Vi vill slå vakt om välfärdssamhället!

SAFE:s budgetförslag för 2001 hade följande utgångspunkter:

- bibehållen kvalitet inom främst barn- och utbildningsnämnd, socialnämnd och omsorgsnämnd, samt till viss del gator och vägar.

- skattehöjning på 70 öre (ca 100:-/mån. för en normalinkomsttagare)

- stora, men nödvändiga, investeringar i Brinellskolan, Skogsvallen, Västra Vägen, sim- och sporthallsområdet och räddningsstation.

Vårt politiska val är att en skattehöjning är bättre än fortsatta nedskärningar. Våra viktigaste förslag innebär i korthet att vi anställer fler människor inom äldre- och handikappomsorgen. Vi anslår mer pengar till skola, förskola och gymnasium.

Med vårt budgetförslag borde man ha kunnat undvika ytterligare nedskärningar inom barn- och utbildningsnämndens och omsorgsnämndens områden. Vi hade fått möjlighet att något förstärka personaltätheten inom äldreomsorgen. Vi hade kunnat förbättra färdtjänsten och busstrafiken.

Vi hade kunnat ta bort måltidsavgiften på Brinellskolan. Vi hade kun-nat sänka avgiften till förskolan för dem med lägst inkomst. Vi hade kunnat behålla dagens larmtjänst på Parkgården. Kostpriser och hyror hade inte behövt höjas för äldre och handikappade. Möjligheten att få rekreationsbidrag och kontaktperson inom omsorgen hae inte försämrats.

Vi hade kunnat ge ytterligare 1 miljon till kultur- och fritidsnämnden för arbete med barn och ungdom. Vi hade sluppit hyreshöjningar på kommunens idrottsanläggningar. Vi hade kunnat ge något ytterligare till gatuunderhåll. Vi hade kunnat utöka antalet miljöinspektörer med en tjänst.