Mindre barngrupper, förskola i Grimstorp och fria pedagogiska måltider

 


Nässjö kommuns förskolor har idag för många barn inskrivna per avdelning. SAFE anser att barngruppernas storlek ska minska.

 

Förskolans verksamhet ska utgå från barnets behov och utformas så att lek, omsorg, utveckling och lärande blir en helhet.

 

Forskningsresultat visar att det i stora barngrupper är svårt för pedagoger att se till varje enskilt barns behov.

 

SAFE vill:

 

- att kommunala riktlinjer införs för barngruppernas storlek i relation till de olika förskolornas lokaler. Riktlinjerna utarbetas i samverkan med berörd personal.


- att Nässjö kommun snarast närmar sig Skolverkets riktmärken för barngruppens storlek i förskolan.

 

För åldern 1-3 år är riktmärket 9-12 barn och för åldern 4-5 år är det 12-15 barn. Mindre gruppstorlek har avgörande betydelse för god kvalité.

 

- att fria pedagogiska måltider införs i förskolan som en del av det pedagogiska arbetet.

 

- att nya lokaler för förskola/ fritids byggs i Grimstorp. Generationsskiftet som pågår i Grimstorp fortsätter.

 

- att stödet till förskolor med längre öppettider ökas och att riktat stöd till mindre förskolor återinförs.