Motion till kommunfullmäktige

 

Organisation kring fastighetsunderhåll

 

 

 

För 15 år sedan togs beslut om att skapa ett konsekvent hyresgäst-hyresvärdförhållande mellan – det som nu heter tekniska servicekontoret, barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Det finns fler inblandade, men detta är de största intressenterna.

 

I en interpellation 1999 frågade jag olika nämndordförande om hur de tyckte att det fungerade. Jag fick svaret att det fungerar tillfredsställande, att det är mest effektivt om var och en sköter sina huvuduppgifter, att förhandlingsprocessen skapar fokus på kostnader och medvetenhet därom samt att man kan göra justeringar om ny kunskap kommer fram.

 

Omsorgsverksamheten har historiskt varit hyresgäst medan skolan varit fastighetsägare. Verksamheterna skiljer sig åt genom att omsorgerna har hyresgäster som betalar hyra, vilken regleras i förhållande till kostnader eller också verkar omsorgerna i lokaler där den enskilde omsorgstagaren hyr direkt av hyresvärd.

 

De flesta av skolans/förskolans lokaler kan svårligen användas till annat än den verksamhet som bedrivs där idag och det finns emellanåt frustration över att det inte fungerar bättre mellan de båda parterna. Jag är väl medveten om att en del av frustrationen beror på att avsatta pengar inte räcker, men det är möjligt att även systemet borde ändras.

 

Det är dags att göra en grundlig genomgång av detta konstlade inomkommunala marknadssystem. Jag upplever att de skiljaktigheter i åsikter som finns mellan förvaltningarna skapar ett tråkigt klimat. Dessutom tycker jag att vi politiker inte tar vårt ansvar, eftersom vi överlåter nivån på fastighetsunderhållet till ett konstgjort marknadssystem. Jag upplever att kommunfullmäktige undandrar sig ansvar och att kommunstyrelsen inte tillräckligt tar sitt samordningsansvar.

 

Jag vill att:

-         den kommunala fastighetsförvaltningen utreds, då det är 15 år sedan nuvarande system infördes.

-         inriktningen ska vara att minimera marknadsinslagen i systemet och mer övergå till ett system med anslag av pengar.

 

 


Uno Kenstam