SAFE:s remissyttrande över utvecklingsplanen för äldreomsorgen i Nässjö kommun 2017 – 2025.

 

SAFE avger följande remissyttrande över utvecklingsplanen för äldreomsorgen i Nässjö kommun 2017 – 2025, där föreslagna tillägg är markerade med kursiv stil.

 

En viktig del av äldreomsorgen är rehabilitering för att personer som drabbas av allvarliga sjukdomar eller olycksfall ska ges möjlighet att återfå flesta möjliga funktioner. Rehabilitering tas alltför kortfattat upp under rubriken ”Hemsjukvård i äldreomsorgen” (sidan 27) och underrubriken ”Hemsjukvård”.

 

Förslag: Rehabilitering ges en egen underrubrik där en utförligare beskrivning ges av bl.a. äldres rätt till rehabilitering, hur rehabiliteringen är organiserad och var/när rehabilitering/fysisk träning för äldre bedrivs.

 

Äldre har rätt till information och inflytande över äldreomsorgen enligt SoL, inte minst den vård och omsorg som vårdtagaren själv är beviljad. I Nässjö kommun finns idag tre inflytandenivåer:

 

* På individnivå i form av upprättande av genomförandeplan.

* På enhetsnivå i form av brukarråd.

* På kommunnivå i form av kommunala pensionärsrådet (KPR).

 

Förslag: Inflytandeformer ges en utförligare beskrivning i utvecklingsplanen.

 

Nässjö kommun har sedan några år antagit en lokal värdighetsgaranti som behandlar tre utvecklingsområden, nämligen att all personal ska ha en tydlig namnbricka, att utveckla kontaktmannaskapet och att alla vårdtagare har en dokumenterad genomförandeplan.

 

Förslag: Den lokala värdighetsgarantin beskrivs och integreras i utvecklingsplanen.

 

Utvecklingsplanen innehåller ett antal mål och strategiområden som under aktuell period 2017 – 2025 behöver följas upp och utvärderas för att se i vilken utsträckning uppsatta kvalitetsmål uppnås.

 

Förslag: I utvecklingsplanen ange när under perioden 2017 – 2025 uppföljning och utvärdering ska genomföras.

 

Förslag: Under rubriken ”Insatser i ordinärt boende – Tryggt, säkert och självständigt liv” (sidan 36):

 

Genom att:

* Förebygga och motverka undernäring – inte minst bland vårdtagare med omfattande vård- och omsorgsbehov – genom att ge tillräckligt med tid för hjälp med intag av måltider.

* Hemtjänsten organiseras i team med olika yrkeskompetenser för att möta behoven hos allt fler äldre med stora vård- och omsorgsbehov. Hemtjänstteamets olika professioner ska täcka in ett brett kompetensfält – från skötsel av hem till omsorg i livets slutskede – och teamet ska ta ett helhets- ansvar för den äldres samlade behov av vård och omsorg.

 

Förslag: Under avsnitt ”Bra bostäder för äldre – Tillgänglighet till bostäder för äldre” (sidan 36):

 

Genom att:

* På kommunens seniorboenden/trygghetsboenden ska måltiden ge möjlighet till en stunds gemenskap med andra hyresgäster samt presenteras och serveras på ett trevligt sätt i en lugn och trivsam miljö.

* Särskilt boende ska finnas tillgängligt för personer som har behov av kvalificerad äldreomsorg och som behöver omfattande stöd i vardagen.

* Antalet seniorbostäder/trygghetsbostäder i Nässjö kommun måste öka för att kunna möta behovet av tillgängliga boendemiljöer.

* Särskilt boende ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö. Äldre personer med omfattande omvårdnadsbehov kan därigenom välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat.

 

Förslag: Under rubriken ”Kvalité i verksamheten – god och säker vård och omsorg” (sidan 37):

 

Genom att:

* Tillgång till kvalificerad geriatrisk rehabilitering utvecklas bl.a. genom samverkan med Region Jönköpings län.

* Avgörande för god kvalité är att personal och vårdtagare lär känna varandra. Därför är ett viktigt mål personalkontinuitet och omsorgskontinuitet - att så få personer som möjligt utför vårdtagarens omsorgsinsatser.

 

Svar på de tre frågeställningar som skickades till remissinstanserna.

1. De 681 svaren är i huvudsak ifrån personer som inte är beroende av vård och omsorg. Underlaget ifrån medborgarenkäten och fokusgrupperna kunde kompletterats med undersökning bland personer i ordinärt boende som dagligen är beroende av vård- och omsorgsinsatser för att få vardagen att fungera. Det hade givit ett mera relevant djup och precisering i kvalitetsfrågor.

 

2. Ett område i påverkansfaktorer som behöver lyftas fram är personer med omfattande vård- och omsorgsbehov i ordinärt boende som inte är senioranpassade. För dessa personer är det särskilt svårt idag att bryta isoleringen med ett socialt innehåll. Dessutom är risken stor vid ensamhet att t.ex. matlusten försvinner och det därmed leder till undernäring.

 

3. De fyra strategiområdena är relevanta och tillräckliga. I SAFE:s remissvar finns dock ett antal som vi tycker relevanta tillägg under tre av strategiområdena som vi tror ytterligare kan bidra till att de äldre får lust till livet hela livet.

 

Nässjö den 29 november 2016

 

Anders Hansen, SAFE