SAFE:s verksamhetsberättelse 2007

 

Allmänt

SAFE har under detta år tillsammans med (s) och (v) haft ett majoritetsstyre i Nässjö. Det är första gången deltar i ett sådant och det gångna verksamhetsåret har därför på många sätt varit annorlunda än de år vi var oppositionsparti.

 

SAFE har nu en kommunalrådspost som delas av Uno Kenstam och Anders Hansen. SAFE har två nämndordföranden, Anders Hansen i omsorgsnämnden och Johnny Lundh i miljö- och byggnadsnämnden, samt vice ordföranden i en rad nämnder och styrelser. Detta gör att vi har möjlighet att påverka kommunens politik i ett tidigare skede, samtidigt som vi får ta ansvar för en del besvärliga frågor som majoriteten plötsligt måste ta ställning till. Exempel på det sistnämnda är bollhallen på Brinellskolan och ridhuset i Lövhult.

 

Som en del av en koalition har vi fått kompromissa med övriga partier, vilket har lett till en del kritik både från allmänheten och inom partiet. Men samregerandet har ändå gått hyggligt och en del viktiga beslut har tagits under året – mer om detta senare i årsberättelsen.

 

SAFE har 11 ledamöter och 6 ersättare i kommunfullmäktige – de flesta har regelbundet deltagit på fullmäktiges möten. Ett 25-tal SAFE-medlemmar finns med i styrelser, nämnder och utskott i Nässjö kommun – se bilaga ang. förteckning över ledamöter och ersättare.

 

I stort sett varje vecka har arbetsmöten har ägt rum i SAFE-lokalen, där man har diskuterat, skrivit, arbetat med flygblad och utskick m.m. Insändare och artiklar har skickats till tidningar och tidskrifter och till SAFE:s internetsida.

 

Under våren, sommaren och hösten har SAFE haft bokbord ute på sta’n, och bokbordshörnan har blivit en samlingsplats för många politiskt intresserade i Nässjö.

 

SAFE hade 2007 ca 175 medlemmar.

 

Styrelse

Styrelsen har bestått av Thomas Erixzon (sammankallande), Eva-Lill Brännström (kassör), Uno Kenstam, Siw Dahlgren och Bernt Hultberg. Styrelsen har haft möten ca 1 gång/månad. Det har varit bra att SAFE under året haft en aktiv styrelseverksamhet. Styrelsens möten har protokollförts och skickats ut till samtliga förtroendevalda, vilket upplevts som positivt.

 

Revisorer har varit Marianne Broman och Pelle Månsson.

 

SAFE:s interna möten m.m

Årsmötet ägde rum i Folkets Park söndagen den 25 mars. Årsmötet tog ett förstagångsbeslut på nya partistadgar, vilka sedan bekräftades genom ett slutgiltigt beslut på medlemsmötet i maj.

 

Vi hade medlemsmöten den 28 januari, 20 maj, 26 augusti och 28 oktober.

 

Fullmäktigegruppen har träffats regelbundet ca 1 gång i månaden, på söndagen innan kommunstyrelsens sammanträden, för diskutera och besluta om aktuella kommunala ärenden. Det har varit extra möten den 18 januari (om SAFE:s politiska inriktning) och den 5 augusti (om kommunens budget 2008).

 

SAFE:s medlemsmöten och fullmäktigegruppsmöten har, liksom styrelsens möten, protokollförts och protokollen har skickats ut till samtliga förtroendevalda, vilket har varit positivt och förbättrat den interna informationen.

 

SAFE:s förtroendevalda har under året haft fem gemensamma möten med (s) och (v). Det första var ett introduktionsmöte i Draka Kabels personalmatsal den

4 januari. Den 20 februari var det ett möte ang. det kommunala bostadsbolaget Linden. 7 maj hade vi om vad som är viktigast att prioritera i de olika nämnderna i budgetarbetet. Den 13 augusti var det möte kring kommunens säkerhetsorganisation och den 8 oktober var det ett möte om den kommunala budgeten 2008. Dessa möten har ägt rum i fullmäktiges sessionssal.

 

SAFE:s ledamöter i nämnder och styrelser har dels haft egna möten i resp. nämnd, dels gruppmöten tillsammans med (s) och (v).

 

Vi har haft arbetsmöten på söndagar 10:30 och torsdagar 19:00 på Kyrkogatan 7 i vår lokal. Dessa möten har varit öppna för alla medlemmar. Mötena på söndagar har varit rätt välbesökta, men mötena på torsdagar har dock varit dåligt besökta.

 

SAFE ordnade utflykter i kommunen för medlemmarna för att tal del av aktuella kommunala frågor på plats. Söndagen den 15 juli var det utflykt i kommunens södra delar; bl.a. Vallbohaga och Bodafors. Lördagen den 6 oktober gick utflykten norrut, till bl.a. Anneberg, Forsrum och Skäftesmyr.

 

Internutbildning för SAFE:s ledamöter skedde vid två tillfällen; 24 januari och 11 februari. Kursledare var Thomas Erixzon. 

 

 

Skyltfönster

Under året har fyra större skyltningar varit placerade i vårt skyltfönster på

Rådhusgatan 34 snett emot Åhléns.

Skyltningarna har varit:

- Information om SAFE:s ledamöter i fullmäktige fanns i början av året.

- Bilder från 1-majfirandet under våren och sommaren.

- Under sensommaren var fönstret utlånat till Erikshjälpen för presentation av deras hjälpverksamhet.

- Anita Adams fotoutställning ”Sådan herre – sådan hund” under hösten, i

december kombinerad med julskyltning.

 

Kontinuerligt har skyltning om våra föreläsningar, flygblad, och annat tryckt material förnyats i fönstret.

 

1 maj
Första majtåget gick detta år i soligt väder. Det samlade omkring 60 personer. Man samlades på Myggans Plats och tågade sen genom Nässjö centrum.

Vi hade en särskild EU-avdelning där alla – oavsett partitillhörighet – kunde

demonstrera mot Unionen.

 

Huvudparoller – enligt annons och 1-majblad – var:

- Stoppa regeringens högerpolitik!

- Sverige ut ur EU!

 

Övriga paroller i 1-majblad och annons var:

- En förskola med bra kvalitet!

- Öppen aktivering för gemenskap och hälsa!

- Ta de äldres behov och önskemål på allvar!

- Ge de handikappade ett värdigt liv!

- Låt dig inte luras – vi har råd med välfärden!

- Sätt stopp för utförsäljningen av våra statliga företag!

- Stoppa högerregeringens privatiseringar!

- Nej till svensk militär i EU:s och NATO:s ledband!

- Stoppa USA:s krigspolitik!

- Stoppa alkoholinflödet från EU!

 

Banderoller i 1 majtåget var:

Öppen aktivering för gemenskap och hälsa!

Sverige ut ur EU!

Stoppa regeringens högerpolitik!

 

Budskap på plakat i 1-majtåget var:

Ta de äldres behov och önskemål på allvar!

Öppen aktivering för gemenskap och hälsa!

Mer personal till förskola och skola!

Rusta upp Adela Udde!

Stoppa högerregeringens privatiseringar!

Rättvis fördelningspolitik!

Jämlikhet!

Låt dig inte luras – vi har råd med välfärden!

Stoppa vapenexporten!

Nej till svensk militär i USA:s och NATO:s ledband!

Stoppa USA:s krigspolitik! – 2 plakat

USA – våldets världsmakt!

Jag är republikan!

Stoppa alkoholinflödet från EU!

 

I tåget fanns även svenska flaggan, fanor med brutna gevär, runda Nej till EU-märken och massor med röda SAFE-fanor!

 

Slutmål var Centralskolans matsal där det vankades kaffe, sång och musik med  Vungi Drängar. Uno Kenstam och Pelle Månsson höll 1- majtal, Siw Dahlgren och Anita Adam läste dikter. Konferencier var Eva-Lill Brännström. Kaffe med dopp serverades.

 

Flera medlemmar hjälpte till med dukning och iordningsställande av lokalen.

 

En video/dvd-film gjordes av KNC, Videoproduktion, Kortebo, Malmbäck, som sedan kunde köpas till ett subventionerat pris av 100:-/film. Några filmer lottades också ut efter lotteriförsäljning på 1-majmötet.

Bilder, tal och lite film publicerades på SAFE:s internetsida.

 

Besvarade SAFE-motioner

ü     Bernts och Mariannes motion om förbättra möjligheten att gå eller cykla till skolan besvarades med att gång och cykelvägar till skolor är en prioriterad fråga.

ü     Unos motion om kvalitet i förskolan fick svaret att att barn- och utbildningsnämnden redan arbetar med riktlinjer i frågan.

ü     Thomas motion om historiskt intressanta byggnader gjorde att material ska tas fram till kommunens hemsida och en trycksak till turistbyrån och medborgarkontor.

ü     Bernts motion om Rune Sörmander fick till följd att riktlinjer skulle tas fram för kommunala minnesmärken.

ü     Bernts motion om att bevara sockenhuset i Malmbäck blev avslagen.

ü     Thomas motion om allmänhetens frågestund fick bifall och frågestund införs vid två tillfällen per år.

ü     Thomas motion om kulturskola fick svaret att en utredning är gjord och frågan ska tas ställning till framöver.

 

Besvarade interpellationer från oppositionen

ü     Anders om färdtjänsttillstånd rörande en enskild person. Frågan om vem som har rätt till färdtjänst prövas i varje enskilt fall.

ü     Anders berättade att allmänheten inte kan nyttja av styrketräningslokalen på Skogsborg då det är en del av personalens utrymmen.

ü     Johnny om Fredriksdals skola. Johnny sade att skolan har brister som måste åtgärdas.

ü     Anders berättade om satsningar på äldre utifrån de statsbidrag som ges.

ü     Johnny fick frågan om hur miljö- och byggnadsnämnden säkerställer att det finns en säker livsmedelshantering. Johnny berättade om planeringen.

ü     Anders fick beskriva hur boendefrågor för yngre med demenssjukdom hanteras.

ü     Uno berättade om hur kommunen följer upp folkhälsoprogrammet och den enkät som nyligen presenterats.

 

Besvarade frågor från oppositionen

ü     Uno om att en motion om smitta inom äldreomsorgen inte remitterats till miljö- och byggnadsnämnden. Uno sade att det var en principiell fråga som inte rör miljö och byggnadsnämndens operativa verksamhet.

ü     Anders berättade om rättigheterna till korttidsplatser för unga människor med funtkionshinder.

 

Viktiga kommunala ärenden

ü     Stormen Per skapade behov av stor aktivitet i kommunen och vi fick klart för oss vilka åtgärder vi måste vidta för att klara framtida kriser.

ü     Arbetskläder inom äldreomsorgen ska förhandlas med de fackliga organisationerna.

ü     Åkraberget kommer även i fortsättningen att finnas för fritidsändamål.

ü     Företagspolicy är framtagen och kommunens styrning har förtydligats.

ü     Medborgarkontorens sommarstängning mildrades efter hot om hel stängning.

ü     Linden fastighet på Norråsagatan 42 renoveras till en kostnad av 40 miljoner kronor.

ü     Åtgärder för arbetslösa förändrades med anledning av beslut av den nya regeringen. Vi försöker bevara så god säkerhet och trygghet som möjligt.

ü     Alkolås i kommunens bilar ska finnas så långt möjligt

ü     Kulturskola ska införas och utvecklas med bl a drama och dans.

ü     Kommunen är med i ett landsbygdsutvecklingsprogram – Leader.

ü     Nytt ridhus i Lövhult ska byggas

ü     Kommunen lämnar ett remissvar ang ansvarskommittén och framtida regionbildningar och förändringar i myndighetsstrukturer.

ü     Move & Walk-fastigheten inköptes för att i framtiden kunna ge mer mark till boende.

ü     En ny förtydligad upphandlingspolicy är framtagen.

ü     Budgeten för 2008 togs utan skattehöjning och den ger utrymme för att utveckla våra verksamheter.

ü     Gambrinus (bryggeritomten) ska bebyggas med villor och flerbostadshus

ü     Efter ett viss debacle blev delningen av Safes kommunalrådspost klar

ü     Aktiveringen inom äldreomsorgen ska återuppbyggas

ü     Ny industrimark behövs – planering påbörjas

ü     Vi kan inte se att vi trots stora kostnader får ut mer värde ur vår verksamhet för vuxna missbrukare än kommuner som satsar mindre pengar. Därför kommer missbruksverksamheten att utvärderas.

 

Remissyttranden

I SAFE:s remissvar till Ansvarskommittén säger SAFE nej till bildandet av storregioner i Sverige. Detta blir en stark centralisering och skulle minska väljarnas inflytande på framför allt sjukvårdspolitiken. SAFE är även kritiskt till att Ansvarskommittén vill förstatliga tillsynen av bl.a. miljö, djurskydd och livsmedel. Remissvaret gjordes i september och har skickats till Finansdepartementet.

 

Studiebesök

Nämndledamöter från SAFE har besökt seniorboenden, skolor, förskolor etc.

 

Föreläsningar

Arne Grip, miljöpartist från Kisa, hade ”politikerskola”, lördagen den 19 maj i SAFE-lokalen.

 

Andra öppna möten och arrangemang

Lördagen den 10 februari var det ”Öppet Hus” i SAFE-lokalen. Det lockade tyvärr inte lika många besökare som tidigare år.

 

Den 17 juni var ett möte kring äldreomsorgen på Parkården i Nässjö. Det kom upp emot 100 personer för att diskutera kommunens äldrepolitik.

Den 27 oktober var det ett uppföljningsmöte kring samma frågor på Parkgården. Anders Hansen, ordförande i omsorgsnämnden, medverkade vid båda tillfällena. Även uppföljningsmötet var välbesökt. Bakgrunden till mötena var en insändardebatt i SmT ang. SAFE:s politik om bl.a. aktiveringen.

 

Lördagen den 8 september ordnade SAFE öppet möte i Centralskolan ang.

förskolan i Nässjö. Bakgrunden var vårens debatt kring kommunens förskolor, som har fått kraftigt ökat barnantal. Mötet lockade dock bara en åhörare, utöver SmT:s journalist.

 

SAFE medeverkade på olika sätt i Folkfesten under slutet av september.

Johnny Lundh och Inger Samuelsson ställde upp i höbalsrullning lördagen den 22 september, söndagen den 23 september hade SAFE bokbord i stadsparken. Uno Kenstam och Eva-lill Brännström medverkade i ”Shall we dance” lördagen den 29 september. En del av SAFE:s medlemmar hjälpte till under hela veckan som Folkfesten pågick.

 

SAFE deltog i söndagen den 25 november på Träcentrum i en ”flyttgröt” och presentation av kommunens föreningsliv till nyinflyttade inom kommunen.

Arrangemanget lockade mycket folk och SAFE hade ett väl placerat bokbord.

 

SAFE har deltagit på Folkets Parks, ABF:s och föreningsrådets årsmöten.

 

SAFE:s internetsida

Hemsidan har skötts av Thomas Erixzon direkt från SAFE-lokalen. Hemsidan har uppdaterats ca 1 gång i veckan.

Adressen är www.safe-nassjo.nu.

 

SAFE:s internetsida innehåller aktuell information om vårt politiska arbete, verksamhetsberättelser, insändare och debattartiklar. Där finns ett arkiv med motioner, uttalanden m.m. På sidan finns bildreportage, politiska teckningar, reportage från 1 maj och från kommunfullmäktige. Där finns en förteckning över SAFE:s representanter i fullmäktige, styrelser och nämnder. Där finns en lång rad länkar; bl.a. till Folkrörelsen Nej till EU, Svenska Freds, Ordfront, Robert Nybergs och John Pilgers hemsidor.

 

 

Flygblad och andra trycksaker

Ett SAFE-blad och ett 1 maj-flygblad trycktes upp och skickades i februari resp. april till alla hushåll i kommunen.

 

Uttalanden från SAFE

SAFE ville i ett uttalande den 27 februari slå vakt om tågstoppen i Äng, Stensjön, Fredriksdal och Ormaryd i Nässjö kommun.

 

SAFE gjorde den 11 mars ett uttalande om stoppa landstingets planer på

privatisering av vårdecentralerna i Forserum, Gislaved, Norrahammar och Landsbro.

 

SAFE gjorde den 28 oktober ett uttalande till stöd för en folkomröstning om EU:s nya grundlag, det s.k. Lissabon-fördraget

 

EU-motståndet

En viktig del av SAFE:s verksamhet har varit motståndet mot EU. SAFE-medlemmar har under året skrivit en lång rad EU-kritiska insändare och debattartiklar. Vi hade en särskild EU-avdelning i 1-majtåget där alla – oavsett parttillhörighet – kunde demonstrera mot Unionen. SAFE har gett ekonomiskt stöd till Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö.

 

Övrigt

SAFE hade bokbord på vår ”vanliga gamla hörna” vid Stortorget i Nässjö de flesta lördagarna under våren, sommaren och hösten. Under sommaren hade vi även bokbord på Storgatan på torsdagar, då det är torgdag i Nässjö.

Vi har haft bokbordBodafors, Malmbäcks och Forserums marknader.

 

Vi gick med SAFE-fanan på nationaldagen den 6 juni i tåget upp till Hembygdsparken.

 

Vi har med sponsring fått reklam på flera sporthallar och idrottsplatser.

 

Vi är medlemmar i ABF, Svenska kommittén för Vietnam, Laos och

Kambodja och i Nätverket mot krig, ett nätverk mot USA:s krig i Irak.

 

Uno Kenstam och Thomas Erixzon deltog i en manifestation i Jönköping mot USA:s krig i Irak i mars; anordnad av ”Nätverket mot krig”.

 

Flera i SAFE har skrivit insändare och debattartiklar till lokal- och rikspress.

 

 

 

Slutord

Ett och ett halvt år i majoritet med socialdemokraterna och vänstern har varit omtumlande för SAFE. Det första vi kan konstatera är att det är stor skillnad att vara i majoritet gentemot opposition. Ansvaret i majoritet sträcker sig inte bara till det vi vill göra, utan vi måste ta ansvar för helheten på ett mycket brett och handfast sätt. En annan lärdom är att det tar längre tid än vad vi önskar för att få genomslag för det vi vill. Det positiva är att vi nu har möjlighet att påverka kommunens politik i ett tidigare skede.

 

Den nya situationen har naturligtvis varit föremål för mycket diskussion i partiet. Det är en omställning i sättet att arbeta och ett test för att se om vi kan klara den nya situation vi beslutat oss för att gå in i och arbeta för på ett positivt sätt.

 

Styrelsen tackar alla som stöttat det politiska arbetet för partiet och det gemensamma arbetet ihop med socialdemokraterna och vänstern.

 

Nässjö mars 2007

 

 

 

 

SAFE:s styrelse:

 

 

Thomas Erixzon                                                          Uno Kenstam

 

 

 

Eva-Lill Brännström             Siw Dahlgren              Bernt Hultberg