SAFE:s verksamhetsberättelse 2004

 

Allmänt

2004 har varit ett vanligt arbetsår, d.v.s. det har inte varit några val eller folkomröstningar som totalt har dominerat det politiska skeendet.

 

Det innebär att ett tiotal SAFE-ledamöter 11 gånger har deltagit i kommunfullmäktiges möten; de argumenterat från talarstolen, röstat, reserverat sig och på olika sätt arbetat för SAFE:s politik. Ett 25-tal SAFE-medlemmar har en eller flera gånger varje månad sammanträtt i styrelser, nämnder och utskott i Nässjö kommun.

 

Uppemot hundra arbetsmöten har ägt rum i SAFE-lokalen, där har diskuterats, skrivits, arbetats med flygblad och utskick m.m. Insändare och artiklar har skickats till tidningar och tidskrifter och till SAFE:s internetsida.

 

Under våren, sommaren och hösten har SAFE haft bokbord ute på sta’n, och bokbordshörnan har blivit en samlingsplats för många politiskt intresserade i Nässjö.

 

Detta är bara ett axplock av det som händer under ett ”vanligt” år, en mer detaljerad beskrivning följer nedan.

 

Styrelse

Styrelsen har bestått av Eva-Lill Brännström (kassör), Thomas Erixzon, Uno Kenstam, Siv Dahlgren och Bernt Hultberg. Styrelsen har inte haft några särskilda styrelsemöten utan styrelsen har deltagit på arbets- och medlemsmöten där besluten tagits.

 

Revisorer har varit Marianne Broman och Pelle Månsson.

 

Möten

Vi har haft arbetsmöten torsdagar 19:00 och söndagar 10:30 på Kyrkogatan 7 i vår lokal. Dessa möten har varit öppna för alla medlemmar.

 

Årsmötet ägde rum söndagen den 28 mars.

 

Vi hade även några medlemsmöten på våren och några på hösten.

 

Skyltfönster

Under året har tre större skyltningar varit placerade i vårt skyltfönster på Rådhusgatan 34 snett emot Åhléns.

Skyltningarna har varit:

Vårt budgetförslag för 2004

Bilder från 1 majfirandet.

Frågetävling med bilder på olika dörrar i Nässjö kommun.

 

Kontinuerligt har skyltning om våra föreläsningar, flygblad, och annat tryckt material förnyats i fönstret.

 

1 maj

Första maj detta år bjöd på strålande solsken. Vi samlade ca 100 deltagare i demonstrationståget, och något fler inne i Centralskolans matsal. Vi hade en särskild EU-avdelning där alla – oavsett parttillhörighet – kunde demonstrera mot Unionen.

 

Huvudparoller – enligt annons och flygblad – var:

Stoppa nedskärningarna i Nässjö kommun!

Slå vakt om Grimstorps skola!

Rädda Nässjö kulturhus!

Folkomrösta om EU:s grundlag!

Stoppa USA:s krigspolitik!

 

Banderoller i 1 majtåget var:

Stoppa nedskärningarna i Nässjö kommun!

Rädda Nässjö kulturhus!

Stoppa regeringens högerpolitik!

Ökad personaltäthet inom äldreomsorgen!

Folkomrösta om EU:s grundlag!

 

Budskap på plakat var:

Stoppa nedskärningarna i Nässjö kommun!

Låt förskolan laga sin egen mat! 2st.

Rädda Nässjö kulturhus!

Folkomrösta om EU:s grundlag!

Stoppa USA:s krigspolitik! 2st.

Mer personal till förskola och skola!

Rusta upp Adela udde!

USA = våldets världsmakt!

Ökad personaltäthet inom äldreomsorgen!

Stoppa rasismen!

Stoppa vapenexporten!

Slå vakt om Nässjö kulturhus!

Stoppa nedskärningarna inom skolan!

 

I tåget fanns även svenska flaggan, fanor med brutna gevär, runda Nej till EU-märken och massor med SAFE-fanor!

 

Slutmål var Centralskolans matsal där det vankades kaffe, sång och musik med gruppen ”Rose-Mary”; en rockgrupp med ungdomar från Nässjö kommun. Uno Kenstam, Anders Hansen och Thomas Erixzon höll varsitt kort 1 majtal. Konferencier var Eva-Lill Brännström. Kaffe med dopp serverades.

 

Flera medlemmar, bl.a. Siv Dahlgren, Pelle Månsson, Bernt Hultberg och Marianne Broman, hjälpte till med kaffedukning och iordningsställande av lokalen.

 

En videofilm gjordes av KNC, Videoproduktion, Kortebo, Malmbäck, som sedan kunde köpas till ett pris av 100:-/band. Publicering skedde på SAFE:s internetsida med tal och bilder. Ett häfte med de tre

1-majtalen trycktes upp.

 

Interpellationer

§       Logistikprofessur på högskolan i Jönköping. (Bernt Hultberg)
Kommunen beslut att medfinansiera en logistikprofessur med ca 1.000.000 kronor per år i 5 år yrkade SAFE avslag på när frågan var uppe i kommunfullmäktige. Efter beslutet har det varit tyst varför Bernt ville veta vilken nytta Nässjö haft av professuren. Svaret blev att nyttan av professuren inte blivit den man förväntat sig.

§       Handikappanpassning av tunneln under järnvägen vid Adela Udde. (Bernt Hultberg)
För att underlätta för funktionshindrade från Handskeryd att kunna ta sig till Åkershäll och Adela Udde är det viktigt med en anpassning av tunneln under Malmöbanan. Svaret blev att frågan inte är glömd, men ligger längre ner på prioriteringslistan.

§       Åtgärder mot verksamhetsförändringar med påtagligt negativa effekter pga nedläggningen av Grimstorps skola. (Uno Kenstam)
I budgeten för 2004 fanns ett förslag att kommunen skulle vidta åtgärder mot de verksamhetsförändringar med påtagligt negativa effekter som barn- och utbildningsnämndens beslut kan medföra. Därför ställdes frågan om vilka åtgärder som skulle vidtas pga nedläggningen av Grimstorps skola. Svaret var att det var för tidigt att se om det blivit några negativa förändringar.

§       Buskörning i centrala Nässjö. (Bernt Hultberg)
Det idkas framfart medelst bil nattetid i Nässjö centralort. Då hastigheterna är höga och bilarna bullriga leder det till sanitära olägenheter för de boende i centrum. De åtgärder – förutom att försöka påverka polisen att vara mer närvarande – var att de trafikomläggningar som ska göras kan leda till att dämpa buskörningen.

§       Kostnader för Södra Vägen. (Bernt Hultberg)
De siffror budgeten presenterar för vad investeringen kommer att belöpa sig på tror inte interpellanten räcker och undrade vad det verkligen skulle vara. För att inte ge entreprenörerna tydlig information om vad kommunen är beredd att betala görs sifforna är lagom ”runda”.

§       NAVAB:s logo. (Bernt Hultberg)
Det omdiskuterade logotype-bytet för Nässjö kommuns affärsverk ledde till frågan om vad det hela kostat. Svaret var att kostnaden var 150.000 kronor; en summa som inte var trovärdig.

§       Konsum i Runneryd. (Bernt Hultberg)
Pga lönsamhetsproblem lägger Konsum ner affären i Runneryd varvid stadsdelen blir utan dagligvaruhandel. Det visade sig vid diskussionen att kommunen inte ämnade göra något åt det hela.

§       Långtgående delegationer. (Bernt Hultberg)
Tjänstemän beslutar alltmer på uppdrag av politiker. konsekvensen är att politikerna blir allt mindre insatta i nämndernas verksamheter; något som här ifrågasattes om det var förenligt med demokratins mening. Att politikerna skulle svara för policybeslut och inte detaljstyra var mer demokratiskt än ”cykelställsfrågor” sades i svaret.

 

Motioner

§       Hörselslinga i Pigalle. (inlämnad och besvarad, Bernt Hultberg)
Motionärens förslag på hörselslinga i Pigalles stora sal besvarades med åtgärden är genomförd.

§       Klotterborttagning på offentliga byggnader. (besvarad, Bernt Hultberg)
Tekniska kontorets ambition att ta bort klotter – personal har gått särskild utbildning för klottersanering – på en vecka slår motionärens förslag att klotter ska vara sanerat på en månad. Mer än väl bifallen således.

§       Meddelarfrihet i kommunalt anlitade företag (inlämnad 2000). (besvarad, Bernt Hultberg)
Denna långliggande motion fick ett positivt svar enär regeringen gett ökade möjligheter till insyn i entreprenader genom en ändring i kommunallagen.

§       Begränsning av tung trafik längs Sörängsvägen och Brogatan i Nässjö centralort. (besvarad, Bernt Hultberg)
Avsmalningen av Sörängsvägen leder till sänkt hastighet vilket förhoppningsvis leder till att tung trafik tar andra vägar i det korta perspektivet. Likaså ska nya skyltar peka på den av kommunen önskade färdvägen för tung trafik. På litet längre sikt finns ambitionen att den färdigställda ringleden – med Södra Vägen – ska göra att trafiken minskar genom centrum.

§       Offentliga kommunstyrelsesammanträden. (inlämnad, Bernt Hultberg)
För att skapa mer insyn och demokrati ville motionären att kommunstyrelsens sammanträden skulle vara offentliga. Frågan har varit uppe tidigare, men övriga partier har inte haft viljan att öka insynen då.

§       Vattentornet. (besvarad, Bernt Hultberg)
Ambitionen att Vattentornet ska vara öppet för allmänheten slutade i en önskan från kommunfullmäktige att Nässjö Affärsverk  skulle göra det möjligt för hembygdsföreningen att visa sina samlingar som finns i Vattentornet.

§       Musik i tätorten. (inlämnad, Bernt Hultberg)
Det är tråkigt i Nässjö på sommaren. I flera andra kommuner är det mer aktivitet i form av musik på torgdagar och andra dagar då det är liv och rörelse i stadskärnan. Tanken med motioner är att försöka hitta något sätt att få ut ungdomar att musicera genom feriepraktik eller via Musikskolan.

§       Brandvarnare. (besvarad, Bernt Hultberg)
Motionens ville att krav skulle ställas på fastighetsägare att utrusta husen med brandvarnare. Det finns problem med kontrollen av brandvarnarna efter installation eftersom det blir fastighetsägaren som blir kontrollskyldig när den blir en fast installation i lägenheter etc. det finns dock möjlighet för kommuner att ställa detta krav. Motionssvaret blev något urvattnat då den enbart lämnades över till Höglandets Räddningsförbund som arbetar med frivillighet och upplysning.

§       Sporthall i Rosenholmsskolan. (besvarad, Bernt Hultberg)
Läktare, bättre duschar och omklädningsrum önskades. Nämnderna som lämnat remissvar på motionen gav vid handen att de antingen inte såg något behov för egen del och de var framförallt inte villiga att betala för denna förbättring.

§       Duschrum i Åkersskolan. (besvarad, Bernt Hultberg)
Duschrummen i Åkersskolan är dåliga. Elever har klagat under lång tid och inget har hänt.nu utlovas dock att duschrummet så långt möjligt ska förbättras enligt elevernas önskemål

§       Gångpassage över Mariagatan. (inlämnad, Bernt Hultberg)
Alltsedan trafikomläggningen i centrum har det varit svårt för fotgängare att ta sig över Mariagatan, som har fått ta en kraftigt ökad trafikmängd. Därför vill motionären ha en gångpassage vid korsningen Mariagatan och Postgatan.

 

Större fullmäktigeärenden

§       Kostutredning
Under ett och ett halvt år har frågan om ny kostorganisation utretts. SAFE reserverade sig eftersom vi ville behålla en delad organisation, som specialiserar sig gentemot barn- och utbildningsförvaltningen respektive omsorgsförvaltningen, dock kan matlagningen ske i gemensamma kök i mindre tätorter. Maten ska dessutom lagas så nära brukarna som möjligt. kostnadskalkylerna verkade heller inte riktigt tillförlitliga.

§       Tilläggsbudget ombudgetering
SAFEs förslag om mer pengar till barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden avslogs av kommunfullmäktige.

§       2 ggr Grimstorps skola
SAFE stödde de två överklagningar som gjorts av nedläggningen av Grimstorps skola. Fullmäktige beslutade dock att föreslå länsrätten att inte bry sig om överklagningarna.

§       Tilläggsbudget nedskärning
SAFE yrkade avslag på merparten av de nedskärningsförslag av driftsbudgeten som kom från kommunstyrelsen.

§       Budgetramar
Som vanligt lade vi vårt förslag där vi ville att nämnderna skulle ge fullmäktige besked om vilka behov som finns för att kommunfullmäktige sedan öppet och tydligt skulle debattera vilka prioriteringar som de olika politiska partierna vill göra. Denna öppenhet var vi dock ensamma om att vilja ha.

§       Bildande av regionförbund
SAFE gick emot bildandet av regionalförbund i Jönköpings län, då vi anser att det är en EU-anpassning, som minskar kommuners och statens inflytande. Regioner är ju något EU vill skapa för att bryta ner det nationella självbestämmandet.

§       Skolplan
Till större delen gick vi med på skolplanen. Våra förslag om tydligare skrivningar vad gäller kritiskt tänkande, samhällsorientering och olika inlärningsmetoder avslogs dock.

§       Kulturhus etc, konst och kultur som attraktionskraft och tillväxtfaktor
Besparingsförslaget att lägga ner Kulturhuset har - via ett uppdrag att utveckla detsamma - genom diverse dribblerier plötsligt blivit en allmän kultursatsning. Skrivningarna om denna satsning är dock ett svårslaget rekord i såsighet och luddighet. SAFEs – och moderaternas – krav var dock att kultur- och fritidsnämnden först och främst skulle slutföra sitt viktiga uppdrag om Kulturhusets framtida verksamhet, dock med bibehållande av vissa fundamentala delar av befintlig verksamhet.

§       Lågstrålande zoner
Alltfler lider av elallergi. Medborgarförslaget om att göra större lågstrålande zoner. SAFE ville att kommunfullmäktige skulle säga att kommunen ska jobba för utvidgade lågstrålande zoner. Nu blev det hänskjutet till revideringen av översiktsplanen.

§       Tomter vid Industrigatan
Genom ett dåligt detaljplaneförslag skulle ett grönområde styckas sönder onödigt mycket varför vi sade nej till det. En annan placering var föreslagen av boende, men kommunen lyssnade inte till detta.

§       Delegation detaljplaner
Förslaget om en ökad delegation till miljö- och byggnadsnämnden vad gäller beslut om detaljplaner skulle leda till att ännu mer beslutande flyttas från kommunfullmäktige. Tanken är säkert att planarbete vid företagsetableringar ska gå snabbare. Vi ville att den nuvarande ordningen bibehålls för att den demokratiska ordningen ska vara så bra som möjligt i dessa viktiga frågor.

§       VA-utbyggnad vid Spexhultasjön
Genom beslut om den VA-taxa som ska gälla vid utbyggnad av VA runt Spexhultasjön pågår en debatt i kommunen och även inom vårt parti om kommunens (eg. NAVs) agerande, taxenivå, detaljplan där fler tomter får bebyggas med hus med större yta – dock med krav som gör att suterräng och utnyttjande av vindsvåning för bostadsändamål inte blir lika lätt som tidigare och nödvändigheten av en kommunal VA-framdragning öht. Olika åsikter i sakfrågorna till trots vill vi underlätta för de som inte har ekonomiska medel att dra in VA och den el som krävs.

§       Nedskärningar på aktivering och rehabilitering inom omsorgen
I vårt budgetförslag för 2004 fanns tvärtemot majoritetens beslut en utökning av rehabiliteringsresurser. Vi ser aktivering och rehabilitering som – förutom den mänskliga dimensionen – en investering som gör att människor kan leva ett gott liv längre än eljest och därmed innebär det att stöd och hjälp i övrigt kan skjutas upp. Vi har därför deltagit i namninsamlingen mot nedskärningarna.

§       Länsfärdtjänsten
Kommunerna kan ha något skilda regler för färdtjänst trots att den administreras på länsnivå. SAFEs förslag på särskilda och bättre regler för Nässjö kommuns invånare än vad som framgår av länsreglerna avslogs.

 

Budget

SAFE:s budgetförslag syftade till att så långt möjligt bromsa nedskärningar och försämringar inom förskola, skola, handikapp- och äldreomsorg i Nässjö kommun

 

Vårt budgetförslag hade gett Nässjö kommun möjlighet att anställa ytterligare ca 30 personer inom förskola och skola och ge mer resurser till elever med särskilda behov. Måltidsavgifterna på Brinellgymnasiet skulle tagits bort och för de som går på Musikskolan hade det inte blivit någon höjning av avgifterna.

 

Inom omsorgsförvaltningen hade kommunen kunnat anställa mer personal och öka personaltätheten. Aktiveringen hade varit kvar, rehabiliteringen utökats och Träffpunktens verksamhet hade kunnat fortsätta sitt goda arbete.

 

Kulturhusets verksamhet i Nässjö hade varit säkrad och kultur- och fritidsförvaltningen hade fått en miljon till för ungdomsverksamhet. Utredningen om Pigallefastigheten och dess framtida verksamhet återremitterades efter diskussion, vilket kan ge förutsättningar för ett bra förslag för hur kommunens kulturverksamhet ska inriktas. SAFE:s ambition är att det framför allt ska vara inriktat på barn- och ungdomsverksamhet samt bibliotek.

 

Miljö- och byggförvaltningen hade kunnat anställa fler personer för att bättre kunna klara lagstadgad livsmedels- och miljötillsyn.

 

SAFE föreslog en skattehöjning på 70 öre samt en del omdisponeringar mellan kommunens förvaltningar för att kunna klara dessa åtaganden.

 

Viktiga nämndärenden

Kulturhuset och konsthallsfrågan diskuterades mycket vid Kultur-och fritidsnämndens möten.

Studiebesök

Bernt Hultberg och Uno Kenstam har besökt flera av NNAB:s informationsträffar.

 

Föreläsningar m.m.

Lördagen den 7 februari var det Öppet Hus i SAFE-lokalen.

 

Lotta Nilsson-Hedström, riksdagsledamot för (mp), föreläste fredagen den 27 februari kring hälsoriskerna med 3G-mastutbygganden. Mötet var mycket välbesökt då det handlade om ett högaktuellt ämne.

 

Lördagen 3 april hade SAFE ett informations- och diskussionsmöte i Anneberg.

 

Lördagen 30 oktober hade SAFE ett informations- och diskussionsmöte i Bodafors.

 

Andra möten och arrangemang

SAFE deltog den 20 novemberTräcentrum i en presentation av kommunens föreningsliv till nyinflyttade inom kommunen. Arrangemanget lockade mycket folk och SAFE hade ett väl placerat bokbord.

 

Vi har deltagit på ABF:s och Nässjö fritidsråds årsmöten.

 

SAFE:s internetsida

Hemsidan sköts av Thomas Erixzon och Wilhelm Brüggemann. Thomas svarar för framtagande av material och webbmaster Wilhelm ser till att materialet presenteras på hemsidan på ett bra sätt.

Adressen är www.safe-nassjo.nu.

 

SAFE:s internetsida innehåller aktuell information om vårt politiska arbete, budgetförslag, verksamhetsberättelser och en lång rad insändare och debattartiklar, motioner, reservationer, interpellationer och remissvar. Där finns politiska teckningar, reportage från 1 maj och kommunfullmäktige. Där finns angivet SAFE:s representanter i fullmäktige, styrelser och nämnder. Där finns en lång rad länkar; bl.a. till Folkrörelsen Nej till EU, Svenska Freds, Ordfront, Robert Nybergs och John Pilgers hemsidor.

Flygblad och andra trycksaker

Ett budgetflygblad trycktes upp och skickades till alla hushåll i kommunen.

 

Ett 1 maj-flygblad trycktes upp och skickades till alla hushåll i kommunen.

 

Ett SAFE-blad trycktes upp och skickades till alla hushåll i början av hösten. Det innehöll debatt och information inför det kommande budgetsammanträdet för kommunfullmäktige i november.

 

Uno Kenstams, Anders Hansens och Thomas Erixzons 1-majtal trycktes upp i ett häfte.

 

SAFE:s årsberättelse för 2003 trycktes upp, kompletterat med artiklar och insändare ur diverse tidningar.

 

EU-motståndet

En viktig del av SAFE:s verksamhet har varit motståndet mot den Europeiska Unionen. SAFE har gett ett stort ekonomiskt stöd till Folkrörelsen Nej till EU:s lokalavdelning i Nässjö. SAFE-medlemmar har under året samlat in ett stort antal namn för att få en folkomröstning om EU:s grundlag, samt skrivit en lång rad EU-kritiska insändare och debattartiklar.

 

Övrigt

SAFE hade bokbord vid Stortorget på vår ”vanliga gamla hörna” av och till under våren, sommaren och hösten.

Vi har medverkat med bokbordBodafors och Forserums marknader.

 

Vi har med sponsring fått reklam på flera sporthallar och idrottsplatser.

 

Vi är medlemmar i ABF, Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja och i Nätverket mot krig, ett nätverk mot USA:s krig i Irak. Vi har gett ekonomiskt stöd till Folkrörelsen Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö.

Flera medlemmar har skrivit insändare och debattartiklar till lokal- och rikspress.

 

SAFE har f.n. 176 medlemmar.

 

Slutord

Det är oerhört viktigt att det finns några som protesterar mot nedskärningspolitiken och allt vad den för med sig; såsom stängningen av Grimstorps skola, indragningarna på aktivering och rehabilitering inom äldreomsorgen, större klasser och barngrupper i skola och förskola och mycket, mycket annat.

 

SAFE är det parti i Nässjö som har ställt upp för dem som drabbats av nedskärningarna. Det kommer vi att göra även i fortsättningen! Vi vill arbeta för alternativa lösningar och på vägar tillbaka till ett rättvist och jämlikt samhälle.

 

SAFE vågar säga ifrån!

 

Vi vill härmed tacka alla medlemmar och sympatisörer som hjälpt oss i vårt politiska arbete under året.

 

Nässjö 2004

 

 

 

Thomas Erixzon                                                          Uno Kenstam

 

 

 

 

Eva-Lill Brännström             Siv Dahlgren              Bernt Hultberg