Kommunfullmäktige den 18 maj 2017

 

Ärende 9: Utredning om fritidsanläggningar i Nässjö kommun

 

Ändringsyrkande: I de konkretiserade förslagen (sid 3) ändras avsnitt ”Skogsvallen” enligt följande: Nuvarande vaktmästare inom KoF sköter sommartid Skogsvallens fotbollsplaner samt vintertid isytorna med stöd av personell förstärkning från NAV Entreprenad. NAV Entreprenad får uppdraget att ta över maskinell sommar- och vinterskötsel av övriga ytor, såsom parkeringar, vägar och öppna gräsytor. Försök med robotgräsklippare görs på fotbollsplan med låg användningsfrekvens. TSF får i uppdrag att ta över huvuddelen av den tekniska tillsynen.

 

Ärende 10: Strategi för Nässjö kommuns boendeplanering

 

Föreslagna tillägg alternativt ändringar inarbetas i aktuella avsnitt:

Inledningsvis vill SAFE likt remissutgåvan bestämt hävda att ett kraftigt ökat bostadsbyggande är avgörande för att Nässjö kommuns välfärd ska utvecklas mera jämlikt för barn/unga, vuxna, äldre och personer med olika funktionsnedsättningar. Att en samordnad uppföljning av uppsatta mål och åtgärder ska göras årligen i kommunstyrelsens utskott I ökar förutsättningarna för effektivt och hållbart genomförande av intentionerna i boendeplaneringen för hela kommunen. Viktigt är att de parter som på olika sätt är delaktiga i genomförandet av mål och åtgärder får aktiv återkoppling under planperioden.

 

För att säkerställa boende och välfärd för äldre med omfattande omvårdnadsbehov i hela kommunen, inarbetas följande text under rubriken ”Särskilt boende för äldre” på sidan 21:

Dagens äldrehem och och gruppboende i kransorterna Anneberg, Bodafors, Forserum och Malmbäck är en viktig del av välfärden för äldre personer med omfattande omvårdnadsbehov – liksom det är i Nässjö tätort. Omvårdnaden som ges på kransorternas och Nässjö tätorts särskilda boende håller god kvalitet enligt tillgängliga kvalitetsundersökningar. Att boende för kvalificerad äldreomsorg är tillgängligt i alla kommundelar ger dessutom den äldre som har rätt till särskilt boende möjlighet att bo kvar nära den bygd där personen har levt och verkat.

 

För att tillgodose behovet av senioranpassade bostäder samt lyfta fram dess goda effekter på bostadsmarknaden, inarbetas följande text på sidan 21 under rubriken ”Seniorlägenheter och trygghetsboende:

Det finns ett stort behov av bostäder som är attraktiva och anpassade för invånare över 70 år.

 

Behovet av senioranpassade lägenheter med god tillgänglighet samt träffpunkt är stort för den åldrande befolkningen.

 

En aktuell kö till seniorlägenheter/trygghetslägenheter uppdelad på Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö upprättas genom medborgarkontoren 2018 som ett medel för aktiv bostadspolitik och som redovisas i kommunkoncernens delårsrapporter.

 

Kön till seniorlägenheter är under januari 2017 i Bodafors 35 hushåll, i Forserum 115 hushåll, i Malmbäck 25 hushåll och i Anneberg råder balans mellan tillgång och efterfrågan. I Nässjö tätort är kön svårare att avläsa men omfattar sannolikt 200-250 hushåll. Med tanke på den stora kön är ökad tillgång till senioranpassade lägenheter avgörande för att stimulera och utveckla flyttkedjor, som frigör småhus till barnfamiljer samt äldre billiga lägenheter till ungdomar och andra som har svårt att konkurrera om nyproducerade lägenheter.

 

Det finns behov av en tillgänglighetsanpassning av befintligt bostadsbestånd generellt i hela kommunen.

 

Under rubriken ”Mål generellt bostadsbyggande” och mål för bostadsbyggande 2017-2020 (sidan 26), första punkten, ändras enligt följande text:

• Det ska under perioden byggas minst 350 bostäder, varav

- C:a 100 enbostadshus (villor, radhus, kedjehus, parhus)

- C:a 250 lägenheter i flerbostadshus

 

För att säkerställa en hållbar utveckling i anslutning till bostadsförsörjning inarbetas följande text under rubriken ”Mål generellt bostadsbyggande” och mål för bostadsbyggande 2017-2020 (sidan 26):

- Ur ett barnperspektiv ska bostadsområden göras mer attraktiva genom säkra vägar till skola/förskola samt tillgång hållbart utformade lekplatser.

- Bostadsområdenas behov av lokaler för skola, barnomsorg, vård, omsorg och socialt boende vid nyproduktion ska hanteras tidigt i planprocessen.

- Vid bostadsbyggande ska hållbara system för energi, vatten, avlopp och avfallshantering eftersträvas.

 

Under rubriken ”Mål specialbostäder” och mål för byggande av specialbostäder 2017-2020 (sidan 26), andra punkten, ändras enligt följande text:

• Det ska under perioden byggas

- C:a 100 senioranpassade lägenheter fördelade efter behov i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö inklusive tillgänglig träffpunkt

- Dessutom fler studentbostäder i takt med ökat behov.

• Efter behov modernisera och utveckla befintliga särskilda boenden i de fyra större kransorterna Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och i Nässjö tätort.

• Med tanke på nuvarande tidiga utskrivningar från slutenvården samt framtida förkortad vårdplanering till tre kalenderdagar ökar behovet av korttidsplatser.

 

Om aktiviteten ”Utveckla befintligt bostadsbestånd” på sidan 28 under rubriken ”Handlingsplan” syftar på frigjorda ytor som uppstår genom att det under perioden för denna boendeplan läggs ner något av befintliga äldreboenden, ska detta tydligare framgå av texten. Om så är fallet utgår aktiviteten.

 

Under rubriken ”Byggprojektplan generellt bostadsbyggande-detaljplan antagen/pågår” på sidan 29 utökas objekt nummer A:4 ”Norra Alsberg senare etapper” till 12 bostäder 2018 och 16 bostäder 2020.

 

Under rubriken ”Byggprojektplan generellt bostadsbyggande-detaljplan saknas” på sidan 30 utgår objekt nummer A:8 ”Kv. Ärlan , flerbostadshus”. Objekt nummer A:7 ”Västra staden etapp 1, flerbostadshus” under samma rubrik utökas till 60 bostäder.

 

 

 

Anders Hansen, SAFE