Interpellation                                                                                 Nässjö 170514

Till ks-ordf Anna-Carin Magnusson

 

Tillit som drivkraft för tilläxt

 

Nässjö kommun deltar i forskningsprojektet ”Tillit som drivkraft för regional utveckling” under tiden 2015-2017 med många kommuner i Norden. I augusti 2016 svarade ett stort antal personer på en enkät. I december samma år var det ett seminarium med rubriken ”Tillit som drivkraft för tillväxt i Nässjö”. Där presenterades resultatet av enkäten och resultatet av en attraktivitetsanalys av Nässjö kommun när det gäller invånare och arbetstillfällen.

 

Jag erkänner att jag i skrivande stund inte minns vad som framkom som resultat – kanske skulle det presenteras litet bredare.

 

Tillit, nätverk, trygghet och socialt kapital är viktiga beståndsdelar för att samhället ska utvecklas positivt för så stor del av samhället som möjligt. Det finns många arbeten kring detta i vårt land och internationellt. Det finns alltifrån filosofiska tankar till praktiska arbeten där företag och civilsamhälle samverkar.

 

I Nässjö pågår ett antal aktiviteter som kan vara del i detta. Alltifrån stora händelser såsom formandet av nya bostadsområden, uppsnyggning av befintliga bostadsområden till mindre händelser som medborgardialoger kring kvarters utformning, som – om de görs på allvar – kan tillföra nya tankar. Olika aktiviteter i samma syfte har ju givetvis funnits/startats innan projektet påbörjades.

 

När det gäller de exempel jag litet förenklat nämner, så verkar det inte som att de ingår i ett sammanhang – även om de är positiva i sig. Att på något sätt skapa ett tänk kring detta som gäller allmänt vore eftersträvansvärt. Positivt vore också om det kan ske utan att skapa för mycket av nya policys och riktlinjer – vi lider som bekant inte brist på sådana. Nässjös vision kan möjligen spegla tänket tillräckligt.

 

Mina frågor till ks-ordförande ordförande är:

-          Vad är nästa steg med anledning av det pågående projektet?

-          Har något av de aktiviteter som nu pågår sitt ursprung i projektet?

-          Finns någon ambition att försöka se det här arbetet med tillit - eller vilka ord vi nu väljer att sätta på det – som något bärande tänk i Nässjös utveckling framöver?

-          Och i så fall hur skulle det kunna se ut eller formas?

 

                                                                                                            

Uno Kenstam, SAFE