SAFE:s verksamhetsberättelse 2000

 

Allmänt

2000 har varit ett typiskt mellanvalsår, utan stora braskande händelser och rubriker, men där vi stadigt har fortsatt vårt politiska arbete. Grunden för detta har varit våra medlemsmöten på torsdagskvällar och söndagsförmiddagar och vårt aktiva deltagande i kommunens fullmäktige, nämnder, styrelser, utskott och beredningar m m. Vi har även fört fram SAFE:s politiska syn i flygblad, debattartiklar, insändare, genom föreläsningar, bokbord och första majtåg. Nytt för detta år är SAFE:s hemsida på internet.

Det som präglat den kommunala verksamheten och debatten under året har varit de ständiga kraven på nedskärningar inom framför allt skola, förskola, handikapp- och äldreomsorg.

Kommunens minoritetstyre (s/c/fp) har även detta år försökt att mörklägga det faktum att nedskärningarna fortsätter. Man har hänvisat till att barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden har fått mer pengar i kronor och ören. Detta har dock varit helt otillräckligt för att klara bibehållen kvalité med tanke på bl.a. kostnadsökningar och ökat vårdbehov.

SAFE:s huvudambition har liksom tidigare varit att synliggöra och få stopp på nedskärningspolitiken och EU-anpassningen!

 

Styrelse

Styrelse har varit Eva-Lill Brännström (kassör), Uno Kenstam, Bernt Hultberg och Thomas Erixzon. Styrelsen har inte haft några speciella möten, utan styrelsen har deltagit på medlemsmöten, där besluten tagits.

Revisorer har varit Marianne Broman och Pelle Månsson.

 

Möten

Vi har haft medlemsmöten torsdagar 19.00 och söndagar 10.30 på Kyrkogatan 7 i vår lokal.

Skyltfönster

Under året har fem större skyltningar varit placerade i vårt fönster på Rådhusgatan 34 snett emot Åhléns.

Skyltningarna har varit:

1. Vårt budgetförslag för Nässjö kommun för 2000.

2. En bok- och skivutställning kring John Lennon ordnades i mars/april i samband med ett musikprogram om Lennon som SAFE arrangerade vid samma tid.

3. En skyltning med LP-omslag av progg-skivor, huvudsakligen från 1970-talet. 4. Bilder från 1 majfirandet.

5. Skyltning av vårt budgetförslag inför 2001 i form av en "julskyltning".

Kontinuerligt har skyltning om våra föreläsningar, nya flygblad, boktips etc. förnyats.

 

1 maj

Vi hade en fantastisk 1 maj med bra väder och god stämning.. Vårt tåg samlade upp mot 110 demonstranter, och det var för första gången något större än socialdemokraternas. Vi hade en särskild "Nej till EU"-avdelning, där alla - oavsett partitillhörighet - som ville demonstrera mot EU kunde gå med. Vi utgick från Myggans plats med Höglandskåren i täten.

Huvudparoll var: NEJ TILL EMU!

Övriga banderoller i 1-majtåget var:

- Sverige ut ur EU!

- Stoppa nedskärningarna inom äldreomsorgen!

- Ökad personaltäthet inom äldreomsorgen!

Paroller på plakat och skyltar var bl.a.:

- Nej till EU

- Stoppa regeringens högerpolitik

- Släpp burhönsen fria

- Återställ kvalitén inom förskola och skola

- Stoppa nedskärningarna inom skolan

- Fler lärare i skolan

- Mer personal till skola och förskola

- Riv inte Lindenhusen vid Sturegatan

- Återställ ATP

- Stoppa rasismen

- Skattehöjning är bättre än nedskärningar

- Rusta upp Adela udde

- Jämlikhet

- Mot rasism och främlingsfientlighet

- Stoppa Sveriges vapenexport

- Stoppa mp:s och sossarnas försämringar av arbetsrätten

- Slå vakt om Nässjö lasarett

- Rädda välfärden! Ut ur EU!

- Återställ a-kassa och sjukpenning

Slutmål var Centralskolans matsal där det vankades kaffe, musik med gruppen "Tre små grisar" från Jönköping och tal av Pelle Månsson. Pelle Månsson hade gjort en fotoutställning med bilder från sina resor i Vietnam. Pelle uppmärksammade också 25-årsdagen av FNL:s seger i Vietnamkriget i sitt tal.

För barnen anordnades ansiktsmålning med Carin och Kajsa både vid Myggans Plats och i Centralskolan. En insamling till Folkrörelsen Nej till EU för kommande arbete mot EMU inbringade bortåt 2 400:-. Evenemanget i sin helhet spelades in på video.

 

Interpellationer

* Det kommunala programbladet "Det händer" ska eventuellt läggas ner. "Det händer" är ett litet smidigt blad - vikt A4 - med tydlig layout, som produceras till en låg kostnad. Meddelanden om arrangemang kan lämnas in i nära anslutning till tryckningen. "Det händer" ska ersättas av ett stort programblad för hela höglandet. Detta stora programblad ska delvis finansieras av annonser. Risken är att det blir ett för stort material där annonserna tar över och det blir svårt för medborgarna i de olika orterna att hitta "sina" arrangemang. Svaret var att det stora programbladet skulle bli lika tydligt som "Det händer". (Epilogen blev att det stora programbladet lades ner - alltför få ville annonsera - och "Det händer" återuppstod.) Bernt Hultberg interpellerade kommunalrådet Per Persson.

* Det kommunala bostadsbolaget Linden har fått ägardirektiv av kommunen. Där står bland många olika saker att bolaget ska se positivt på att upplåta bostäder till bland annat äldre. Där finns också direktiv om att sälja i princip alla fastigheter i tätorterna utanför centralorten. Då bolaget äger äldreboendet i Forserum - Forsbacka -, så blir den naturliga frågan vilket som väger tyngst; bostäder till äldre eller utförsäljning. Svaret blev att det inte var någon motsättning mellan dessa olika delar, enär försäljning går först. Uno Kenstam interpellerade kommunalrådet Greger Phalén.

* Återvinningsstationerna i vår kommun står uppställda utan någon speciell inramning. Frågan var om inte det gick att ordna - i liten omfattning - planteringsarbeten, snickerier samt målnings- och anläggningsarbeten. Det är inte kommunen eller kommunens bolag som sköter återvinningsstationerna längre, men det kanske kunde ordnas på något sätt ihop med Brinellgymnasiets byggprogram. Ett annat problem var också att alla bygglov i samband med återvinningsstationerna inte var permanenta. Bernt Hultberg interpellerade miljö och byggnadsnämndens ordförande Christian Wattvil.

* Kommunfullmäktige har tidigare tagit beslut om att begära av Vägverket att bidra med fartbegränsande åtgärder i Anneberg. Det tar tid innan något händer och frågan var om inte kommunen kan trycka på ytterligare. Dilemmat är då bland annat att Vägverkets anslag minskat och det finns många prioriterade åtgärder som ska genomföras. Bernt Hultberg interpellerade kommunalrådet Greger Phalén.

 

Inlämnade motioner (och några motionssvar)

Motionären står inom parentes.

* Belysningen vid återvinningsstationerna är många gånger dålig. Motionen föreslog att kommunen skulle påtala för de ansvariga - bland annat NMÅ (Nässjö Miljö- och Återvinning AB) - att se till att det fanns ordentlig belysning, så att människor vågar gå dit även under den mörkare årstiden eller kvällstid. Svaret på motionen var att det är god belysning vid flertalet återvinningsstationer, men att kravet på god belysning inte kan ställas då placeringen är av mer temporär art. Det är dock viktigt att belysning ordnas när permanent placering görs. Vi tyckte att bland annat NMÅ borde göra något åt belysningen på något enkelt sätt även vid de platser där uppställningen är temporär. (Marianne Broman)

* Enligt kommunallagen kan man införa en regel om rätt till insyn i nämnder och styrelser. Tanken är att en politiker kan få insyn i en nämnds verksamhet där man själv inte sitter. Kunskap och information skulle bli bättre. Intresserade politiker skulle kunna lära sig mer. Detta avvisades av fullmäktiges majoritet; insynen är tillräcklig nu, tyckte man. (Bernt Hultberg)

* Det är viktigt för identiteten att symbolen för Nässjö kommun är tydlig. Därför borde det utredas om inte kommunvapnet skulle kunna installeras i kommunfullmäktigesalen. I svaret sägs att kommunvapnet redan är tydligt representerat på flera ställen, dock stängs inte dörren för att finna en lösning även i kommunfullmäktigesalen. Kommunvapnet finns med på den nya klockan i fullmäktigesalen, men motionären vill ha ett kommunvapen som syns tydligt på fotografier. (Bernt Hultberg)

* För gäster i vår kommun liksom för våra invånare är det bra att känna till olika platsers historia. Därför borde en informationskylt sättas upp i anslutning till bryggeritomten. (Bernt Hultberg)

* För att öka trivseln och tillgängligheten i stadsparken föreslås att dricksvattenfontän sätts upp och att ett skötrum ordnas vid lekplatsen. (Bernt Hultberg)

* Privata entreprenörer har inte samma skyldigheter som offentlig verksamhet när det gäller öppenhet och meddelarfrihet. Därför borde kommunen kräva detta av de privata entreprenörer man anlitar. Det är kommunen som betalar och entreprenörens anställda borde ha samma villkor som offentligt anställda. (Bernt Hultberg)

* Simkunnigheten minskar och det viktigt att alla - vuxna som barn - lär sig simma. Simkunnigheten måste mätas och mål sättas upp för detta. (Bernt Hultberg)

* Med anledning av att det finns risk för utförsäljning av fastigheter för äldreboende, så förslår vi att fastigheter med äldreboende inte utbjuds till försäljning. Det är en fördel om kommunen - eller kommunalägt bolag - äger de fastigheter vi har mycket verksamhet i, särskilt en så viktig verksamhet som omsorg. (Uno Kenstam)

 

Besvarade motioner

* Marianne Broman föreslog att ett övergångsställe ordnas i Fredriksdal över genomfartsleden. Vägverket - som är väghållare - säger att det finns förslag på trafiksäkerhetsåtgärder i Fredriksdal, men av olika skäl kan Vägverket inte ge besked om när arbetena kan på börjas.

* Wilhelm Brüggemann ville att utbildningen för elever med behov av särskilt stöd skulle kvalitetssäkras. Det måste bli en tydligare koppling mellan de behov som finns och de resurser som behövs, så att vi kan göra en bättre och mer realistisk budget. Därför måste en inventering göras och nyckeltal bestämmas. Svaret på motionen var ett intetsägande aktstycke, där det visserligen framgick att många barn var i riskzonen. Men trots detta fanns det i svaret inte intresse för bättre åtgärder för dessa barn/elever.

* Anders Hansens motion om personalförstärkningar inom äldreomsorgen och enheterna för utvecklingsstörda är den sista i raden av motioner vi lade, då vi vid budgetbehandlingen 1996 hindrades att ta upp förslag till omröstning. Svaret på motionen innehåller det vanliga (medvetna?!) missförståndet, då det hänvisar till det faktum att personalen ökat i faktiskt antal. Det motionen dock handlar om är att p e r s o n a l t ä t h e t e n måste öka för att inte kvaliteten ska försämras. Vad som skett genom åren är att personalen visserligen ökat i antal, men inte i nivå med den stora ökningen av behovet hos våra alltfler mycket gamla medborgare. Så visst; vi har fått mer personal, men behoven har ökat mycket mer. Det är detta förhållande som socialdemokraterna-centern-folkpartiet hela tiden vill försöka dölja och gömma undan.

* Bernt Hultberg tog upp att folk blivit allt tystare i takt med nedskärningarna och risken att förlora jobbet. Detta förhållande gäller även kommunerna. Detta sker även om yttrandefriheten är grundlagsfäst i vårt land. Kommunfullmäktige ska uttala sig för öppenhet, både internt och externt. All personal ska informeras om yttrande och meddelarfrihet. Svaret gick helt i motionens anda.

* Thomas Erixzons förslag att ta med demokratiaspekten i bokslutet, så att vi ser hur det står till i vår kommun, fick svaret att en enkel modell för att beskriva detta ska tas fram.

* Per-Olof Månsson ville att sotningen skulle kommunaliseras. Det visade sig dock inte vara speciellt lätt. Säger kommunen upp avtalet riskerar vi att få betala dyrt för det. Det finns rimliga möjligheter om sotaren ej sköter sitt jobb eller när arbetet ska överlåtas i framtiden.

* Thomas Erixzon fick äntligen, efter flera års utredande, svar på sin motion om att anställda som jobbat i 25 år i Nässjö kommun även skall kunna välja att motta ett konstverk som gåva av kommunen. Beslutet blev att man skall kunna välja konstverk med ett värde av ca 2000:- (motsvarande guldklocka o.dyl.) bland de utställningar som äger rum på Nässjö Kulturhus de närmaste två åren efter gratifikationens utdelande.

 

Större kommunfullmäktigeärenden

* Efter det att ett verksamhetsår gått sker en ombudgetering under våren. När vi våren 2000 gick igenom verksamheten 1999 föreslog vi att barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden vardera skulle få 4 miljoner kronor ytterligare för att hindra nedskärningarna.

* Vid samma möte gjordes en budgetuppföljning för att se hur vi ligger till innevarande år, det vill säga 2000. Kommunledningen betonade den lag som säger att kommunen inte får göra av med mer pengar än man får in. Vi förslog att man även skulle föra in vikten av att följa de lagar som säger hur man ska behandla äldre och handikappade i behov av vård och omsorg, liksom lagar och förordningar som säger hur kvaliteten ska vara i förskola/skola. Hur otroligt det än låter, så avslog kommunfullmäktige detta.

 

Budget

SAFE ville bryta med nedskärningspolitiken och istället bibehålla kvalitén och påbörja en förbättring på vissa områden inom äldre- och handikappomsorg, förskola och skola. För att möjliggöra detta föreslog vi att den kommunala skattesatsen i Nässjö skulle höjas med 70 öre. En kommunal skattehöjning är bättre än en fortsatt nedskärningspolitik!

Skattehöjningen skulle inneburit en hundralapp mer i månaden i skatt för den som tjänar 15 000:-/månad. Vi hade kompenserat låginkomsttagare i kommunen genom att sänka avgifterna på de lägsta inkomstrelaterade nivåerna inom förskolan och äldreomsorgen.

SAFE ville ge 11,8 miljoner till ökad personaltäthet inom äldrehem, gruppboende och hemtjänst i Nässjö. SAFE ville också öka personaltätheten inom handikappomsorgen och avstå från att höja kostpriser och hyror inom äldreomsorgen.

SAFE anslog 14,5 miljoner mer till barn- och utbildningsnämnden än s/c/fp för att undvika ytterligare nedskärningar inom förskola och skola. Vi ville helt ta bort skolmåltidsavgiften på Brinellskolan och sänka barnomsorgsavgiften för familjer med låg inkomst.

På övriga områden i kommunen ville SAFE bl.a. ge mer till ungdomsverksamhet inkl. fritidsgårdar, föreningsstöd, bibliotek och allmänkultur.

Kommunen skulle fått möjlighet anställa ytterligare en miljöinspektör och göra en förstudie till en ny och mycket välbehövlig brandstation. Mer pengar hade gått till gatuunderhåll, vilket varit eftersatt de senaste åren.

SAFE ville också förbättra färdtjänsten i Nässjö kommun - reglerna för de färdtjänstberättigade är bland de sämsta i länet!

SAFE ville ge mindre pengar till bl.a. partistöd, politikerarvoden och kommunalrådslöner.

SAFE:s budgetförslag slutade på ett överskott på 7 800 tkr för 2001.

Vi ville med vårt budgetförslag visa att det går att bryta med nedskärningspolitiken - om viljan finns! Nedskärningarna i Nässjö kommun är ingen tillfällighet eller något nödtvunget eller ödesbestämt, utan beror på politiska beslut!

Hela vårt budgetförslag finns att få separat. Budgetdebatten och omröstningarna vid fullmäktiges budgetsammanträde finns utförligt beskrivet i "SAFE-bladet, vintern 99/00", samt på SAFE:s internetsida, www.safe-nassjo.nu

 

Studiebesök

Bernt Hultberg har deltagit på ett antal av NNAB:s (Nässjö Näringsliv AB) möten. NNAB är ett bolag som med finansiellt stöd av kommunen ska bedriva näringslivsbefrämjande arbete. Bolaget är delägt av många företag.

 

Föreläsningar

* "Kubas betydelse för dagens Latinamerika", Eva Björklund, Stockholm, 11 mars. Eva Björklund är ordförande i den svensk-kubanska föreningen, och har bott och arbetat på Kuba och besökt landet regelbundet sedan slutet av 60-talet.

* "Äldreomsorg i åtstramningstid - konsekvenser för hjälpbehövande, anhöriga och personal". Marta Szebehely, Stockholm. 20 maj.

Föreläsaren är forskare kring äldrefrågor och är doktor på arbetet inom hemtjänsten

* "Mat för ett uthålligt samvete - om ekologi och mat". Cecilia Andersson, Aneby. 21 okt.

Cecilia Andersson arbetar på Ekotopia i Aneby kommun. I samband med föreläsningen bjöd vi på ekologiskt kaffe.

* "Hur vill vi våra gamla skall ha det? Vård efter behov - inte efter pengar". Hjördis Fohrman, Göteborg. 11 nov.

Hjördis Fohrman är distriktläkare från Göteborg och arbetar inom äldrevården.

* "Utvecklingen och situationen i Jugoslavien de två senaste åren". Karin Wegestål. 2 dec. (samarr. med Nässjö Freds- och skiljedomsförening).

Karin Wegestål är socialdemokratisk riksdagsledamot från Skåne och har varit mycket engagerad debattör ang. NATO:s bombkrig i Jugoslavien.

Samtliga föreläsningar har varit på lördagseftermiddagar i IOGT/NTO-lokalen och har varit väl besökta.

I samband med föreläsningarna gjordes två flygblad, där vårens resp. höstens föreläsningar presenterades.

 

Andra möten och arrangemang

Öppet Hus lörd. den 5 februari mellan kl 10-13 i SAFE-lokalen. Det var mycket välbesökt och i samband med detta hade vi också försäljning av böcker.

John Lennon-konsert sönd. 2 april i Centralskolans matsal. Mats Johansson och Ingemar "Spingo" Nilsson, Göteborg. Mats och Ingemar är från Backateatern i Göteborg och framförde ett Lennon-program som tidigare har spelats där. Lennon-programmet var mycket bra och drog fullt hus.

Vi har deltagit på ABF:s och Nässjö Fritidsråds årsmöten.

Marianne Broman och Bernt Hultberg var på Stensjöns IF:s sponsorträff.

 

SAFE:s internetsida

SAFE startade en egen hemsida på internet i månadsskiftet jan/febr 2000. För hemsidans konstruktion och webbdesign svarade Kent Wilhelmsson, för sammanställning av material till hemsidan svarade Thomas Erixzon.

SAFE:s internetsida innehåller bl.a. aktuell information om vårt kommunalpolitiska arbete, om föreläsningar, möten, konserter m.m. Den innehåller våra senaste budgetförslag, verksamhetsberättelser, en lång rad insändare och debattartiklar, motioner, interpellationer och remissvar. Där finns politiska teckningar, en lång rad lästips, text- och bildreportage från första maj inkl. Pelle Månssons tal i sin helhet. På sidan finns en förteckning över SAFE:s representanter i fullmäktige, nämnder och styrelser, valprogrammet från 1998, liksom vår valanalys av valet detta år. Där finns länkar till bl.a. Nej till EU, Svenska freds, Enhetsinitiativet, Ordfront, ETC, Clarté.

Webmaster fram till november var Kent Wilhelmsson, efter det har Wille Brüggemann tagit över huvudansvaret för hemsidan. Vår hemsida lanserades med annonser i lokal- och vänsterpress, samt med ett särskilt flygblad.

Hemsidan ligger på ett webbhotell, hyrt av FS Data. Adressen till hemsidan är: www.safe-nassjo.nu

 

Övrigt

Vi har haft bokbord ett antal gånger i centralorten, liksom ett i Bodafors på Hyveldagen och ett på Malmbäcks marknad.

Vi har med sponsring fått reklam på några sporthallar och idrottsplatser.

Vi deltog med vår fana vid firandet av nationaldagen.

Ett större flygblad har producerats inför 1 maj, och det skickades ut till alla hushåll i kommunen. Framtagande av ett budgetflygblad påbörjades.

Ett flygblad med en allmän presentation av SAFE har gjorts.

Utskicken till nyinflyttade i kommunen har återupptagits under hösten.

Vi är medlemmar i ABF och Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja.

Pelle Månsson skrev SAFE:s bidrag till den av kommunen utgivna "Vår framtid 2014". Tyvärr blev den inledande och mest samhällskritiska delen av Pelles artikel borttagen.

Thomas Erixzon har i februari haft en utställning med originalbilder från SAFE:s flygblad kallad "11 politiska bilder" på bokcafé Röda rummet i Jönköping.

Flera medlemmar har skrivit insändare och artiklar till lokal- och rikspress.

SAFE har f.n. 139 medlemmar.

Slutord

Det nya årtusendets första år har tyvärr utmärkts av fortsatta kommunala nedskärningar. Rubriker från lokaltidningen har talat ett tydligt språk; "Omöjlig ekvation för omsorgen. Pengarna räcker inte trots desperata sparförslag". "Miljö- och byggkontoret går på knäna". "Handikappade drabbas när fritidsledartjänst dras in". För trots att skatteintäkterna har ökat och förvaltningarna på papperet har fått mer pengar, så har det inte räckt för att klara en oförändrad kvalité på verksamheten.

SAFE har föreslagit en kommunal skattehöjning för att få bukt med nedskärningarna - den enda möjlighet man har som kommunpolitiker - dock utan gehör från några andra partier i fullmäktiges omröstning.

Men egentligen skulle kommuninvånarna vare sig behövt drabbas av nedskärningar eller skattehöjningar. "Det går nämligen bra för Sverige" - statsminister Göran Persson har för en gångs skull alldeles rätt! Statens bokslut för år 2000 visade på ett plus med över 100 miljarder kronor!

Men vårt lands tillgångar hamnar liksom under 1990-talet i fel fickor; de rika får stora skattesänkningar, medan kommunernas verksamheter som skolor och äldreomsorg bara får en liten skärv - helt otillräcklig för att uppväga det avbräck i ekonomin som kommunerna drabbats av genom införandet av egenavgifter och pensionsavsättningar.

"Reformbudget - men inte för vänsterväljare" var Finanstidningens krassa kommentar till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma budgetförslag till riksdagen.

Det som sker är dock ingen tillfällighet. Den socialdemokratiska och EU-an-passade regeringen för en målmedveten politik för att minska storleken på den offentliga sektorn. Den ska skäras ner till genomsnittlig EU-nivå. Detta drabbar oundvikligen skolor, sjukvård och äldreomsorg.

Vi menar att regeringen istället - gärna genom riktade bidrag - borde ge kommunerna ökade möjligheter att förbättra skola och förskola, sjukvård, äldre- och handikappomsorg!

Det är dags att göra uppror!

Nässjö 2001

 

Uno Kenstam Thomas Erixzon

 

Eva-Lill Brännström Bernt Hultberg