SAFE:s verksamhetsberättelse 2008

 

Allmänt

SAFE har under detta år tillsammans med S och V haft ett fortsatt majoritetsstyre i Nässjö.

 

SAFE har 11 ledamöter och 6 ersättare i kommunfullmäktige – de flesta har regelbundet deltagit på fullmäktiges möten. Ett 25-tal SAFE-medlemmar finns med i styrelser, nämnder och utskott i Nässjö kommun.

 

I stort sett varje vecka har arbetsmöten har ägt rum i SAFE-lokalen, där man har diskuterat, skrivit, arbetat med flygblad och utskick m.m. Insändare och artiklar har skickats till tidningar och tidskrifter och till SAFE:s internetsida.

 

Under våren, sommaren och hösten har SAFE haft bokbord ute på sta’n, och bokbordshörnan har blivit en samlingsplats för många politiskt intresserade i Nässjö.

 

SAFE hade 2008 ca 170 medlemmar.

 

Styrelse

Styrelsen har bestått av Thomas Erixzon (sammankallande), Eva-Lill Brännström (kassör), Uno Kenstam, Siw Dahlgren och Bernt Hultberg. Styrelsen har haft möten ca 1 gång/månad.

 

Revisorer har varit Marianne Broman och Pelle Månsson.

 

SAFE:s interna möten m.m.

Årsmötet ägde rum i IOGT/NTO-lokalen söndagen den 30 mars.

 

Vi hade medlemsmöten den 13 januari (SAFE:s interna arbete), 25 maj (SAFE:s interna arbete), 29 juni (kommunens budget), 31 juli (SAFE:s interna arbete), 24 augusti (skolstruktur), 14 september (kommunens budget), 28 september (kommunens budget), 5 oktober (kommunens budget), och 26 oktober (kommunens budget och skolstruktur).

 

Fullmäktigegruppen har träffats regelbundet ca 1 gång i månaden, på söndagen innan kommunstyrelsens sammanträden, för diskutera och besluta om aktuella kommunala ärenden.

 

SAFE:s förtroendevalda har under året haft tre gemensamma möten med (s) och (v). Den 11 februari var det ett möte ang. ev. gymnasieförbund mellan kommunerna på Höglandet. Den 2 juni var det möte på Träcentrum ang. avfallshantering och dagvatten och den 6 oktober var det ett möte om den kommunala budgeten 2009. Mötena den 11/2 och 6/10 har ägt rum i fullmäktiges sessionssal.

 

SAFE:s ledamöter i nämnder och styrelser har dels haft egna möten i resp. nämnd, dels gruppmöten tillsammans med S och V.

 

Vi har haft arbetsmöten på söndagar 10:30 på Kyrkogatan 7 i vår lokal. Dessa möten har varit öppna för alla medlemmar. Mötena på söndagar har varit rätt välbesökta. Mötena på torsdagar har upphört.

 

En ”samtalsgrupp” bestående av Thomas Erixzon, Pelle Månsson och Wille Brüggemann har under hösten träffat 8 av SAFE:s gruppledare i olika nämnder och styrelser för att diskutera partiets verksamhet och hur den kan förbättras.

 

Skyltfönster

Under året har fyra större skyltningar varit placerade i vårt skyltfönster på

Rådhusgatan 34 snett emot Åhléns.

Skyltningarna har varit:

- Anita Adams fotoutställning ”Sådan herre – sådan hund” kombinerad med julskyltning.

- Akvarellmålningar av Thomas Erixzon.

- Bilder från Bernt Hultbergs 70-årsfirande.

- Bilder från 1-majfirandet.

- Julskyltning med lite av vad vi gjort kommunalt under året.

 

Kontinuerligt har skyltning om våra föreläsningar, flygblad, och annat tryckt material förnyats i fönstret.

 

1 maj
Första majtåget gick detta år i soligt väder. Det samlade omkring 50 personer. Man samlades på Myggans Plats och tågade sen genom Nässjö centrum.

Vi hade en särskild EU-avdelning där alla – oavsett partitillhörighet – kunde

demonstrera mot Unionen.

 

Huvudparoller – enligt annons och 1-majblad – var:

- Folkomrösta om Lissabonfördraget!

- Stoppa högerpolitiken!

- Sverige ut ur EU!

 

Övriga paroller i 1-majblad och annons var:

- En förskola med bra kvalitet!

- Öppen aktivering för gemenskap och hälsa!

- Ta de äldres behov och önskemål på allvar!

- Ge de handikappade ett värdigt liv!

- Låt dig inte luras – vi har råd med välfärden!

- Sätt stopp för utförsäljningen av våra statliga företag!

- Stoppa högerregeringens privatiseringar!

- Slå vakt om strejkrätt och kollektivanslutning!

- Stoppa raseringen av socialförsäkringarna!

- Sex timmars arbetsdag utan löneavdrag!

- Nej till svensk militär i EU:s och NATO:s ledband!

- Stoppa USA:s krigspolitik!

- Stoppa alkoholinflödet från EU!

 

Banderoller i 1 majtåget var:

Sverige ut ur EU!

Stoppa regeringens högerpolitik!

Ökad personaltäthet inom äldreomsorgen!

 

Budskap på plakat i 1-majtåget var:

Stoppa högerpolitiken!

Folkomrösta om EU:s nya grundlag!

Folkomrösta om Lissabon-fördraget!

Slå vakt om strejkrätt och kollektivavtal!

Stoppa USA:s krigspolitik!

Öppna vattentornet för allmänheten!

Stoppa raseringen av socialförsäkringarna!

Mer resurser till förskola och skola!

Rättvis fördelningspolitik!

Låt dig inte luras – vi har råd med välfärden!

Stoppa vapenexporten!

Stoppa USA:s krigspolitik!

USA – våldets världsmakt!

Stoppa alkoholinflödet från EU!

Nej till svensk militär i USA:s och NATO:s ledband!

 

I tåget fanns även svenska flaggan, fanor med brutna gevär, runda Nej till EU-märken och massor med röda SAFE-fanor!

 

Slutmål var Centralskolans matsal där det blev sång och musik med  SAFE:s egen allsånggrupp, ledd av Wille Brüggemann. Uno Kenstam, Anders Hansen och Thomas Erixzon höll 1- majtal, Pelle Månsson läste dikter. Konferencier var Eva-Lill Brännström. Kaffe med dopp serverades.

 

Flera medlemmar hjälpte till med dukning och iordningsställande av lokalen.

 

En video/dvd-film gjordes av KNC, Videoproduktion, Kortebo, Malmbäck, som sedan kan köpas. Några filmer lottades också ut efter lotteriförsäljning på 1-majmötet.

Bilder, tal och lite sång publicerades på SAFE:s internetsida.

 

Majoritetsstyre i Nässjö med (S) och (V).

Efter valet 2006 gick SAFE, socialdemokraterna och vänsterpartiet samman. Vi har en knapp majoritet med 30 platser i kommunfullmäktige mot de borgerligas 27. Våra tre partier har skrivit på en överenskommelse om att samarbeta i en majoritet under den här mandatperioden fram till nästa val 2010.

 

De två åren i majoritet har varit omtumlande för SAFE. Efter att i så många år varit i opposition ser vi att det är stor skillnad mot att vara i majoritet. Vi har nu större möjligheter att påverka politiken, men vi får också ta ett tydligt och handfast ansvar för helheten, särskilt nu i ett läge där ekonomin sviktar pga finanskrisen.

 

Vi måste se det politiska arbetet långsiktigt – saker tar längre tid än vad vi önskar. I den nya majoriteten vill vi skapa hållbara principer för hur en stor organisation – som kommunen är - ska fungera. Den kommunala verksamheten ska fungera på samma sätt för Nässjös bästa, oavsett om det är kommunala bolag eller nämnder. Om inte organisationen fungerar på ett tillfredsställande sätt får vi inte genomslag för våra beslut och idéer. Vi måste hela tiden arbeta med att anpassa verksamheter utifrån olika krav och ekonomi. Vi har också att leva med en del gamla beslut. För SAFE – och även för den samlade majoriteten - är det viktigt att visa att vi kan sköta kommunen på ett bra sätt, kunna hålla en god service och standard på våra verksamheter. Arbetet med att åtgärda brister kräver mycket energi.

 

Samarbetet med Socialdemokraterna och Vänstern har hittills klarat de påfrestningar som varit under året. Det har varit en del tidningsutspel där några SAFE-medlemmar agerat för eller emot i olika frågor. Inom partiet har det varit en debatt om samarbetet och om vilka följder det har fått för partiets politik.

 

Oppositionen bestående av - M, KD, C och FP – vill framstå som en samlad företrädare för en massa goda saker, de föreslår publikfriande åtgärder – givetvis för att försöka sätta dit oss i majoriteten och kanske särskilt oss i SAFE. Å andra sidan saknar deras förslag – om det över huvud taget finns några – en sammanhållen linje och en ordentlig finansiering. En tanke på hur deras förslag ska genomföras saknas ofta. Det är inte lätt för den vanlige medborgaren att förstå den debatt vi har i tidningen, när oppositionen mer bemödar sig om att blanda bort korten genom att bara säga nej till våra förslag och helt stå utan alternativ

 

Viktiga kommunala ärenden

Sedan SAFE, socialdemokraterna och vänsterpartiet började samregera har det hänt en hel del i vår kommun. Här kommer ett axplock:

- vi har tagit fram en företagspolicy med ägardirektiv för de kommunala bolagen och arbetar med en gemensam verksamhetsstyrning för både nämnder och bolagsstyrelser benämnd Pilen.

- vi har genomfört en förändring av missbruksverksamheten för att få ner kostnader och även få klarhet i hur den fungerar med att klara sina arbetsuppgifter.
- vi kommer att gå igenom hur fastighetsförvaltningen kan bli bättre.
- vi försöker genomföra en anpassning nedåt av antalet tomma platser av särskilt boende inom äldreomsorgen på ett sådant sätt att de berörda blir drabbade minsta möjliga.
- kommunens bilinnehav ska gås igenom – hur många bilar behövs och vilka miljökrav ska vi ställa.

- allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige är genomförd.

- vi undersöker var ny industrimark kan läggas.

- husbyggena på gamla Bryggeritomten har kommit igång. Samtal pågår att hitta intressenter för flerfamiljshus mot stadssidan.

- vi tittar på lokalisering av nya lokaler till förskolan; gärna litet större med 4-5 avdelningar för att förbättra kontinuitet och för att sårbarheten minskar med en större personalgrupp.

- Linden har avslutat en lyckad renovering av Norråsagatan 42 där bl. a. hissar installeras. Alla lägenheter är uthyrda och Linden tittar på att genomföra ytterligare husrenoveringar i Runneryd.

- vi har ett utbyggt bredbandsnät i hela kommunen.

- en plan för cykelbanor har tagits fram och det finns 1 miljon kr per år för utbyggnad.

- vi har gett de fackliga organisationerna möjlighet att komma in tidigare i budgetprocessen, liksom ett arbete för att minska korttidsfrånvaron. En lång sjukskrivning har ju från början varit kort.

- när staten drog bort pengarna till feriepraktiken för ungdomar, så kompenserade vi med kommunala pengar.

- en ny brandstation har färdigställts i Nässjö.

- hetvattenpanna för fjärrvärme har byggts

- särskilt gruppboende (Soldaten) för multihandikappade har byggts

- vi satsar på flickors fritid genom att ett nytt ridhus i Lövhult har iordningställts, där vi också rustar upp vandrarhemmet.

- en bollhall har byggts vid Brinellhallen för skolans och föreningslivets behov.

- vi har en stabil och varaktig hållbar aktivering för de äldre i omsorgen.

- aktiveringen och ”Fixar-Affes” tjänster är numera avgiftsfria.

- vi har ett avtal med facket om införande av arbetskläder inom äldreomsorgen, som nu går igång under en treårsperiod.

- villatomter har detaljplanerats i Ledet. Ett 40-tal tomter kommer att finnas tillgängliga här. Tyvärr är detaljplanen överklagad.

- ett stort arbete med att ta fram en ny renhållningsordning har gjorts under året av Nässjö Affärsverk, miljö- och byggnadsnämnden och tekniska servicenämnden.

- flyktingmottagningen har överförts från individ och familjeomsorgs-nämnden för att i stället hamna hos Nässjö Lärcenter. Orsaken är att verksamheten då kan samordnas för att nå ännu bättre resultat när det gäller att få människor i utbildning och arbete.

 

En del viktiga frågor drev SAFE, S och V igenom under motstånd från hela eller delar av den borgerliga oppositionen.

- vi har beslutat att bygga ut Pigallefastigheten för att skapa ett större och bättre bibliotek och en kulturskola – som för övrigt startade i andra lokaler höstterminen 2008.

- vi har genom vår majoritet stoppat vårdnadsbidraget.

- vi har valt att inte införa LOV (lag om valfrihetssystem) som den borgerliga regeringen infört. Vi vill att kommunen ska stå för myndighet och utförare av den kommunala omsorgen.

- Åkraberget finns kvar som friluftsområde.

- vi har tagit bort måltidsavgifterna på gymnasiet.

 

Förhoppningsvis finns många fler åtgärder listade om ytterligare ett år.

 

Den politiska fråga som orsakat mest diskussion under året har varit skol-strukturutredningen. Skolans organisation har utretts mot bakgrund av att klara Skolverkets kvalitetskrav och ett minskande elevunderlag. Anders Hansen representerade SAFE i den utredningsgrupp om skolorna som tillsattes i BUN våren 2009. En person från varje parti ingick i gruppen. I juni lade gruppen ett enigt förslag som gick på remiss. Man föreslog bl.a. att lägga ner Centralskolan i Nässjö och fyra landsbygdskolor. Detta förslag var dock inte underkastat någon politisk behandling i partierna innan det lades. Det kom in över 50 remissvar och under hösten arbetade gruppen vidare, men kom aldrig fram till ett enigt förslag. Representanterna från SAFE, S och V föreslog att lägga ner högstadiet i Forserum och skolorna i Fredriksdal och Solberga.

 

SAFE besökte flera skolor under våren för att på ort och ställe diskutera med de berörda. Under hösten diskuterades skolorna på några medlemsmöten och gruppmöten. Vi var dock djupt oeniga inom partiet hur vi skulle ställa oss till nedläggningsförslagen – särskilt mot bakgrund att vi gått till val 2006 på att slå vakt om de mindre skolorna på landsbygden.

 

Bokslut 2008 och budget 2009 för Nässjö kommun

2008 var ett år med mycket goda skatteintäkter och kommunen klarade kraven på god hushållning, då vi hade ett överskott. Alla nämnder bedrev en bra verksamhet och klarade sig i princip inom sina pengaramar. Undantaget var individ och familjeomsorgsnämnden som hade ett underskott på 14 mkr, mycket relaterat till situationen för barn och unga.

 

SAFE ville höja skattesatsen med 50 öre för att klara en hygglig verksamhet 2009. Efter förhandlingar med S och V blev det en höjning av skatten med 35 öre. Detta tillför 17 mkr till budgeten 2009 – och pengarna behövs för att ge våra verksamheter en bättre situation. Redan då såg vi att 2009 skulle bli ett tufft år att upprätthålla all verksamhet på samma sätt som 2008.

 

Studiebesök

Nämndledamöter från SAFE har besökt i gruppboende, äldreboende, skolor, och förskolor etc.

 

Andra öppna möten och arrangemang

I samband med skolstrukturutredningen besökte SAFE flera skolor i kommunen. Den 19 januari var vi i Bodafors, den 16 februari var vi i Malmbäck, den 9 mars i Hultetskolan, den 5 april i Fredriksdals skola, den i 18 maj i Flisby, den 24 maj i Forserum och den 1 juni Solberga skola. I Bodafors, Hultet och Fredriksdal var det många besökande, i Malmbäck och Flisby ett fåtal och i Forserum och Solberga inga alls.

 

Lördagen den 25 oktober var ett möte kring äldreomsorgen på Parkgården i Nässjö. Det kom upp emot 100 personer för att diskutera kommunens äldrepolitik. Anders Hansen, ordförande i omsorgsnämnden, medverkade.

 

SAFE medverkade på olika sätt i Folkfesten under slutet av september.

Johnny Lundh och Anders Hansen ställde upp i tramptraktorkörning lördagen den 20 september, söndagen den 21 september hade SAFE bokbord i stadsparken.

 

SAFE deltog söndagen den 23 november på Träcentrum i samband med en ”flyttgröt” och presentation av kommunens föreningsliv till nyinflyttade inom kommunen.

Arrangemanget lockade en hel del nyinflyttade och SAFE hade ett väl placerat bokbord.

 

SAFE har deltagit på Folkets Parks och Fritidsrådets årsmöten.

 

 

SAFE:s internetsida

Hemsidan har skötts av Thomas Erixzon direkt från SAFE-lokalen. Hemsidan har uppdaterats ca 1 gång varannan vecka. Adressen är www.safe-nassjo.nu.

SAFE:s internetsida innehåller aktuell information om vårt politiska arbete, verksamhetsberättelser, insändare och debattartiklar. Där finns ett arkiv med motioner, uttalanden m.m. På sidan finns bildreportage, politiska teckningar, reportage från 1 maj och från kommunfullmäktige. Där finns en förteckning över SAFE:s representanter i fullmäktige, styrelser och nämnder. Där finns en lång rad länkar; bl.a. till Folkrörelsen Nej till EU, Svenska Freds, Ordfront, Robert Nybergs och John Pilgers hemsidor.

 

Flygblad och andra trycksaker

Ett 1 maj-flygblad trycktes upp och skickades till alla hushåll i kommunen.

 

Uttalanden från SAFE

SAFE gjorde den 28 oktober ett uttalande till stöd för en folkomröstning om EU:s nya grundlag, det s.k. Lissabon-fördraget

 

EU-motståndet

En viktig del av SAFE:s verksamhet har varit motståndet mot EU. SAFE-medlemmar har under året skrivit en lång rad EU-kritiska insändare och debattartiklar.

 

Övrigt

SAFE:s kommunalråd Uno Kenstam höll fredstal i Norra Sandsjö kyrka på kvällen den 1 januari.

 

Bernt Hultberg hade lördagen den 12 januari ett stort 70-årskalas i RIA:s nya lokaler på Anneforsvägen. Bortåt 300 personer besökte jubilaren. Vungi Drängar underhöll med musik och sång.

 

Vi gick med SAFE-fanan på nationaldagen den 6 juni i tåget upp till Hembygdsparken.

 

SAFE-medlemmen Gordana Mitric gick bort under hösten. Bernt Hultberg, Pelle Månsson och Anita Adam var på hennes begravning.

 

SAFE hade bokbord på vår ”vanliga gamla hörna” vid Stortorget i Nässjö de flesta lördagarna under våren, sommaren och hösten. Under sommaren hade vi även bokbord på Storgatan på torsdagar, då det är torgdag i Nässjö.

Vi har haft bokbordBodafors och Forserums marknader.

 

Vi har med sponsring fått reklam på flera sporthallar och idrottsplatser.

Vi är medlemmar i ABF, Svenska kommittén för Vietnam, Laos och

Kambodja och i Nätverket mot krig, ett nätverk mot USA:s krig i Irak.

Marianne Broman, Uno Kenstam, Siw Dahlgren och Thomas Erixzon deltog i en manifestation i Jönköping mot USA:s krig i Irak i mars; anordnad av ”Nätverket mot krig”.

 

Flera i SAFE har skrivit insändare och debattartiklar till lokal- och rikspress.

 

Slutord

Den ekonomiska världskrisen har även fått följder för Nässjö kommun. Skatteintäkterna väntas sjunka och det innebär att kommunen måste dra ner på sina verksamheter för att få ekonomin att gå ihop. Det kan bli svårt att behålla kvalitén inom viktiga verksamheter som skola och omsorg. SAFE:s ambition är att försöka klara denna ekonomiska kris utan att behöva säga upp kommun-anställda och tvinga ut dem i arbetslöshet. En god personaltäthet är det bästa sättet att behålla en hygglig standard inom förskola, skola, äldre- och handikappomsorg.

 

Vi måste också bilda opinion mot den borgerliga regeringen i landet. Det behövs betydligt mer statliga resurser till kommunerna för att kunna upprätthålla en godtagbar standard inom förskola, skola, omsorg och andra kommunala verksamheter. Reinfeldtregeringen har sänkt skatterna sedan sitt tillträde 2006 med upp mot 90 miljarder kronor. Dessa skattesänkningar har framför allt gynnat de rika och besuttna i samhället. Man har bl.a. tagit bort förmögen-hetsskatten och gjort om fastighetsskatten på ett sådant sätt att det gynnat de redan rika. Det finns alltså gott om pengar i landet – men de ska fördelas rättvist!

 

Det är viktigt att SAFE arbetar för en vänsterpolitik och för att behålla en bra kommunal verksamhet även i ekonomiska kristider. Privata lösningar och utförsäljning av kommunal verksamhet är inte lösningen på problemen.

 

Med detta vill vi tacka alla som på olika sätt stött SAFE i det politiska arbetet under året som varit.

 

Nässjö 27 mars 2009

 

Thomas Erixzon                                                          Uno Kenstam

 

Eva-Lill Brännström             Siw Dahlgren              Bernt Hultberg