SAFE:s remissyttrande över Nässjö kommuns

måltidspolicy 2017 – 2020.

 

SAFE avger följande remissyttrande över remissutgåvan av Nässjö kommuns måltidspolicy 2017 – 2020, där föreslagna ändringar och tillägg är markerade med kursiv stil.

 

Under rubriken ”Måltidspolicy” görs tillägget att:

- måltidspolicyn är ett förvaltningsövergripande styrande dokument, vilket tydliggör att principerna och förhållningssättet ska tillämpas i alla sammanhang där livsmedel hanteras.

 

Under rubriken ”Inriktningsmål/område” område ”1. Maten och dess näringsinnehåll” underrubrik ”Skola och förskola” inarbetas att:

- vid upphandling av mejeriprodukter ska smör och mjölk i så naturlig form som möjligt väljas.

 

Under rubriken ”Inriktningsmål/område” område ”1. Maten och dess näringsinnehåll” underrubrik ”Vård och omsorg” inarbetas att:

- i kategoriboendeformerna seniorboende och trygghetsboende ska möjlighet ges till att regelbundet inta måltid i gemenskap med andra.

 

Under rubriken ”Inriktningsmål/område” område ”2. Måltidsmiljö” inarbetas att:

- elevråd och föräldraråd ges ett tydligt inflytande över det som serveras.

 

Under rubriken ”Inriktningsmål/område” område ”3. Upphandling, hantering, miljö och etiska krav”, första punkten.

Istället för ”Upphandlingsmyndighetens baskrav ska istället:

- Upphandlingsmyndighetens kravnivå avancerad gälla.Det innebär bl.a. för animaliska produkter att uppgifter om antibiotikaförskrivning, betesdrift, transporter, ursprung, ursprungsland och ansvarsfullt producerad fodersoja är ingående krav.

- Upphandlingsmyndighetens kravnivå avancerad sammanfaller bättre med de svenska djurskyddsreglerna än de föreslagna baskraven.

 

Under rubriken ”Inriktningsmål/område” område ”3. Upphandling, hantering, miljö och etiska krav”, andra punkten. Enligt tekniska servicekontorets årsredovisning 2016 framgår att andelen ekologiska livsmedel uppgår 2016 till 22 %. Därför är det rimligt att:

- år 2020 ska andelen ekologiska produkter vara lägst 35 %.

 

Under rubriken ”Inriktningsmål/område” område ”3. Upphandling, hantering, miljö och etiska krav”, tredje punkten. Ett tillägg görs att:

- val av närproducerade råvaror prioriteras för att undvika långa och miljöbelastande transporter.

 

Under rubriken ”Inriktningsmål/område” område ”3. Upphandling, hantering, miljö och etiska krav” inarbetas att:

- användandet av hel- och halvfabrikat ska undvikas.

 

 

Nässjö den 25 februari 2017

 

Anders Hansen, SAFE