27/2 -06

Motion

Nässjö kommunfullmäktige

 

 

Kvalitet i förskolan

Förskolan är ingen obligatorisk verksamhet såsom grundskolan. Däremot ska kommunen ordna plats i förskolan inom 4 månader om föräldrar så vill.

 

Samtidigt som allt fler vill ha in sina barn på förskola har det ekonomiska trycket ökat för att förskoleavdelningarna ska ta in fler barn, ofta med viss personalökning. Tanken är att genom ”förtätning” spara pengar genom att slippa öppna fler nya avdelningar och därigenom hålla ner lokalkostnader och personalkostnader.

 

Förr fanns det nyckeltal från socialstyrelsen för att definiera kvaliteten i förskolan. Numera är det upp till kommunen. Vissa tumregler används för att reglera pengar mot kvalitet, men de är inte politiskt beslutade.

 

Vid uppföljningar och utvärderingar möts jag av önskemål om regler för att ha en god arbetsmiljö för anställda och barn och att begränsa barnens tid på förskolan.

 

Jag börjar med det senare önskemålet. Här finns förslag om ytterligare en taxenivå för deltid för att föräldrar av ekonomiska skäl ska minska barnens tid på förskolan.

 

Detta skulle syfta till att minska antalet barn som är hela dagen på förskolorna och därmed totalt sett ge personal och barn en bättre arbetssituation Trycket på att nyöppna avdelningar skulle kunna minska och resurserna satsas på befintliga förskolor.

 

Önskemålet om konkreta arbetsmiljöregler i förskolan kan delas upp i två delar. Den första delen handlar om att de brister som uppdagas tar alltför lång tid att åtgärda. Det kan ta åratal att rätta till en brist i en fastighet om den inte är av akut karaktär.

 

Den andra delen är bristen på regler hur många som får vistas i en förskolelokal ur t ex brand- och bullersynpunkt. Det finns krav på luftomsättning, men inte på koldioxid- och partikelhalt. Filter i ventilationssystemet byts inte tillräckligt ofta.

 

Buller och dålig luft kan utlösa trötthet, allergi och stress. Bristen på begränsning av antalet personer i lokalerna ökar riskerna vid en olycka.

 

Jag tycker att förskolan – som kommer i kontakt med 80 % av barnen - ska vara en så bra verksamhet för barnen att utvecklas som individer, bli så trygga och lugna att de klarar kraven och förväntningarna som kommer i grundskolan. Ju bättre vi lyckas i förskolan ju färre resurser behöver satsas i grundskola och gymnasium.

 

Jag föreslår:

-         att de troliga konsekvenserna av ytterligare en taxenivå för deltid beskrivs vad gäller belastning, kvalitet och ekonomi.

-         att riktlinjer tas fram för arbetsmiljön i förskolan vad gäller antalet personer i lokalerna ur buller- och brandsynpunkt.

-         att riktlinjer tas fram för att kunna säkra arbetsmiljön i förskolan vad gäller – förutom luftomsättning - luftens koldioxid- och partikelhalt.

 

 

 

 

 

 

 


Uno Kenstam