Förbättra kommunens miljö och klimat


 

SAFE vill:

 

- att kommunen köper in mer närproducerat, mer ekologiskt odlade livsmedel och ställer höga krav på god djurhållning.

 

- att mjölk och smör i skolor och förskolor ska vara i så naturlig form som möjligt.

 

- att barns miljö i skolor och förskolor ska göras giftfri så långt som möjligt.

 

- att cykelbanorna blir fler och bättre sammanlänkade.

 

- slå vakt om strandskyddet.

 

- bevara viktiga byggnader och kultur- och naturmiljöer.

 

- att kommunen satsar på och stöder utbyggnad av solceller.

 

 

 - ha bättre kollektivtrafik med buss/tåg mellan Nässjö och övriga samhällen i kommunen.

 

- påskynda sanering av gamla soptippar och andra miljöförorenade platser i kommunen.

 

- att kommunen ska uppmuntra  kvartersnära källsortering och återvinning.

 

- att åtgärder för klimatet finns med i budget och årsredovisning (koldioxidbudget).

 

- att effektivisera kommunens energianvändning och minska utsläpp från transporter.

 

- att kommunen bedriver ett naturnära skogsbruk med hyggesfria metoder.

 

- att ha en klimatanpassad kommunal upphandling.