Yttrandefriheten är viktig för de kommunanställda

Det har blivit tystare när nedskärningspolitiken pågått. Färre framför öppet kritik mot ev. missförhållanden på arbetet. Det är förståeligt med tanke på en allmänt hårdare attityd från arbetsgivare och ständiga hot om försämringar i arbetsrätten.

Bernt Hultberg (safe) skrev 1998 en motion till fullmäktige med en begäran om att all kommunal personal informeras om grundlagens innebörd vad gäller yttrande- och meddelarfrihet och att man ser detta som en viktig del av kommunens personalpolitik.

Hultberg ville också att kommunfullmäktige uttalar sig för en ökad öppenhet, internt och i kontakter med allmänheten.

Motionen blev positivt bemött vid fullmäktiges februarisammanträde. I kommunens beslut står bl.a. "Det är av stor vikt att våra anställda vågar och vill delta i den debatt som förs om vår verksamhet och hur den fungerar. En fri och öppen diskussion främjar vår kommuns utveckling".

I personaltidningen Nässlan kommer man att beskriva och exemplifiera regelverket kring yttrande- och meddelarfrihet, samt lojalitet gentemot arbetsgivaren. Artikeln får sedan bilda underlag för fortsatt diskussion vid personalmöten.

Yttrandefriheten är en grundlagsfäst rättighet i vårt samhälle. Yttrandefrihetens idé är att demokratin utvecklas bäst om problem lyfts fram i ljuset och skapar debatt och diskussion.

Det är viktigt att Nässjö kommun har en engagerad personal som känner lust att väcka debatt i frågor på arbetsplatsen. Att öppet kritisera förhållandena är inte illojalt utan snarare en lojalitetshandling mot medborgarna.