SAFE:s verksamhetsberättelse 2009

 

Allmänt

SAFE har under detta år tillsammans med (s) och (v) haft ett fortsatt majoritetsstyre i Nässjö.

 

SAFE har 11 ledamöter och 6 ersättare i kommunfullmäktige – de flesta har regelbundet deltagit på fullmäktiges möten. Ett 25-tal SAFE-medlemmar finns med i styrelser, nämnder och utskott i Nässjö kommun.

 

I stort sett varje vecka har arbetsmöten ägt rum i SAFE-lokalen, där man har diskuterat, skrivit, arbetat med flygblad och utskick m.m. Insändare och artiklar har skickats till tidningar och tidskrifter och till SAFE:s internetsida.

 

SAFE hade 2009 102 betalande medlemmar och 33 icke betalande.

 

Styrelse

Styrelsen har bestått av Thomas Erixzon (sammankallande), Eva-Lill Brännström (kassör), Uno Kenstam, Anita Adam och Bernt Hultberg. Styrelsen har haft möten ca 1 gång/månad.

 

Revisorer har varit Marianne Broman och Pelle Månsson.

 

SAFE:s interna möten m.m.

Årsmötet 2009 ägde rum i f.d. IOGT/NTO-lokalen söndagen den 29 mars.

 

Vi hade medlemsmöten den 18 januari (div. frågor), 8 februari (skolstruktur), 22 februari (skolstruktur), 24 maj (valberedning, samtalsgrupp m.m.), 9 juli (valprogram och överenskommelse), 23 augusti (skolstruktur), 27 september (kommunens budget 2010), 4 oktober (ang. antalet listor i valet 2010), 25 oktober (valberedning, samtalsgrupp och valprogram m.m.), 8 november (Kost & Städ), 29 november (industrimarksplan).

 

Fullmäktigegruppen har träffats regelbundet ca 1 gång i månaden, på söndagen innan kommunstyrelsens sammanträden, för diskutera och besluta om aktuella kommunala ärenden.

 

SAFE:s förtroendevalda har under året haft fem gemensamma möten med (s) och (v). Den 2 mars var det ett möte ang. kommunens ekonomi. Den 2 april var det möte ang. bandyhall och handelsutredning. 19 maj diskuterades räddningstjänst och kommunens personalpolicy och den 7 september ang. kommunens budget 2010 och 5 oktober om samma sak.

SAFE:s ledamöter i nämnder och styrelser har dels haft egna möten i resp. nämnd, dels gruppmöten tillsammans med (s) och (v).

 

Vi har haft arbetsmöten på söndagar 11:00 på Kyrkogatan 7 i vår lokal. Dessa möten har varit öppna för alla medlemmar. Mötena på söndagar har då och då varit rätt välbesökta. Arbetsmöten på torsdagar har av och till ägt rum under hösten.

 

En ”samtalsgrupp” bestående av Thomas Erixzon, Pelle Månsson och Wille Brüggemann träffade under våren Uno, Bernt och Anders ytterligare en gång för att diskutera partiets verksamhet och hur den kan förbättras. Gruppen har efter detta presenterat en skriftlig slutrapport och rapporterat på medlemsmöten.

 

Skyltfönster

Under året har 3 större skyltningar varit placerade i vårt skyltfönster på

Rådhusgatan 34 snett emot Åhléns.

Skyltningarna har varit:

- Julskyltning med lite av vad vi gjort kommunalt under året.

- Bilder från 1-majfirandet.

- Julskyltning kombinerat med Robert Nybergs utställning om EU:s Lissabonfördrag..

 

Kontinuerligt har skyltning om våra föreläsningar, flygblad, och annat tryckt material förnyats i fönstret.

 

1 maj
Första majtåget gick detta år i soligt väder. Det samlade omkring 30 personer. Man samlades på Myggans Plats och tågade sen genom Nässjö centrum.

Vi hade en särskild EU-avdelning där alla – oavsett parttillhörighet – kunde

demonstrera mot Unionen.

 

Huvudparoller – enligt annons var:

- Stoppa högerpolitiken!

- Sverige ut ur EU!

 

Övriga paroller i annons var:

- Högre statsbidrag till kommunerna!

- Ingen straffskatt på pensionärerna!

- Säg inte upp kommunal personal!

- Nej till privatiseringar inom kommunens omsorg!

- Höj sjukpenning och a-kassa!

- Låt helgjouren vara kvar i Nässjö vårdcentral!

- Öppen aktivering för gemenskap och hälsa!

- Låt dig inte luras – vi har råd med välfärden!

- Sätt stopp för utförsäljningen av våra statliga företag!

- Slå vakt om strejkrätt och kollektivavtal!

- Rättvis fördelningspolitik för solidaritet och rättvisa!

- Stoppa raseringen av socialförsäkringarna!

- Nej till svensk militär i EU:s och NATO:s ledband!

- Stoppa alkoholinflödet från EU!

 

Banderoller i 1 majtåget var:

- Sverige ut ur EU!

- Ökad aktivering för gemenskap och hälsa!

 

Budskap på plakat i 1-majtåget var:

- Ingen straffskatt på pensionärer!

- Säg inte upp kommunal personal!

- Bojkotta israeliska varor!

- Avveckla kärnkraften!

- Stoppa högerregeringens privatiseringar!

- Stoppa vapenexporten!

- Stoppa alkoholinflödet från EU!

- Nej till svensk militär i USA:s och NATO:s ledband!

 

I tåget fanns även svenska flaggan, fanor med brutna gevär, runda Nej till EU-märken och massor med röda SAFE-fanor!

 

Slutmål var Centralskolans matsal där det blev sång och musik med Mats Trädgårdh och Jens Back. Pelle Månsson höll 1- majtal och Thomas Erixzon läste en dikt om sin pappa. Konferencier var Eva-Lill Brännström. Kaffe med dopp serverades.

 

Flera medlemmar hjälpte till med dukning och iordningsställande av lokalen.

 

En videofilm gjordes av Thomas Erixzon.

Bilder, tal och dikt publicerades på SAFE:s internetsida.

 

Majoritetsstyre i Nässjö med (S) och (V)

Arbetet inom majoriteten går bra. Samarbetet under 2009 har ytterligare stärkts. Diskussionerna är bra och konkreta – inriktade på att hitta det bästa eller minst dåliga lösningen i besvärliga frågor. Flertalet av partiets förtroendevalda går in för arbetet med god vilja och energi och gör det bästa av en besvärlig situation pga finanskris och dess konsekvenser. Det praktiska politiska arbetet fungerar väl. Det finns i flertalet fall ett bra samtalsklimat med de borgerliga partierna. (S) och (V) har tålamod med att SAFE som parti har haft svårt att på ett riktigt sätt fylla vår roll i samarbetet, beroende på SAFE:s användande av ”fritt ställningstagande” inom partiet. De är väl insatta i vår situation.

 

Under året har vi haft fem gemensamma gruppmöten inom majoriteten:

 

Viktiga kommunala ärenden

Det är många ärenden som passerar revy i smått och stort. Nedanstående lista är på intet sätt fullständig utan utgör ett axplock av det väsentligaste:

-         Utredningen kring skolstrukturen landade i att Fredriksdals skola läggs ner och övrig utredning skickas tillbaka till kommunstyrelsen.

-         Arbetet med utredning och framtagande av industrimark går in i processen att bestämma område där vi tycker det är lämpligt att fortsätta utreda för nytt område.

-         Pigallebygget pågår för fullt.

-         Arbetet med nya förskolor i centralorten går i stå. En bredare genomgång kommer att göras under 2010.

-         Processandet med att ta fram underlag för bandyhall på Skogsvallen går vidare.

-         Personalpolicy utarbetas enligt vår gemensamma överenskommelse och tas slutligt i januari 2010

-         Arbetet med Fairtrade-diplomering kröns med framgång i maj.

-         Beslut om att samarbeta rörande IT-driften mellan höglandskommunerna beslutas och ingår som del i Höglanets kommunalförbund.

-         Utredning av kost- och städverksamheten startas efter att NAV upphandlat städ till lägre kostnad än vad kommunen presterar. För att undvika krav på entreprenader samt att fullfölja tidigare beslut rörande högre sysselsättningsgrad för kost- och städpersonal sätts ett sparkrav på verksamheterna.

-         Efter många år med underskott bildas City Net Nässjö AB för att samla bredbandsverksamheten inom Linden och Nässjö Affärsverk. Moderbolaget Örnen deltar som aktiv part. Med detta beslut lämnar kommunen tillhandahållandet av tjänste på nätet och blir ren infrastrukturägare som arrenderar ut nätet.

-         Pga den finansiella krisen togs en tilläggsbudget som drog bort 1,5 % från verksamheterna. Efter vissa återlägg av pengar slutade det på drygt 1 % i minskning.

-         Mångfaldspolicy togs fram. Den innebär att de separata policies som finns för jämställdhet, funktionshinder och kön läggs i ett dokument.

-         EU-flaggan kommer inte att vaja på stadshuset på europadagen.

-         Ny förvaltningschef anställdes på individ- och familjeomsorgsförvaltningen

-         Beslut togs om att dra igång arbetet med ny förskola i Fredriksdal på ”rätt sida om järnvägen”.

-         Efter mycket utredande och undersökande kom det fram underlag för att fatta beslut om det fortsatta arbetet med ungdomsarbetslösheten.

-         Vårdnadsbidrag infördes ej.

-         En konstgräsplan vid Skogsvallen fick igångsättningstillstånd.

-         Vi antog en avsiktsförklaring att vilja gå vidare med det som kallas finansiell samordning syftande till att samordna rehab-resurser hos arbetsförmedling, försäkringskassa, landsting och kommunerna i länet.

-         Finnveden lastvagnar köpte mark i Gamlarp och byggde en serviceanläggning.

-         Vi godkände att investeringsmedel för att projektera sanering av Grimstorps impregnering fick börja tas i anspråk.

-         Vi yttrande över en remiss rörande samordning av familjerätterna på Höglandet. Vi är positiva under förutsättning att det blir bra att Höglandets kommunalförbund bedriver myndighetsutövning.

-         Ungdomsdemokratin fick en nystart efter enkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

-         Vi avlämnade yttrande rörande ny trafiklag. Vi kritiserade mycket av det marknadstänk som genomsyrade förslaget – inte ens branschen gillade det hela.

-         Arbetet med Hållbar utveckling kom igång via ett styrkort som ska genomsyra alla förvaltningar. Det kommer att ersätta de mer isolerade Hälsorådet och Miljöpolitiska ledningsgruppen.

-         Utvärderingen av fastighetsförvaltningen ledde till konkreta uppdrag till tekniska servicenämnden, omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

-         Remissyttrandet rörande förstudie Götalandsbanan lämnades och vi tryckte på stambanans betydelse och behov av uppgradering.

-         Almenäs fick ändrad detaljplan för att möjliggöra dagligvaruhandel.

-         Linden går vidare med renoveringar efter den lyckade renoveringen av Norråsagatan 42.

-         Omsorgsnämndens överskott på platser inom särskilt boende minskades för att kunna behålla en bra personaltäthet.

-         Överklagandena rörande villatomter i Ledet har nått vägs ände och det konkreta arbetet kan dra igång.

 

Ekonomin 2009 och budget 2010 för Nässjö kommun

I slutet av 2008 störtdök det finansiella systemet och konsekvenserna blev tydliga även i kommunen. När vi i kommunfullmäktige i november 2008 tog budgeten så visste vi redan då att den inte skulle hålla. Prognoserna därefter blev också sämre. Det vi såg var att det var ett lyckokast att höja skatten inför 2009, annars hade nedskärningarna blivit än större, vilket är klassisk Safe-politik.

 

När vi skulle ta tilläggsbudgeten våren 2009 hade vi tappat 20 mkr i skatteintäkter och vi valde att dra ner alla verksamheters kostnader med 1,5 %. Efter att vissa medel lagts tillbaka blev neddragningen drygt 1 %. Inför sommaren såg det fortfarande väldigt dystert ut och tappet i skatteintäkter fortsatte och låg på 35 mkr.

 

Efter sommaren verkade det hela stabilisera sig. Skattetappet bromsades och 12 mkr ”återkom” i prognoserna. Ett visst väntat överskott på personalomkostnaderna - PO - visade sig bli hela 11 mkr (beroende på lägre PO för dem under 25 år och dem över 65 år), en återbetalning från Sveriges Kommuner och landsting på 1,5 mkr, reavinst för försäljningen av gamla brandstationen på 3 mkr och i december meddelades att vi helt slapp betala avgift för sjukförsäkringen på 12 mkr. Detta gjorde att vi utan problem kunde skriva av bredbandet med 5 mkr inför bildandet av City Net Nässjö AB. Tyvärr hade vi inte fler objekt som var klara att skriva ner eller av inför bokslutet.

 

Inför 2010 finns några effekter kvar av ovanstående. Avgiften på sjukförsäkringen ligger på en lägre nivå – 6 mkr, ett bedömt överskott inom PO har ianspråktagits till verksamheterna – 5 mkr. När det såg som mörkast ut såg tappet ut att bli 60 mkr 2010; detta inbegripet 15 mkr i krisstöd från regeringen. Efter ytterligare stöd från regeringen och litet bättre utfall i den kommunala inkomstutjämningen såg vid budgetbeslutet i nov 2009 tappet ut att stanna vid 35 mkr. Det som är helt klart är dock att om vi inte höjt skatten och också vidtagit de åtgärder vi gjorde våren 2009 hade vi haft en mycket kraftig nedskärning 2010. Nu kan vi gå in i 2010 med en kostnadsnivå som gör att vi slipper panikåtgärder vilket känns mycket bra även om det pressat.

 

Studiebesök

Nämndledamöter från SAFE har besökt servicehem, skolor, förskolor etc.

 

Gäster i SAFE-lokalen

Simon Granlinger och Thommy Englund Lind från Höglandets Räddningstjänst-förbund besökte SAFE-lokalen den 12 juli. Bara Bernt Hultberg och Thomas Erixzon var dock med från SAFE:s sida.

 

Christer Andersson, boende i Träslända, ville ge sina synpunkter ang. kommunens förslag till ny industrimarksplan. Flera SAFE-medlemmar var på plats i lokalen. Mötet ägde rum lördagen den 21 november.

 

Föreläsning

Daniel Ankarloo från Malmö föreläste kring ”Marknadsmyter” den 17 oktober. Föredraget var mycket intressant och gav bra argument för att föra en vänsterpolitik. Mötet ägde rum i Träffpunktens lokaler. Ett tiotal personer var på plats.

 

Konsert

Anders Axelsson hade konsert i Centralskolans matsal den 14 november. Han sjöng och spelade sånger av Evert Taube, Dan Andersson Ove Törnqvist, m.fl. Konserten var välbesökt; ett 70-tal personer var på plats. Det var gratis inträde.

 

Andra öppna möten och arrangemang

SAFE medverkade på olika sätt i Folkfesten under slutet av september.

Anders Hansen ställde upp i ”Shall we dance” lördagen den 26 september, Lördagen den 19 september hade SAFE bokbord i stadsparken, då det även var ”flyttgröt” och presentation av kommunens föreningsliv till nyinflyttade inom kommunen.

 

SAFE har haft representanter på Folkets Parks möten.

 

SAFE:s internetsida

Hemsidan har skötts av Thomas Erixzon direkt från SAFE-lokalen. Hemsidan har uppdaterats ca 1 gång varannan vecka.

Adressen är www.safe-nassjo.nu.

 

SAFE:s internetsida innehåller aktuell information om vårt politiska arbete, insändare och debattartiklar. Där finns ett arkiv med motioner, uttalanden m.m.

Under året har där bl.a. publicerats bildreportage från 1 maj, flera rapporter från fullmäktigemöten, rapport från årsmötet, texten till SAFE:s höstblad, flera insändare och debattartiklar.

 

Flygblad och andra trycksaker

Ett SAFE-blad trycktes upp och skickades i början av hösten till alla hushåll i kommunen. Det handlade mest om aktuella kommunala frågor, men även om rikspolitik och EU.

 

Uttalanden från SAFE

SAFE gjorde i januari ett uttalande i protest mot Israels krigföring i Gaza.

 

EU-motståndet

En viktig del av SAFE:s verksamhet har varit motståndet mot EU. SAFE-medlemmar har under året skrivit flera EU-kritiska insändare och debattartiklar.

Uno Kenstam och Thomas Erixzon är med i Nej till EU:s riksstyrelse.

 

SAFE i lokalpressen

Skolstrukturen i kommunen orsakade många skriverier i början av året; särskilt vad gäller förslagen att lägga ner högstadiet i Forserum och skolorna i Solberga och Fredriksdal. Det fanns olika åsikter inom SAFE, vilket också framkom i pressen.

 

Bernt Hultbergs avsägelse som ordinarie ledamot i BUN i april skrevs det en del om, med kommentarer från både Bernt och Anders Hansen.

 

I slutet av sommaren var det stora rubriker kring Uno Kenstams synpunkter på och försvar av civil olydnad som protestaktion.

 

Förändringarna och nedskärningarna av kommunens Kost & Städ-organisation orsakade stora rubriker i oktober. Detta gällde fr.a. ett förslag om kylmatsystem som medförde en stor proteststorm, kallat ”matupproret”. Kylmatsystemet  genomfördes aldrig, men resultatet blev ändå stora nedskärningar på ca 14 miljoner kronor inom Kost & Städs verksamhet. Många av kommunens anställda blev varslade om uppsägningar. Inom SAFE fanns olika uppfattningar i frågan.

 

Det har även skrivits en hel del i pressen om förändringarna inom Räddningstjänsten, nedläggningen av bokbussen, IFO:s verksamhet, omflyttningarna inom äldreomsorgen, om SAFE ska ha en eller två listor i valet 2010 och en hel del annat.

 

Bernt, Pelle, Thomas, Wille och Uno har skrivit insändare under året; många av dem har även publicerats på SAFE:s hemsida. Insändarna har berört allt från lokala frågor till rikspolitik, EU och världsproblemen.

 

Övrigt

Thomas Erixzon höll fredstal i Norra Sandsjö kyrka på kvällen den 1 januari.

 

Uno Kenstam var mötesordförande på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens rikskongress i Nässjö i maj. Flera andra SAFE-medlemmar var där i egenskap av medlemmar i Svenska Freds.

 

Bernt Hultberg och Thomas Erixzon gick med SAFE-fanan på nationaldagen den 6 juni i tåget upp till Hembygdsparken.

 

SAFE hade bokbord på vår ”vanliga gamla hörna” vid Stortorget i Nässjö de flesta lördagarna under våren, sommaren och hösten. Under sommaren hade vi även bokbord på Storgatan på torsdagar, då det är torgdag i Nässjö.

 

Vi gjorde en studieutflykt den 26 juli till ett vindkraftverk utanför Fredriksdal, besökte Stenkars Kvarn och avslutade med kaffe och tårta hos Eva-Lill och Per i deras torp i Hästerum.

 

Uno Kenstam har besvarat många frågor på kommunens hemsidas ”Politikerdialog”.

 

Vi har med sponsring fått reklam på flera sporthallar och idrottsplatser.

 

Vi är medlemmar i ABF, Svenska kommittén för Vietnam, Laos och

Kambodja och i Nätverket mot krig, ett nätverk mot USA:s krig i Irak.

 

Marianne Broman, Bernt Hultberg, Siv Dahlgren, Anita Adam och Thomas Erixzon deltog i en manifestation i Jönköping mot Israels krig i Gaza i januari; anordnad av ”Nätverket mot krig”.

 

 

 

 

Nässjö mars 2010

 

Thomas Erixzon                                                          Uno Kenstam

 

Eva-Lill Brännström             Anita Adam              Bernt Hultberg