SAFE:s verksamhetsberättelse 2011

 

Allmänt

SAFE har under året haft 3 ledamöter och 2 ersättare i kommunfullmäktige. De flesta har regelbundet deltagit på fullmäktiges möten. Ett 10-tal SAFE-medlemmar har under hela året funnits med i styrelser, nämnder och utskott i Nässjö kommun.

 

I stort sett varje vecka har arbetsmöten ägt rum i SAFE-lokalen, där man har diskuterat aktuella frågor, arbetat med utskick m.m. Insändare och artiklar har skickats till tidningar och tidskrifter och till SAFE:s internetsida.

 

SAFE hade 2011 61 betalande medlemmar.

 

Styrelse

Styrelsen har efter årsmötet den 27 mars bestått av Thomas Erixzon (sammankallande), Birgitta Askehag (kassör), Anita Adam, Bernt Hultberg och Wille Brüggemann.

 

Revisorer har varit Marianne Broman och Pelle Månsson.

 

Aktivitetsutskott

På årsmötet beslutades att tillsätta en aktivitetsgrupp, som ska ordna med föreläsningar och annan utåtriktad verksamhet. Den har bestått av Anders Hansen, Uno Kenstam och Wille Brüggemann.

 

SAFE:s interna möten m.m.

Årsmötet 2011 ägde rum i Träffpunktens lokaler söndagen den 27 mars.

 

Vi hade medlemsmöten den 23 januari (SAFE:s politiska arbete), 22 maj,

28 augusti, 30 oktober (kommunens budget 2012).

 

Fullmäktigegruppen har träffats ca 1 gång i månaden, på söndagen innan kommunstyrelsens sammanträden, för diskutera och besluta om aktuella kommunala ärenden.

 

Vi har under sommaren haft ett antal särskilda temamöten där vi har gått igenom de olika kommunala nämndernas verksamhet.

 

Vi har haft arbetsmöten på söndagar 16:00 på Kyrkogatan 7 i vår lokal. Dessa har varit öppna för alla medlemmar.

 

Skyltfönster

Under året har 3 större skyltningar varit placerade i vårt skyltfönster på

Rådhusgatan 34 snett emot Åhléns.

Skyltningarna har varit:

- Julskyltning med kombinerat med Robert Nybergs utställning om EU:s

Lissabonfördrag.

- 1-majskyltning, med bilder från SAFE:s 1 majfirande.

- Julskyltning med fotografier på SAFE-medlemmar från sommaren 2011, samt lite tomtar och julpynt och en ny julmålning av Anita.

 

Kontinuerligt har skyltning om våra föreläsningar, flygblad, och annat tryckt material förnyats i fönstret.

 

1 maj
SAFE hade detta år inget 1 majtåg, utan enbart 1 majfirande i Centralskolan.

Temat var kärnkraften: Makt, affärer, energi – vad är kärnfrågan?

 

Huvudparoll – enligt annons och affisch var:

- Avveckla kärnkraften – lär av Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima!

 

Övriga paroller på affisch och i annons var:      

- Sverige ut ur EU!

- Stoppa förtrycket av sjuka och arbetslösa!

- Nej till privatisering av omsorgen!

- Ökad lärartäthet i grundskolan!

- Fler kommunala sommarjobb för ungdomar!

- Mer tid till kommunens städpersonal!

- Skapa reception på Parkgården!

 

I Centralskolans matsal där det blev sång och musik med ”Dristig och Drabanterna”, dvs Mattias Dristig med drabant, båda från Göteborg. Bo Jansson från Forserum höll ett 1-majtal som handlade om kärnkraften och dess risker, mot bakgrund av kärnkraftshaveriet i Fukushima i Japan. Konferencier var Eva-Lill Brännström. Kaffe med dopp serverades.

 

Flera medlemmar hjälpte till med dukning och iordningsställande av lokalen.

Bilder, rapport och tal publicerades på SAFE:s internetsida.

 

Budget 2012 för Nässjö kommun

SAFE föreslog att kommunens skattesats höjs med 35 öre. Detta skulle ha gett ca 17 miljoner som framför allt läggs på omsorg för äldre och handikappade och på skola och förskola. SAFE sa bestämt nej till införandet av nya avgifter inom äldreomsorgen och ville bl.a. ge mer pengar till ökad lärartäthet i skolan.

 

Inom Barn- och utbildningsnämnden kompenserade SAFE nämnden med 2,3 miljoner för kost- och städenhetens ökade priser. Höjda hyror kompenserades med 1,3 miljoner. 3,8 miljoner gick till internationella klasser, språkundervisning m.m. för de c:a 130 elever med annat modersmål än svenska. För ökad lärartäthet i årskurserna 4-6 tillfördes 1,5 miljoner. För att få mer ekologisk mat avsattes 0,1 mkr. För samarbetet “unga i fokus” avsattes 50 tkr.

 

Inom Omsorgsnämnden röstade SAFE nej till de drastiskt höjda avgifterna som majoriteten (S-C-Fp-V) nu införde. Risken är uppenbar att många äldre avsäger sig nödvändig omsorg. SAFE ville istället ge 2 miljoner extra till omsorgen för att behålla nuvarande avgifter och kompensera Omsorgsnämnden för höjda avgifter till Kost- och städ med 1,6 miljoner.

 

SAFE sa nej till en generell neddragning av bemanningen på äldrehemmen. Äldrehemsplatser för demenssjuka behöver ha hög bemanning. För bibehållen bemanning av äldrehem tillförde SAFE 5 miljoner.

 

SAFE sa nej till neddragningen av mobila rehabteamet och avvecklingen av syn- och hörselvårdskonsulenten och tillförde istället 1 miljon för att behålla nuvarande verksamhet.

 

Antalet verksamhets- och områdeschefer ville SAFE minska med 3 årsarbetare och istället inrätta 2 administratörer. Detta skulle ha minskat kostnaderna med 1 miljon. SAFE ville ge 0,2 miljoner till ökad aktivering samt till en höjning av habiliteringsersättningen till 35 kr/dag.

 

SAFE ville i investeringsbudgeten bl.a. tidigarelägga ombyggnad av gång/cykeltunneln vid Adela udde, samt om- och tillbyggnad av Runnerydsskolan.

 

Motioner

Anders Hansen: Äldres tillgång till organiserad gymnastik och träning.

Anders Hansen: Definition av begreppet ”närproducerad”.

 

Besvarad motion

Thomas Erixzons motion om återupptagen bokbussverksamhet behandlades på fullmäktiges novembersammanträde. Den röstades ner i fullmäktige, också av  SAFE:s tre ledamöter. Även centern röstade nej, trots att man hade med återupptagen bokbussverksamhet (kallat medborgarbuss) i sin valrörelse. En medborgarbuss skulle dock utredas och i debatten stödde även Anders Hansen detta, om utredningen skulle komma fram till ett positivt förslag.

 

Interpellationer och frågor

Uno Kenstam: Upphandling av snöröjning och anställdas arbetsvillkor.

Uno Kenstam: Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling.

Anders Hansen: Framtida möjligheter att besöka Försäkringskassan i

Nässjö kommun.

Anders Hansen: Orsakerna till återkommande budgetöverskridanden.

Anders Hansen: Omsorg för personer med långt framskriden demens.

Anders Hansen: Sjöbacken.

Uno Kenstam: Överföring av verksamhet från tekniska serviceförvaltningen

till Nässjö Affärsverk AB.

 

Allmänhetens frågestund

Wille Brüggemann: Samverkan om samsjukliga mellan ifo och omsorgen.
Wille Brüggemann: En förebyggande fältverksamhet.
Bernt Hultberg: Vision Nässjö stadskärna och bussarnas uppställningsplats.

Bernt Hultberg: Ang. de utförsäkrade från sjukpenning och a-kassa.

Bernt Hultberg: Försäkringskassans kontor i Nässjö.

 

Föreläsningar

Lördagen den 18 juni föreläste Hanna Amal-Dawod kring rubriken ”Att leva med två kulturer”. Lokal var i Avenasalen, kulturhuset, Nässjö.

 

Lördagen den 17 september berättade Alf Öhling från Fredriksdal kring temat ”Nässjö och järnvägens framtid”. Lokal var i Avenasalen, Kulturhuset, Nässjö.

 

Lördagen den 26 november var Daniel Ankarloo från Malmö Högskola på besök och föreläste om välfärdsmyter. Lokal var i Parkgården.

 

Föreläsningarna har varit i samarbete med ABF. De har var och en haft ca 10-15 besökare.

 

Andra öppna möten och arrangemang

Anders Hansen, Uno Kenstam och Eva-Lill Brännström ställde upp i en dansföreställning i samband med folkfesten i september

 

SAFE har haft representanter på Folkets Parks möten. Folkets Park har beslutat att lägga ner verksamheten och tomten har sålts till Nässjö kommun. Byggnaderna på Folkets Parkområdet revs i slutet av året.

 

Bernt Hultberg har den 1 oktober deltagit i ett politikerlag i tävlingen ”Varpa Open” i Vallbohaga.

 

SAFE:s internetsida

Hemsidan har skötts av Thomas Erixzon. Hemsidan har uppdaterats ca 1 gång varannan vecka. Adressen är www.safe-nassjo.nu.

 

På hemsidan har även under året bl.a. publicerats bildreportage från 1 maj, flera rapporter från fullmäktigemöten, rapport från årsmötet, SAFE:s motioner och interpellationer i fullmäktige, samt flera insändare och debattartiklar.

 

EU-motståndet

En viktig del av SAFE:s verksamhet har varit motståndet mot EU. SAFE-medlemmar har under året skrivit flera EU-kritiska insändare och debattartiklar.

Uno Kenstam är med i Nej till EU:s riksstyrelse, Thomas Erixzon är ordförande i nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö.

 

SAFE i lokalpressen

Pelle Månsson, Thomas Erixzon, Wille Brüggemann, Anders Hansen, Bernt Hultberg och Uno Kenstam har haft insändare i lokalpressen under året; många av dem har även publicerats på SAFE:s hemsida. Insändarna har berört allt från lokala frågor till rikspolitik, EU och världsproblemen De har huvudsakligen publicerats i Smålands-Tidningen och Smålandsbygdens Tidning.

 

På artikelplats i Smålands-Tidningen har det bl.a. skrivits om 1 maj och SAFE:s budgetförslag. Anders Hansen har fått flera utspel om äldreomsorgen som förstasidans toppnyhet i Nässjöupplagan. Uno Kenstam har medverkat i ett tidningsreportage om tiden efter att ha avgått som kommunalråd. Pelle Månsson fick en stor artikel i samband med sin 75-årsdag i november.

 

Övrigt

Vi gjorde en sommarutflykt den 24 juli till Erkki och Jeanette Mustonen i deras hem i Elmeshult.

 

Uno Kenstam har besvarat frågor på kommunens hemsidas

”Politikerdialog”.

 

Vi har med sponsring fått reklam på flera sporthallar och idrottsplatser.

 

Vi är medlemmar i ABF, Svenska kommittén för Vietnam, Laos och

Kambodja och i Nätverket mot krig, ett nätverk mot USA:s krig i Irak.

 

Den som utförligt vill ta del av SAFE:s verksamhet under 2011 kan se på SAFE:s hemsida under rubriken ”SAFE:s startsida 2011”. Där finns länkar till motioner, interpellationer, insändare, fullmäktigereportage m.m.

 

Styrelsen vill till sist tacka alla som stött vårt politiska arbete och arbetat för ett mer jämlikt och rättvisare samhälle.

 

Nässjö mars 2012

 

 

Thomas Erixzon, Anita Adam, Birgitta Askehag, Bernt Hultberg, Wille Brüggemann,