Förstärk resurserna för att
uppnå en likvärdig skola

 

Antalet elever som har behov av särskilt stöd har ökat i Nässjö kommuns grundskolor under ett antal år.  Behoven finns både i undervisningen och inom elevhälsan.

 

SAFE anser att resurserna till grundskolans undervisning och elevhälsa måste öka för att kunna uppfylla skollagens krav. 

 

Lärarförbundet och elevråd borde också ges större inflytande över bl.a. elevantal och upptagningsområde när skolor byggs ut.

 

SAFE vill:

 

- att grundskolan kompenseras fullt ut för ökat elevantal.

 

- att resurser tillförs så att behovet av lärare samt elevas-sistenter tillgodoses. Det gäller inte minst i områden där behoven är stora.

 

- att elevhälsan tillförs tillräckliga resurser för att kunna möta elevers behov av stöd i ett så tidigt skede som möjligt.

 

- att arbetet med  språkutveck-ling fortsätter både för svensktalande elever och elever med annat modersmål.

 

- att riktade insatser görs för att uppnå trygghet, studiero samt ökad närvaro.

 

- att satsningen på en ny resursskola fullföljs som kan tillgodose behoven för elever som behöver en tydligt strukturerad skoldag.