Oavsett samverkansform krävs bättre kollektiva kommunika-tioner mellan dessa kommuner.

 

SAFE vill:

- ha ökad samverkan kring utbildningar på Höglandet, så att fler elever väljer Brinellgymnasiet eller annat gymnasium på Höglandet.

 

 - att gymnasiet ska ha tillräckliga resurser för att kunna fortsätta göra goda resultat.

 

- att det sociala trygghetsarbetet gymnasiet stärks.

 

- att fler uppehållsrum skapas.

 

- att det finns ambassadörer för yrkesprogrammen som berättar om olika utbildningars möjligheter till elever på högstadiet.


Arbete-bostad-integration

En del nyanlända har kort eller ingen skolbakgrund. Flertalet har vilja och erfarenheter från hemlandet för att få arbete. Trångboddhet kan skapa sociala bekymmer för familjer. Det gäller särskilt för barnen som behöver lugn för sina studier.

 

SAFE vill:

- att bostadsplaneringen speglar behovet av rimlig hyra och att trångboddhet byggs bort.

 

- ha nära samarbete mellan kommun och företag för att människor ska komma i arbete.

 

- att kommunen är öppen för arbete/praktik i sin organisa-tion.

 

- att kommunen förstärker arbetet med att söka upp ungdomar som inte studerar eller jobbar.

 

- att svenska och yrkesutbildning (yrkes-SFI) utökas.