Politikerna sviker äldre- och

handikappomsorgen!

Under hela 90-talet har äldre-och handikappomsorgen drabbats av kraftiga nedskärningar på det område som är mest kännbart, nämligen personalresurserna.

Olika majoriteter av politiker som under 90-talet regerat staten, landstinget och Nässjö kommun har svikit de invånare som har haft störst behov av hjälp och stöd.

Under en följd av år har personalens arbetstakt drivits upp samtidigt som arbetsuppgifterna blivit alltmer kvalificerade. Detta har kunnat ske genom den lojalitet som funnits mellan den politiska majoriteten och omsorgsnämndens chefstjänstemän.

Det faktum att personalen ute i omsorgen ofta drabbas av skador i arbetet nonchaleras, liksom de tydliga signaler om alltför knappa resurser. Nässjö kommun och omsorgsnämnden har inte tagit sitt ansvar som arbetsgivare.

Kvinnor drabbas

När äldre- och handikappomsorgen kraftigt försämrats har detta drabbat kvinnor i dubbel bemärkelse:

* Det är nästan bara kvinnor som arbetar inom omsorgsyrket och därför drabbas de av skador i arbetet.

* När kommunens omsorgsresurser inte räcker till får kvinnor ofta gå in och ta ett orimligt stort ansvar för anhöriga som har behov av hjälp och stöd.

Vi kan nu se att flera år av nedskärningar börjar få riktigt allvarliga konsekvenser. De lediga tjänster som finns inom äldre- och handikappomsorgen blir allt svårare att tillsätta. Ibland förblir tjänsterna obesatta. Den politik som bedrivs ger vårdyrket låg status. Ungdomar känner till det och söker sig därför inte till vårdutbildningar.

SAFE har lagt följande förslag för att förbättra äldre- och handikappomsorgen:

* Ökad personaltäthet för att förbättra omsorgskvaliteten och att minska arbetsbelastningen för personalen.

* Sänkta priser på de olika insatserna inom omsorgen så att ingen ska behöva avstå av ekonomiska skäl.

* Ge äldre och handikappade hjälp och stöd i ett tidigt skede. Idag är tröskeln för hög innan hjälp beviljas.

* Färdtjänsten ändras så att resor kan göras på den enskildes villkor. Kostnaden ska inte överstiga gällande kollektivtrafiktaxa för motsvarande sträcka.