1 MAJBLADET 2002

Här följer texten i SAFE:s 1 majblad för 2002.

* Efter fyra år av nedskärningar behövs det en annan politik!

* En livlig budgetdebatt!

* Ge äldre och handikappade mer tid

* Satsa på barn och elever!

* Professor, dyr färdtjänst, kommunala skatteplanering, öppna möten m.m.

* Eurons mörka baksida

* Kunskap om demens är allmänbildning föreläsning med Ulla Josefsson

* 1 maj med SAFE

 

 

 

 

Efter fyra år av nedskärningar

behövs det en annan politik!

Sedan förra valet 1998 har socialdemokraterna, centern och folkpartiet haft makten i kommunen. En del positivt har hänt under åren; t.ex. förbättrad stadsmiljö, byggandet av Västra Vägen, påbörjad ombyggnad av Brinellskolan.

Men främst har dessa partiers politik kännetecknats av fortsatta nedskärningar inom skola, förskola, liksom inom äldre- och handikappomsorg.

Statsbidragen har på olika sätt urholkats och kommunens egna skatteinkomster har inte räckt för att upprätthålla samma kvalité inom skolan och omsorgen som för fyra år sedan.

Barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden har visserligen fått ökade anslag i kronor och ören, men denna ökning har inte kunnat täcka de kostands- och löneökningar som varit. Följden har blivit att personaltätheten (antalet anställda per vårdtagare resp. elev) har minskat.

Därför har standarden på vården resp. undervisningen inte gått att upprätthålla, trots personalens ansträngningar.

Personalen inom skola och omsorg har fått det stressigare. Arbetsskador och utbrändhet har drabbat många.

För att hejda denna utveckling har SAFE lagt förslag om att höja den kommunala skattesatsen med 70 öre. Det är bättre än fortsatta nedskärningar! Det betyder en merkostnad på ca 100 kronor i månaden för en inkomsttagare med 15 000/mån.

Tyvärr har (s) valt att samarbeta högerut med (fp) och (c), trots att man tillsammans med SAFE har majoritet i fullmäktige. Dessa tre partier har föredragit fortsatta nedskärningar och försämrad vårdkvalité.

 

 

En livlig budgetdebatt!

Det hettade till rejält i debatten när Bernt Hultberg kritiserade andra partier för att medvetet ge för låga anslag till äldreomsorgen. Där har skett kraftiga försämringar de senaste åren.

Enligt Hultberg har detta bl.a. inneburit att de äldre nu har mindre tid för utevistelse, att det är svårt att se till att alla får i sig tillräckligt med vätska, att det är svårt att hinna hjälpa till vid toalettbesöken, att personalen får för lite tid för l samvaro med de äldre.

Detta retade upp bl.a. Per Persson (c) och Jeanette Söderström (s), som ville att Hultberg skulle ge "konkreta exempel". Hultberg kontrade med att ge ytterligare exempel larmtjänsten och nattbemanningen för de äldre har drabbats.

De förståndshandikappade får sin habiliteringsersättning/lön rejält sänkt samtidigt som kostnaderna för färdtjänst och måltider höjs kraftigt. Habiliteringsersättningen borde vara kvar på 35:-/dag menade Hultberg.

Eva-Lill Brännström höll ett engagerat inlägg om rekreationsbidragen. De ger de handikappade möjlighet att åka på läger och semester utan att föräldrar och anhöriga behöver följa med. Med SAFE:s budget hade rekreationsbidragen varit kvar i sin tidigare omfattning.

Pelle Månsson föreslog att kommunen borde göra en opartisk utredning för att få svart på vitt Nässjös äldreomsorg har utvecklats de senaste åren. Men vid den följande omröstningen visades inget intresse från de andra partierna för detta.

SAFE begärde även omröstning på höjning av skattesatsen med 70 öre, halvering av partistödet, ökat anslag till förskolan 1-5, förstärkning av personaltätheten inom äldreomsorgen och att platser avseende korttidsboende tillskapas inom omsorgen

*

En utförligare rapport från budgetsammanträdet finns på annan plats på SAFE:s hemsida (se reportage från fullmäktige 29 november 2001). Det gör även SAFE:s budgetförslag i sin helhet, liksom vår reservation till förmån för vårt eget förslag.

 

 

 

 

 

 

  Ge äldre och handikappade mer tid

Antalet äldre och handikappade som behöver hjälp och stöd fortsätter att öka. Kommunernas sociala och medicinska omsorg skall klara alltmer kvalificerade uppgifter. Samtidigt har landstinget lagt ner nästan 30% eller ca 500 vårdplatser i länet.

De styrande i Nässjö (s-c-fp) anslår medvetet för lite pengar till äldre- och handikappomsorgen. Personal har vid flera tillfällen beskrivit att tiden inte är tillräcklig för alla uppgifter.

SAFE vill ha ökad personaltäthet inom delar av äldreomsorgen. Idag behövs mera tid till bl.a. rehabilitering, aktivering, promenader och social samvaro. Dessutom behövs mer personal nattetid.

SAFE har föreslagit personalförstärkningar på gruppboendet Brynet liksom på andra enheter inom handikappomsorgen som har för lite personaltid.

Vårdlagen som utför arbetet inom äldre- och handikappomsorgen måste få en starkare ställning när det gäller att avgöra hur mycket resurser som behövs. Det är alltför många bland omsorgspersonalen som drabbas av långa sjukskrivningar och arbetsskador på grund av för hög arbetsbelastning.

SAFE kräver att en opartisk och grundlig utvärdering genomförs av äldre- och handikappomsorgen.

SAFE vill att rekreationsbidraget för handikappades semester- och lägervistelser återinförs, att möjligheten till kontaktperson förbättras och att habiliteringsersättningen återställs till 35 kr/dag.

*

Intraprenad tillämpas inom delar av äldre- och handikappomsorgen. Ett avtal träffas mellan några personer (intraprenörer) i verksamheten och socialförvaltningen.

Avtalet innebär långtgående ansvar för personal och ekonomi inom det aktuella området. Målet med intraprenaden är att spara pengar. Bl.a. skall man driva verksamheten med 2% lägre kostnad.

SAFE har därför sagt nej till införandet av intraprenad.

 

 

 

 

 

 

Satsa på barn och elever!

Läroplanen och kommunens egen målplan för förskola och skola andas en inriktning mot ett humant samhälle, som utmärks av samarbete och hänsyn. Samtidigt blir samhällets krav större på var och en att sköta sig själv. Kommersialisering, konkurrens och aggressiva livsstilskrav på barn och ungdomar ökar.

Hur är det i Nässjös skolor?

Trots nedskärningarna, så har de flesta eleverna förutsättningar att klara undervisning och skolarbete. De elever som tidigare klarade sig med ett nödrop – tack vare en något högre resurstilldelning – har idag inte alltid denna hjälp. Hjälpen ges mer restriktivt numera.

De elever som inte klarar skolan av sociala skäl kommer att kräva stora resurser framöver. Det behövs mycket uppmärksamhet och stöttning för att de ska kunna finna en väg in i vuxenlivet. Dagens okänsliga betygssystem stämplar dessa elever.

9 av 10 elever klarar de olika kraven för att gå vidare till gymnasiets ordinarie program. 1 elev av 10 klarar alltså inte ett eller flera av de olika kraven för att gå vidare. Det mest allvarliga är att flertalet av dessa elever numera klarar färre krav än tidigare årskullar. De som har det svårt har fått det ännu svårare!

Hur ser det ut i förskolan?

3 av 4 barn går i förskola. Redan där ser personalen ofta vilka barn som behöver hjälp senare i skolan. De ser behovet, men orkar inte alltid med att ge barnet vad det behöver. Det beror på att personalen minskat i förhållande till antalet barn. De ges inte möjligheter att fullt ut utnyttja sina pedagogiska yrkeskunskaper.

Vad göra?

De anställda är utbildade för att se varje barns och elevs behov av stöd och undervisning, eller se till att ytterligare expertkunskap tillförs.

Personalens yrkeskunskap lovordas ofta av politikerna. Yrkeskunskapen borde tillåtas göra sig gällande när det handlar om att bedöma bl.a. resursbehovet till barnen och eleverna.

 

Det krävs en hård politisk kamp för att texten i kommunens målplan om att "barn/elever ges resurser utifrån sina behov" inte skall kännas som ett hån.

 

 

 

 

 

 

Professor, dyr färdtjänst, kommunal skatteplanering, öppna möten, m.m.

* I november bildade kommunen ett moderbolag kallat "Örnen AB", där de kommunala bolagen Linden, NAVAB, NIAB, och Pigalle ingår som dotterbolag.

SAFE var emot detta eftersom det var fråga om en ren skatteplanering för att de kommunala bolagen skulle betala så lite skatt som möjligt. Pelle Månsson föreslog avslag på bolagsbildningen, medan Uno Kenstam föreslog en del ändringsförslag i olika dokument. Fullmäktiges majoritet drev dock igenom bildandet av "Örnen AB", och med skatteplanering som en av målsättningarna.
(se även reportage från fullmäktige november 2001)

* Vid fullmäktige i oktober var det en het debatt om Nässjö kommun skulle vara med och bekosta en professorstjänst vid Handelshögskolan i Jönköping. Det skulle kosta Nässjö kommun en miljon om året i fem år. SAFE röstade nej till detta med motiveringen att det var svårt att se hur mycket utbyte kommunen skulle få för pengarna. Pengarna behövs bättre inom skolan och omsorgen – en miljon räcker t.ex. till fyra tjänster inom äldreomsorgen.
(se även reportage från fullmäktige oktober 2001)

* Bernt Hultberg har ställt en fråga till P-O Holst (c) om han kunde tänka sig att ordna en "allmänhetens frågestund" i fullmäktige. Holst svarade att det inte fanns tid under hösten och gav inget klart besked om det gick att ordna under våren. 2/3 av landets kommuner ger sina invånare denna möjlighet – dock inte Nässjö…
(se även reportage från fullmäktige september 2001)

* Anders Hansen har frågat Greger Phalén om den stora höjningen av färdtjänsttaxan från 15 till 22 kronor per resa (47%). Detta kan medföra en höjning av kostnaden med flera tusen kronor på ett år för de färdtjänstberättigade. Phalén menade att de kunde köpa länstrafikens lågtrafikens lågpriskort. Hansen kontrade med att lågpriskoret inte gäller de viktigaste restiderna under dygnet.
(se även reportage från fullmäktige januari 2002)

* Bernt Hultbergs motion om att köpa in sittvänliga och höga soffor att sätta ut längs gatorna bemöttes positivt av fullmäktige. Tekniska kontoret kommer att köpa ett 20-tal soffor vilka sätts ut längs gångstråk i kommunen. Detta underlättar bl.a. för äldre fotgängare. Hultberg ville att sofforna, förutom i Nässjö, även placeras i kommunens andra tätorter.

* Många beslut som förr togs i fullmäktige har flyttats till nämnderna. I motsats till fullmäktige är de flesta av nämndmötena stängda för medborgarna.

Thomas Erixzon har föreslagit att alla sammanträden – där lagen så medger – skall vara öppna för allmänheten. Alla utom SAFE röstade dock nej till detta i fullmäktige.

Nämnderna får som tidigare själva bestämma vilka möten som skall vara öppna – och det blir nog även fortsättningsvis bara något enstaka sammanträde om året.
(se även reservation samt reportage från fullmäktige februari 2002 )

* För snart fyra år sedan lade Marianne Broman en motion till fullmäktige med färslag om att sätta upp en anslagstavla för föreningar i centrala Nässjö. Först nu har den kommit upp i fullmäktige. Marianne för sin anslagstavla. Den sätts upp vid Stora Torget. Nässjö Freds- och Skiljedomsförening har åtagit sig att sköta tavlan utan kostand för kommunen.

(se även reportage från fullmäktige februari 2002 )

* Bernt Hultberg har lagt ett förslag om att inrätta ett kommunalt byggnadspris. Ett sådant pris har utarbetas av miljö- och byggnadsnämnden och är nu färdigt för att tas upp i fullmäktige.
(se även reportage från fullmäktige mars 2002 )

* Norra delen av Mariagatan i Nässjö är mycket dåligt underhållen. Bernt Hultberg har därför lagt en motion om att den förbättras inom en snar framtid.
(se även reportage från fullmäktige februari 2002 med länk till motionen)

* Kartellbildningar har avslöjats inom bygg- och anläggningsbranschen. Uno Kenstam har därför ställt en fråga till tekniska nämndens ordförande Gert Wågman (s). Har Nässjö kommun drabbats av extra kostnader p.g.a. kartellbildningen och kommer kommunen i så fall att begära ersättning?

(se även reportage från fullmäktige mars 2002 där det också finns en länk till interpellationen)

*

Från 1 juli 2002 kommer ett gemensamt färdtjänstsystem för hela Jönköpings län att införas. För att göra nödvändiga förbättringar har SAFE föreslagit att ett kommunalt färdtjänstreglemente tas fram. Detta för att personer med olika funktionshinder skall ha möjlighet att resa till en kostnad som följer kollektivtrafiktaxan.


  Eurons mörka baksida

Bilden som ges i svenska medier av eurons införande som ny valuta i 12 EU-länder är mycket glättad. Främst visas fördelen med att slippa växla pengar vid gränserna. Den gemensamma valutan inom EU har dock en mörk baksida som man sällan talar om.

En anslutning till den europeiska valutaunionen EMU blir förödande för demokratin i vårt land. Makten över penning- och valutapolitiken flyttas till den Europeiska Centralbanken i Frankfurt. Centralbankens ledning kan inte avsättas under sin mandattid på åtta år, oavsett vilken politik den för. Bankdirektionen är förbjuden att ta instruktioner från sina hemländer. Sveriges inflytande skulle bli nästan lika med noll!

Ett medlemskap i EMU innebär stora risker för vår framtida välfärd. Valuta- och räntepolitiken styrs då av de stora EU-ländernas ekonomiska situation - inte av Sveriges. Följden blir att vi drabbas hårt av arbetslöshet och företagsnedläggningar i stil med det som hände i början av 1990-talet. Krisen förvärrades då allvarligt av att den svenska kronan hade ett fast värde som var knutet till EU:s valutor.

De enda sätten att motverka arbetslösheten som medlem i EMU är att sänka lönerna eller att de arbetslösa flyttar utomlands. Regeringen kan inte längre justera valutakursens värde. Risken blir att arbetslösheten hamnar på långt högre nivåer än nu.

Det medför att klyftorna mellan fattig och rik växer än mer. Utarmandet av Sveriges landsbygd och mindre tätorter ökar. De som drabbades av EU-anpassningen, arbetslösheten och nedskärningspolitiken under 1990-talet kommer att drabbas en gång till - och nu mycket hårdare!

Dessa nackdelar ska man vara medveten om den dag man röstar om ett svenskt ja eller nej till införandet av euron och avskaffandet av kronan.

Överhetens planer på en svensk anslutning till EU:s valutaunion måste stoppas - för vår demokratis och välfärds skull!

 

 

 

 

 

Kunskap om demens är allmänbildning

Ulla Josefsson

Demenssköterska och ordf. i

Göteborgs demensförening föreläser

Lördagen 25 maj kl. 15:00

IOGT/NTO-lokalen, Postgatan 14, Nässjö.

Information och diskussion

Vi bjuder på kaffe med dopp!

Alla välkomna!

 

1 MAJ med SAFE

Demonstration med huvudparollerna:

JA TILL KRONAN! NEJ TILL EURON!
STOPPA NEDSKÄRNINGARNA
I NÄSSJÖ KOMMUN!

Övriga paroller bl.a.:

 • Öka personaltätheten inom äldreomsorgen
  och handikappomsorgen
 • Fler lärare i förskola och skola
 • Äldreomsorgen skall drivas i kommunal regi!
 • Skattehöjning är bättre än nedskärningar!
 • Låt dig inte luras – vi har råd med välfärden!

I demonstrationståget kommer att finnas en särskild avdelning mot EU och valutaunionen EMU.

_________________________________________________________

kl 12:00 Samling vid Myggans plats

Höglandskåren spelar

kl 12:30 Avmarsch
kl 12:50 Familjeträff i Centralskolans matsal

  • Tal av Pelle Månsson
  • Musik med gruppen trubadurerna Johan Häll och Anders Fennsjö, Jönköping
  • Kaffe, bokbord

ALLA VÄLKOMNA!

Pelle Månssons tal och ett reportage från 1 maj kommer att

publiceras på SAFE:s internetsida: www.safe-nassjo.nu