I vilket skick är Fredriksdals skola?

Interpellation till Johnny Lundh (SAFE) från Anders Karlgren (m), 18 dec. 2006.

Vid senaste BU-nämndssammanträdet diskuterades i vilket skick Fredriksdals skola var. Omdömena var mycket varierande från ”för anskrämlig” och ”vore det inte bättre att riva och bygga något nytt”, till något mer återhållsamma kommentarer att det skull bli utgångspunkt för en diskussion. Om jag förstår frågan rätt har denna diskussion startat efter en inspektion från Miljö och bygg.

Mina frågor är:
• Är skicket så dåligt att skolan är ”anskrämlig”?
• Måste skolan rivas?
• Vad var det för punkter som inspektionen gav underkänt på?
• Har vi fler skolbyggnader som är i dåligt skick?

 

Interpellationssvar

Johnny Lund (safe), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, svarade på Karlgrens frågor på fullmäktiges sammanträde den 22 februari 2007.

”Personal från miljö- och byggkontoret gjorde en inspektion av livsmedelshanteringen på Fredriksdals skola (2005-06-09). Vid inspektionen blev köket med tillhörande matsal underkänt för sin livsmedelshantering. Underkännandet berodde bland annat på att utrymmena inte uppfyller kraven på utformning och underhåll som kan krävas av ett kök som omfattas av livsmedelslagstiftningens regler.

Miljö- och byggkontorets personal har endast bedömt livsmedelshanteringen på Fredriksdals skola. Frågan om skolans skick som helhet ingår inte i miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde att bedöma.

De huvudsakliga anmärkningarna på verksamheten vid inspektionstillfället var följande:

 Tillstånd för verksamheten saknades

 

Med anledning av ovanstående brister, har en diskussion förts med berörda parter gällande en lösning på problemen med livsmedelshantering som finns på Fredriksdals skola. Miljö- och byggnadsnämnden har inte fått ett färdigt förslag på lösning från verksamhetsutövaren ännu.

Det finns fler skolbyggnader i Nässjö kommun som inte är anpassade till den verksamhet som bedrivs på livsmedelsområdet eller motsvarar de krav om funktion och underhåll som livsmedelslagstiftningen ställer. Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat inspektionsrapporter med krav om åtgärder för flera skolor, rapporterna är skickade till berörda förvaltningar. Miljö- och byggnadsnämnden lämnade ett yttrande till kommunstyrelsen, utskott 2, på kostutredningen som gjordes i kommunen 2003. Där påpekades bland annat att flera av omsorgens och skolans lokaler där livsmedelsverksamhet bedrivs, inte uppfyller gällande krav på funktion och underhåll enligt livsmedelslagen. Viss förbättring har skett sedan dess. Som exempel kan nämnas Parkskolan och Skogsborgs äldreboende.”