Phalén(s), Persson (c) och Wattvil(fp) fortsätter med nedskärningpolitiken!

SAFE har med (s) och (v) majoritet i Nässjö kommunfullmäktige; 31 röster av 57.

Det skulle alltså vara fullt möjligt att föra en betydligt mer solidarisk och rättvis politik i Nässjö gentemot äldre, handikappade, barn och ungdomar - om bara Greger Phalén och socialdemokraterna ville det.

Men (s) i Nässjö har ända sedan 1994 valt att samarbeta högerut och politiken blir naturligtvis därefter!

*

I Nässjö var det krav på dramatiska nedskärningar inför planläggningen av 2001 års budget.

Rubriker från lokaltidningen talar sitt tydliga språk: "Omöjlig

ekvation för omsorgen. Pengarna räcker inte trots desperata sparförslag". "Miljö- och byggkontoret går på knäna". "Handikappade drabbas när fritidsledartjänst dras in".

För trots att skatteintäkterna ökar och förvaltningar på papperet får mer pengar, så räcker det inte för att klara en oförändrad kvalitet på verksamheten inom t.ex. barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen.

*

Budgeten som s-c-fp nu fått igenom betyder att hela 15,4 tjänster måste bort från barn- och utbildningsförvaltningen.

Enligt förvaltningens egen beskrivning betyder det bl.a. att 5 tjänster försvinner från förskolan, 5,6 tjänster från grundskolan, 2,6 tjänster från Brinellskolan, minskningar av skolmåltidspersonal, vaktmästare, adminstration, indragningar av timmar från särskolan och musikskolan.

Konsekvensen blir "en hårdare arbetsbelastning på personal i förvaltningen" och att "en ökning av sjukskrivning befaras".

I förskolan kan "servicen försämras för föräldrarna, som inte kan garanteras plats i närhet till boende", enligt förvaltningens konsekvensbeskrivning.

Inom grundskolan betyder det att "en hårdare prioritering för vilka elever som skall erhålla särskilt stöd".

För skolmåltidspersonalen blir en ökad tidspress i arbetet följden. Inom musikskolan påverkar nedskärningen antalet elever som kan ges undervisning.

*

Vårdlagen inom äldreomsorgen har under flera år hävdat att man har för lite personal. Situationen har under de senaste åren förvärrats genom bl.a. svårigheter att rekrytera personal, hög sjukfrånvaro, fler fall av belastningsskador.

I en studie från omsorgen beskrivs följande som stressande: "Personalbrist p.g.a. sjukdom, ökad vårdtyngd eller andra arbetsuppgifter t.ex. planering, administration som måste utföras. Att inte hinna det man måste göra". "Oro runt vårdlagets budget. Att inte kunna hålla ramen, att det ska bli nedskärningar som innebär att någon måste flytta på sig, att göra arbetet på ännu mindre tid".

Socialchefen Bo Samuelsson skriver ang. en utredning: "Totalt visar mätningarna behov av mera arbetstid för hemtjänsten, då en del uppgifter idag utförs på raster och ledig tid".

Antalet personer över 80 år kommer att öka ytterligare under 2001. Personalen har vid flera tillfällen sagt att nedskärningarna gått för långt. Gällande prognoser visar att antalet LSS-ärenden (utvecklings-störda och psykiskt/fysiskt handikappade) är betydligt fler än vad s-c-fp har räknat med.

Trots att man väl känner till det svåra läget för vårdlagen blir det med s-c-fp:s budget fortsatta försämringar; hög sjukfrånvaro, fler arbetsskador, fortsatta rekryteringsproblem, ökat antal arbetsuppgifter.

Kostpriser och hyror kommer att höjas för äldre och handikappade. Färdtjänsten i Nässjö - en av de sämsta i länet - kommer inte att förbättras.