Marie-Louise Ekholm (m), hade i december 2006 lämnat följande interpellation om färdtjänstillstånd till omsorgsnämndens ordförande.

 

Landstinget och kommunen har gemensamma program och handlingsplaner för att minska fallskador. Personer med skadad balansfunktion exempelvis avsaknad av fungerande balansorgan i öronen har mycket små marginaler och kan mycket lätt falla. Interpellationen ställs med anledning av omsorgsnämndens beslut om överklagande av länsrättens beslut.

 

Jag önskar veta följande:
- Skall oförmågan att kunna hålla balansen vara en oförmåga som bör tas hänsyn till vid beviljande av färdtjänst?

- Anser du som ordförande i omsorgsnämnden, att personer med defekta balansorgan och som dessutom har andra handikapp som nedsatt syn, allvarlig kärlsjukdom och lungsjukdom, skall kunna gå till busshållplatser för att åka reguljär buss?

- Kan de förväntas ta sig in och ur bussen samt kunna gå fram till sittplatsen även när de har matkassar?

 

 

Interpellationssvar från Anders Hansen (safe), 25 januari 2007.

 

Marie-Louise Ekholm har ställt följande frågor till undertecknad:

- Skall oförmågan att kunna hålla balansen vara en oförmåga som bör tas hänsyn till vid beviljande av färdtjänst?

- Anser du som ordförande i omsorgsnämnden att personer med defekta balansorgan och som dessutom har andra handikapp som nedsatt syn, allvarlig kärlsjukdom och lungsjukdom, ska kunna gå till busshållplatsen för att åka reguljär buss?

- Kan de förväntas kunna ta sig in och ur bussen samt kunna gå fram till sittplatsen även när de har matkassar?

 

Jag vill lämna följande svar:
Enligt gällande uppdragsavtal med Jönköping Länstrafik AB ska färdtjänst beviljas till personer som på grund av varaktiga funktionshinder (minst 6 månader) har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

 

Omsorgsnämnden skall utreda behovet vid ansökan om färdtjänst. Intyg från läkare, kuratorer m.fl. skall ingå i underlaget för nämndens beslut. Beslut kan överklagas till högre instans.

 

En person som ansökt om färdtjänst och som i någon instans har fått ett avslagsbeslut, skall göra en ny ansökan om funktionshindret har förändrats. Personen har rätt att få all hjälp den behöver för att kunna tillvarata sina rättigheter.

 

Jag anser att såväl defekta balansorgan som andra funktionshinder och sjukdomar skall tas hänsyn till när omsorgsnämnden beslutar om rätten till färdtjänst.