SAFE:s verksamhetsberättelse 2013

 

Allmänt

 

SAFE har under året varit aktivt i fullmäktige, på lokaltidningens insändar- och debattsidor, haft flera offentliga möten, firat 1 maj bland mycket annat.

 

Under 2013 var det mycket debatt inför och efter beslutet att lägga Centralskolan m.fl. skolor. SAFE röstade nej till denna nedläggning. Omsorgsfrågorna har varit aktuella under hela året – SAFE sa tidigt nej till utredningen ”Seniorens behov i fokus” – innan även majoritetspartierna lade det hela i skrivbordslådan. SAFE har haft flera föreläsningar kring ämnen som miljökamp, skolutvecklingen och den ekonomiska politiken.

 

I kommunfullmäktige har SAFE under året haft 3 ledamöter och 2 ersättare. De flesta har regelbundet deltagit på fullmäktiges möten. Ett 10-tal SAFE-med-lemmar har under hela året funnits med i styrelser, nämnder och utskott i

Nässjö kommun.

 

I stort sett varje vecka har arbetsmöten ägt rum i SAFE-lokalen, där man har diskuterat aktuella frågor, arbetat med utskick m.m. Insändare och artiklar har fortlöpande skickats till tidningar och tidskrifter och till SAFE:s internetsida.

 

SAFE hade vid årsskiftet 2013/14 67 betalande medlemmar.

 

Styrelse

 

Styrelsen har bestått av Thomas Erixzon (sammankallande), Birgitta Askehag (kassör), Anita Adam, Anders Hansen och Uno Kenstam.

 

Revisorer har varit Marianne Broman och Mats Frejd.

 

SAFE:s interna möten m.m.

 

Årsmötet 2013 ägde rum i Träffpunktens lokaler söndagen den 24 mars. Årsberättelsen för 2012 trycktes efter årsmötet upp i en upplaga med färgbilder från året som gått. Denna skickades ut till alla medlemmar under våren.

 

Vi hade medlemsmöten 27 januari (om partiets interna verksamhet), 19 maj (planering inför sommaren), 25 augusti (höstens aktiviteter, kommunens budget 2014), 27 oktober (kommunens budget 2014), samt ett extra medlemsmöte den 22 september om omsorg (seniorens behov i fokus) och skola.

Fullmäktigegruppen har träffats ca 1 gång i månaden, på söndagen innan kommunstyrelsens sammanträden, för diskutera och besluta om aktuella kommunala ärenden.

 

Vi har haft arbetsmöten på söndagar 16:00 på Kyrkogatan 7 i vår lokal. Dessa har varit öppna för alla medlemmar.

 

Skyltfönster

 

Under året har 4 större skyltningar varit placerade i vårt skyltfönster på

Rådhusgatan 34 snett emot Apoteket.

Skyltningarna har varit:

- Julskyltning med dörrbilder av Bernt Hultberg från hus i kommunen.

- Akvareller av Thomas Erixzon från det nu nedlagda och rivna Folkets Park.

- 1-majskyltning, med bilder från SAFE:s 1 majfirande.

- Julskyltning på 60-tals tema; målningar och teckningar från 60-talet av

Thomas Erixzon, gamla skivomslag m.m.

 

Kontinuerligt har skyltning om våra föreläsningar, flygblad, och annat tryckt material förnyats i fönstret.

 

1 maj

SAFE hade som vanligt 1 majfirande i Centralskolans matsal. Skolan och omsorg var tema för året.

 

Huvudparoller – enligt annons och affisch var:

- Behåll Centralskolan, Hultetskolan och Flisby skola!

- Slå vakt om Brinell som enbart gymnasieskola!

- Behåll seniorboendet på Brinellgatan 2!

 

Övriga paroller på affisch och i annons var:      

- Sänk de orimliga omsorgsavgifterna!

- Minska barngruppernas storlek i förskolan!

- Öka lärartätheten i grundskolan!

- Stoppa förtrycket av sjuka och arbetslösa!

- Avveckla kärnkraften!

- Sverige ut ur EU!

 

Talare var i år Thomas Erixzon och Anders Hansen. Thomas talade om "Högerlandet Sverige" - en rundmålning av hur högerregeringen har försämrat välfärden. Anders talade bl.a. om skola och omsorg i Nässjö kommun och sa bl.a. att SAFE skulle arbeta för att behålla Centralskolan, Hultetskolan och Flisby skola.

 

Uno Kenstam var konferencier. Han gjorde också en del kommentarer om EU och eurokrisen. Anita Adam och Pelle Månsson läste dikter. Anita läste bl.a. Tage Danielsson och Pelle inledde med några egna dikter. För musiken svarade Peter Olofsson från Jönköping.

 

Flera medlemmar hjälpte till med dukning och iordningsställande av lokalen.

Bilder, rapport och tal publicerades på SAFE:s internetsida.

 

Budget 2014 för Nässjö kommun

 

SAFE föreslog att kommunens skattesats skulle höjas till 22:59. Det var 40 öre mer än i kommunstyrelsens förslag. Detta skulle ha gett drygt 20 miljoner extra, som vi ville lägga på omsorg för äldre och handikappade och på skola och förskola. SAFE ville i sitt budgetförslag bl.a. ta bort de nya höga avgifterna inom äldreomsorgen och också ge mer pengar till ökad lärartäthet i skolan.

 

Inom BUN:s budget ville SAFE tillföra 5,1 miljoner vilket motsvarar c:a 12 lärartjänster. Detta för att kunna återuppta satsningen till förbättrad skriv-, läs- och matematikinlärning med prioritering av förskoleklass - åk 3, samt i övrigt förbättra resultaten i grundskolan.

 

För att minska barngruppernas storlek något inom förskolan ville SAFE behålla förskolan Sunnanäng, samt tillföra 1,9 miljoner, vilket motsvarar c:a 5 tjänster. För utökad tid till städning inom BUN ville vi tillföra 1,2 miljoner.

 

Vad gäller Omsorgsnämndens budget ville SAFE ge 3,8 miljoner för ökad personaltäthet på äldrehem.

 

SAFE ville att kommunfullmäktige skulle fastställa principen att tillgång till demensboende (gruppboende) och äldreboende (äldrehem) ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö så att äldre personer kan välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat, oavsett omsorgsbehov.

 

För ökade behov av sjukvård, rehabilitering och syn- och hörselvård i hemmet ville SAFE tillföra 2,4 miljoner, vilket motsvarar 6 tjänster. För ökad personaltäthet på Norråsagårdens 15 korttidsplatser ville SAFE tillföra 1,2 miljoner.

 

Kommunfullmäktiges beslut från november 2011 och juni 2012 om införandet av nya avgifter inom äldreomsorgen ville SAFE riva upp och kompensera med 3 miljoner. Aktuell höjning av avgiften för trygghetslarm från 192 till 250 kr/må-nad ville vi inte genomföra och vi ville kompensera nämnden för detta med

100 tkr.

 

SAFE ville ge Omsorgsnämnden uppdrag att effektivisera socialförvaltningens ledningsorganisation och därigenom minska kostnaderna med 2,5 miljoner. För att inte höja kostpriserna i Omsorgsnämndens biståndsbeslutade verksamheter ville vi tillföra nämnden 400 tkr. För ökade resurser till aktivering ville vi ge nämnden 300 tkr. För höjning av HAB- ersättningen till 35 kr/dag ville SAFE tillföra nämnden 200 tkr.

 

SAFE hade även förslag till en del andra nämnder inom driftbudgeten.

I investeringsbudgeten ville SAFE bl.a. behålla Centralskolan, Hultetskolan och Flisby skola.

 

Motioner

 

Anders Hansen (SAFE) har lagt en motion i Nässjö kommunfullmäktige om att kommunen måste ge ett ordentligt stöd till Pilaboparken i Anneberg. Sedan Folkparken i Nässjö rivits är detta den enda Folkpark som finns kvar i kommunen.

 

Interpellationer och frågor i fullmäktige

 

SAFE har under 2013 ställt interpellationer och frågor i följande ämnen.

 

- Anders Hansen: interpellation till Magnus Palmgren, ordförande i Fastighets AB Linden ang. Lindens seniorboenden på Brinellgatan 2 och Sturegatan 30.

- Anders Hansen: interpellation till Bo Zander om att en flytt av ortopedklinik i Nässjö hotar gåskolan vid Höglandssjukhuset i Nässjö.

- Anders Hansen: interpellation till Omsorgsnämndens ordförande Sylve

Jergefelt om sjuksköterskemottagningarna i Anneberg och Malmbäck

- Anders Hansen: interpellation till Centerns kommunalråd Anders Karlsson om hur han ser på "landsbygdssäkringen" med anledning av skolutredningens och utvecklingsplanen för äldreomsorgens konsekvenser.

 

SAFE fick svar på interpellation från 2012 om Palliativa vårdenheten på Höglandssjukhuset i Nässjö i februari, och under året svar på samtliga interpellationer lagda 2013.

 

 

 

 

Kommunens skolorganisation

 

Den mest laddade politiska frågan under året var den om skolorganisationen i Nässjö kommun. SAFE sade i ett utförligt remissvar 2012 nej till utredningens förslag om ny skolorganisation.

 

Fredagen den 1 mars hölls en stor demonstration på Stortorget i Nässjö för att folkomrösta om Centralskolan. SAFE-medlemmarna Anders Hansen och Lars Hellström medverkade som talare på trappan framför stadshuset. De sa bl.a. att skolutredningen var undermålig och att Centralskolan behövdes som skola i Nässjö.

 

Anders Hansen och Lars och Ann-Marie Hellström var aktiva i namninsamlingen för en folkomröstning om Centralskolan som bedrivits under hösten och vintern av en oberoende aktionsgrupp.

 

Anders Hansen, Thomas Erixzon, Wille Brüggemann, samt Lars och Ann-Marie Hellström skrev flera insändare i lokalpressen inför beslutet om skolorna i kommunen.

 

Den 21 mars hade fullmäktige sitt möte då man skulle besluta om skolutredningen och om det skulle bli en folkomröstning om Centralskolan.

 

Först kom frågan upp om det skulle bli en folkomröstning om Centralskolan eller ej. Det var 15 ledamöter som röstade för detta - men det hade behövts 19 röster av de 56 närvarande i fullmäktige för att det skulle gå igenom. SAFE var ett av de partier som röstade ja till folkomröstning.

 

Det fanns förslag om återremiss för hela utredningen, eftersom bl.a. ekonomin inte var ordentligt utredd. 14 ledamöter röstade för detta - det hade behövts 19 för en återremiss. SAFE:s tre ledamöter röstade för återremiss.

 

I beslutet om själva skolutredningen röstade en majoritet bestående av Moderaterna, Socialdemokraterna, Centern, Folkpartiet och Vänsterpartiet ja till skolutredningens förslag. Centralskolan, Hultetskolan, Flisby skola och Solberga skola kommer därmed att läggas ner under de närmaste åren, om partierna ovan får bestämma. SAFE röstade nej till skolutredningen.

 

Långt efter fullmäktiges beslut i frågan har skoldebatten i lokalpressen fortsatt och flera SAFE-medlemmar har aktivt deltagit i denna debatt.

 

 

 

Övriga fullmäktigefrågor

 

SAFE lade sitt förslag till Tilläggsbudget 1 och 2 i Nässjö kommunfullmäktige den 26 sept. Dessa innebar bl.a. mer resurser till Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och till Omsorgsnämnden.

 

SAFE ville lägga mer pengar till att minska barngruppernas storlek på förskolan och till att öka lärartätheten på grundskolan och Brinellgymnasiet.

 

Till Omsorgsnämnden ville SAFE ge mer resurser för att öka personaltätheten. SAFE ville också återtillsätta en syn- och hörselvårdskonsulent i Nässjö. SAFE ville behålla dagens seniorboenden med samlingssal och lunchservering, och avveckla de nya dyrare omsorgstaxorna.

 

Seniorens behov i fokus

 

SAFE deltog i opinionsarbetet mot utvecklingsplanen "Seniorens behov i fokus", som bl.a. innebar nedläggning av Björkliden, Forsbacka, Lillsjögårdens demensboende, Malmåkras demensboende och utredning om att överlåta Parkgården till annan huvudman. Tillsammans med Annebergs samhällsförening genomförde SAFE en namninsamling mot nedläggningen av bl.a. Björkliden.

 

Majoritetspartierna och Moderaterna stödde inledningsvis utredningsförslaget. Men protesterna från samhällsföreningar, pensionärsorganisationer, personal och allmänhet blev så starka att utvecklingsplanen drogs tillbaka.

 

Omsorgsnämnden

 

På omsorgsnämnden den 23 maj föreslog SAFE att en årlig kvalitetsuppföljning görs för enheterna inom äldre- och funktionshinderomsorg, rehabilitering samt hemsjukvård. Lämpliga områden för kvalitetsuppföljning är bemötande, vården, trygghet, innehållsrik vardag, måltider, kontaktperson, rehabilitering, att kunna påverka, kompetens, förtroende.

 

SAFE:s Anders Hansen lade ett eget förslag till ändringar i budgeten på Omsorgsnämndens möte den 19 juni. Detta innebär bl.a. mer resurser till personal, rehabilitering, aktivering och att dagens seniorboendeform behålls på

Brinellgatan 2.

 

SAFE delade ut flygblad vid folkfesten den 7 september om förbättringar av äldreomsorgen genom tillgång till äldrehem och gruppboende i alla kommundelar, sänkning av de alltför höga omsorgsavgifterna och att behålla Parkgården i  kommunal ägo.

På omsorgsnämnden den 25 september föreslog SAFE att dagens avgiften för trygghetslarm på 192 kr/månad behålls i stället för en höjning till 250 kr/månad

 

Föreläsningar

 

Lörd. 16 mars

Miljökampen i Ojnareskogen på Gotland.

Lars och Ann-Marie Hellström berättade och visade bilder.

Avenasalen, Kulturhuset Pigalle, Nässjö

 

Lörd. 27 april

Tre gånger Bernt Hultberg

Videofilmer från 1986, 2002 och 2008 med Bernt som huvudperson visades. Detta drog en publik på över 40 personer; det mest välbesökta mötet SAFE hade under året. Det ägde rum i Aktiveringssalen, Parkgården, Nässjö

 

Lörd. 4 maj

Vart är gymnasieskolan på väg?

Föreläsning med Roger Törnert, lärare vid Sanda-gymnasiet i Jönköping.

Avenasalen, Kulturhuset, Nässjö.

 

Lörd. 7 sept.

Statskupp i det tysta - så genomfördes privatiseringen av vård, omsorg och skola. Föreläsning med Lars Taxén, docent och aktiv inom Nätverket ”Gemensam välfärd”. Avenasalen, Kulturhuset, Nässjö.

 

Föreläsningarna har varit i samarbete med ABF. De har var och en haft ca 10-45 besökare.

 

Möte om äldreomsorgen

 

SAFE har haft ett informations- och debattmöte i Parkgården lördagen den 7 december. Mötet besöktes av bortåt 20 personer. Till mötet presenterade SAFE ett informationsblad med vad som var aktuellt inom omsorgen i Nässjö.

 

Medlemsskap i andra föreningar

 

SAFE har varit andelsägare i Folkets Park. Marianne Broman har företrätt SAFE på Folkets Parks årsmöte. Uno Kenstam har varit revisor i Folkets Parks förening. Folkets Parks ekonomiska förening är nu helt nedlagd även juridiskt.

 

SAFE är med i ABF Nässjö. Anders Hansen har företrätt SAFE i ABF:s

verksamhetsråd.

Vi är medlemmar Svenska kommittén för Vietnam, Laos och

Kambodja och i Nätverket mot krig, ett nätverk mot USA:s krig i Irak.

 

SAFE:s internetsida

 

Hemsidan har skötts av Thomas Erixzon. Hemsidan har uppdaterats ca 1 gång varannan vecka. Adressen är www.safe-nassjo.nu.

 

På hemsidan har under året bl.a. publicerats bildreportage från 1 maj, rapport från årsmötet, rapport från föreläsningar och öppna möten, SAFE:s frågor och interpellationer i fullmäktige, samt ett stort antal insändare och debattartiklar. Särskilt skoldebatten har fått ett stort utrymme på SAFE:s hemsida detta år.

 

EU-motståndet

 

En viktig del av SAFE:s verksamhet har varit motståndet mot EU. SAFE-medlemmar har under året skrivit flera EU-kritiska insändare och debattartiklar. Uno Kenstam är med i Nej till EU:s riksstyrelse, Thomas Erixzon är ordförande i Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö.

 

SAFE i lokalpressen

 

Thomas Erixzon, Kjell Westerlund, Uno Kenstam, Wille Brüggemann,

Anders Hansen, samt Lars och Ann-Marie Hellström har haft insändare i lokalpressen under året; många av dem har även publicerats på SAFE:s hemsida. Insändarna har berört allt från lokala frågor om skolor och omsorg till rikspolitik, EU och världsproblemen. Det har rört sig om bl.a. högerlandet Sverige, butlers och bartenders, främlingsfientlighet,  CUF och cannabis, om Hugo Chavez, Obamas besök och kriget i Syrien. De har huvudsakligen publicerats i

Smålands-Tidningen/Smålands Dagblad och Smålands Folkblad.

 

På artikelplats i Smålands-Tidningen/Smålands Dagblad har det bl.a. skrivits om bl.a. 1 maj, SAFE:s budgetförslag, om SAFE:s syn på omsorgsfrågor och skolfrågor.

 

Utflykter

 

Vi gjorde en sommarutflykt söndagen den 27 juli till den nya stora omformarstationen i Farstorp bortanför Hästerum och till huset som fick kommunens byggnadspris 2012. Utflykten avslutades hos Eva-Lill och Per i deras sommartorp i Hästerum. Per och Eva-Lill berättade om sin biodling på torpet.

 

 

Övrigt

 

Uno Kenstam och Anders Hansen har besvarat frågor på kommunens hemsidas ”Politikerdialog”. Anders har bl.a. haft många inlägg om skolorganisationen.

 

Vi har med sponsring fått reklam på flera sporthallar och idrottsplatser.

 

SAFE hade ”Öppet Hus” i SAFE-lokalen lördagen den 9 mars.

 

SAFE skickade kondoleansbrev till Venezuelas ambassad med anledning av president Hugo Chavez bortgång under våren.

 

Den som utförligt vill ta del av SAFE:s verksamhet under 2013 kan se på SAFE:s hemsida under rubriken ”SAFE:s startsida 2013”. Där finns länkar till motioner, interpellationer, insändare, fullmäktigereportage m.m.

 

*

 

Styrelsen vill till sist tacka alla som stött vårt politiska arbete och arbetat för ett mer jämlikt och rättvisare samhälle.

 

Nässjö den 23 mars 2014

 

Thomas Erixzon                    Anita Adam                Birgitta Askehag

 

Anders Hansen                      Uno Kenstam