SAFE:s

FÖRSLAG TILL

 

BUDGET 2018

RAM 2019, PLAN 2020

 

NÄSSJÖ KOMMUN

 

 

 

Budget 2018, ram 2019 och plan 2020.

SAFE:s budgetförslag är förslag till ändringar i kommunstyrelsens budgetförslag del I-III.

Förslag till ram 2019 och plan 2020 är enbart en framskrivning av kommunstyrelsens förslag justerat med finansiering av särskilda yrkanden i SAFE:s budgetförslag.

 

Del I - finansiering och resultat.

SAFE anser att regeringen de senaste åren tydligt har bidragit till Nässjö kommuns finansiering framför allt av välfärdsområdena integration, förskola och grundskola.

Vid utgången av 2018 är målsättningen enligt jobbstrategin för Nässjö kommun att minska arbetslösheten till länets nivå, som idag är 6,2 %, vilket innebär att antalet arbetslösa ska minska ifrån c:a 1500 till c:a 1000. Kommunens arbetslöshet är idag 9,7 % och ungdomsarbetslösheten är 13,8 %, vilket är en alltför hög nivå.

Nämndernas hyror kommer att öka på grund av omfattande investeringar i form av nybyggnation och renoveringar främst inom förskola, grundskola och fritidsanläggningar.

För att Nässjö kommun ska vara attraktiv att leva och bo i måste trenden av ökat bostadsbyggande fortsätta, bristen på senior/trygghetsbostäder åtgärdas och verksamhetsnära personalförstärkningar genomföras inom äldreomsorgen där sjukfrånvaron är alltför hög. Det är också viktigt att sänka en del av de idag alltför höga omsorgsavgifterna.

SAFE vill därför disponera en del av de under perioden budgeterade resultaten för att göra nödvändiga satsningar främst inom socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.

 

Förslag till beslut

- Skattesatsen 2018 fastställs till 22,39 % av den beskattningsbara inkomsten vilket är en höjning med 0,2 % och ger ökade skatteintäkter med 12,3 miljoner 2018, 12,6 miljoner 2019 samt 13,1 miljoner 2020.

- Nässjö kommuns budgeterade resultat för 2018 fastställs till 12,0 miljoner kronor.

- Tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöden ska vid behov kunna användas för uppräkning av nämndernas ramar.

- Under 2018 skall möjligheten till tilläggsbudget hållas öppen. 

 

 

Budget 2018, ram 2019 och plan 2020.

 

Del II – driftsbudget.

 

Kommunstyrelsen

Driftbudgeten fastställs till

År                2018         2019         2020

Belopp (tkr) 105,891     105,916    105,916

Vid fördelning av tillgängliga resurser mellan olika nämnder vill SAFE prioritera:

För att frigöra resurser till dessa prioriterade områden uppdras åt kommunstyrelsen att minska kostnaderna med 3 miljoner.

Det är viktigt att seniorlägenheter och trygghetslägenheter med tillhörande mötesplats förblir en öppen resurs för alla kommuninnevånare.

Det finns ett stort behov av ytterligare trygghetslägenheter/seniorlägenheter inklusive mötesplatser. Den aktuella kön uppgår sannolikt till totalt över 500 hushåll i kommunen.

Sedan kommunfullmäktige den 21/3 2013 beslutade om framtidens skola har barn- och elevantalet i förskolan, grundskolan och på Brinellgymnasiet ökat kraftigt. Enligt gällande prognoser kommer barn- och elevantalet fortsätta att öka. För att säkerställa tillgången till ändamålsenliga lokaler för förskolan, grundskolan och Brinellgymnasiet görs en långsiktig kommunövergripande utredning under 2018. Utredningen genomförs i samverkan med elever, personal samt kommuninvånare genom medborgardialoger.

 

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen får uppdraget att minska kostnaderna med 3 miljoner.

- Ägandet och driften av nuvarande seniorlägenheter i olika kommundelar behålls i kommunal regi.

- Fastighets AB Linden ges uppdraget att utreda en fastighet som kan inrymma    c:a 40 lägenheter för trygghetsboende/seniorboende inklusive mötesplats inom Lindens bestånd.

- För att säkerställa tillgången till ändamålsenliga lokaler för förskolan, grundskolan och Brinellgymnasiet görs en långsiktig kommunövergripande utredning under 2018. Utredningen genomförs i samverkan med elever, personal samt kommuninvånare genom medborgardialoger. Utredningen finansieras med 750 tkr.

- En utredning görs av Centralskolans hus 1 och 2 i kvarteret Ärlan som tydliggör renoverings-behovet för att lokalerna ska kunna användas till fortsatt utbildningsverksamhet. Utredningen finansieras med 200 tkr.

- Fritids och förskola öppnas i före detta Solberga skola.

- Alla kommunala nämndsammanträden och styrelsesammanträden för bolag som ägs av Nässjö kommun, där lagen så tillåter, ska vara öppna för allmänheten under 2018.

- Under Pilens strategiområde ”Attraktivitet” och koncernmål ”Attraktiv livsmiljö med en långsiktigt hållbar klimatpåverkan och energianvändning” tillförs indikatorn: En aktuell kö till seniorlägenheter/trygghetslägenheter uppdelad på Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö upprättas genom medborgarkontoren 2018 som ett medel för aktiv bostadspolitik och som redovisas i kommunkoncernens delårsrapporter.

- Under Pilens strategiområde ”Kommunikation” och koncernmål ”Trafiksystemet gör det lätt att röra sig, inom såväl utom kommunen” tillförs indikatorn: Kommunstyrelsen ska verka för att helgtrafik genom Länstrafiken återinförs för bl.a. Solberga, Anneberg, Grimstorp och Stensjön.

 

Barn- och utbildningsnämnden

Driftbudgeten fastställs till

År                2018         2019          2020

Belopp (tkr) 799,116    799,116      797,127

Resursförskolan Drömslottet är en viktig kommunövergripande resurs för barn med omfattande funktionsnedsättning.

Inom förskolan har de äldre barngrupper utökats ifrån 20 till 22 vilket SAFE anser är för många i förhållande till de tillgängliga lokalerna.

Under 2017 har neddragningar gjorts med drygt 30 elevassistenter, vilket har försämrat förutsättningarna för barn/elever med behov av särskilt stöd.

Till de tjänster som barn- och utbildningsnämnden köper av kost- och städenheten utökas anslagen för ökad andelen närproducerade/ekologiska råvaror till 27 % 2018.

Många skolor har idag svårt att effektivt genomföra stöd till elever med behov av särskilt stöd på grund av brist på ändamålsenliga lokaler.

Eftersom måltiderna är en viktig del av pedagogiken inom förskolan vill SAFE därför införa fria pedagogiska måltider.

 

Förslag till beslut

- Resursförskolan Drömslottet för barn med omfattande funktionsnedsättning inkluderas i den centrala barn- och elevhälsoplanen som kommunövergripande komplement till förskolan 1-5 år.

- Träningsskolan Orion bedrivs i befintliga lokaler på Handskerydsskolan för att säkerställa en inkluderande skolmiljö för eleverna i grundsärskolans inriktning träningsskola årskurs 1-6.

- För ökade behov inom grundsärskolans träningsskola samt av LSS-fritids tillförs 2,5 miljoner.

- Barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att utreda tillgången till lokaler för stöd till elever med behov av särskilt stöd.

- För att tillgodose behovet av ändamålsenliga undervisningslokaler genom paviljongen vid Rosenholmsskolan F-9 i Forserum från höstterminen 2018 tillförs 750 tkr.

- För uppförande av Bodafors norra förskola tillförs 2 miljoner.

- För att minska de äldre barngruppernas storlek till 20 samt ha bibehållen personaltäthet inom förskolan tillförs 6 miljoner.

- För att tillsätta 17 elevassistenter tillförs 6,5 miljoner.

- Kommunala riktlinjer införs för barngruppernas storlek i relation till de olika fö1rskolornas lokaler. Riktlinjerna utarbetas i samverkan med berörd personal.

- För införandet av fria pedagogiska måltider i förskolan tillförs 2,4 miljoner.

- Barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att utreda behovet av pedagogiskt ändamålsenliga lokaler för förskolan i Äng och Malmbäck. Ärendet inarbetas i investeringsbudgeten 2019.

 

Kultur- och fritidsnämnden

Driftbudgeten fastställs till

År                2018       2019       2020

Belopp (tkr) 64,663    64,313    64,313

SAFE vill utreda behovet av fritidsgård i Anneberg och Malmbäck.

Pilaboparken i Anneberg är en parkmiljö som görs till en prioriterad kommunal angelägenhet att bevara. Därför är det viktigt att öka det kommunala anslaget.

 

Förslag till beslut

- För utredning av behovet av fritidsgård i Anneberg och Malmbäck tillförs 80 tkr.

- För att öka anslaget till Pilaboparken tillförs 20 tkr.

- För utökat föreningsstöd tillförs 300 tkr.

- Kultur- och fritidsnämnden får uppdraget att utreda frågan om tillgång till bokbuss.

- För att utreda renoveringsbehovet av byggnaderna i Lövhult tillförs 100 tkr.

 

Samhällsplaneringsnämnden

Driftbudgeten fastställs till

År                2018       2019       2020

Belopp (tkr) 19,676    19,683    19,683

Det finns behov av en 0,5 tjänst för att samordna arbetet med tillgänglighetsguide och tillgänglighetsfrågor mellan olika förvaltningar, gärna i samverkan med andra höglandskommuner.

 

Förslag till beslut

- För inrättande av 0,5 tjänst som tillgänglighetssamordnare tillförs 330 tkr.

- För kvalificerade miljöundersökningar tillförs 400 tkr.

 

Socialnämnden

Driftbudgeten fastställs till

År                2018        2019         2020

Belopp (tkr) 700,528    687,828    684,828

Det saknas idag resurser för uppsökande och förebyggande fältverksamhet i ungdomars fritidsmiljö.

För SAFE är omsorgen om äldre och funktionshindrade personer ett prioriterat område som vi anser ska bedrivas i kommunal regi.

De senaste årens drastiskt höjda omsorgsavgifter har en avskräckande effekt på äldre personer - inte minst kvinnor - med väldigt låga pensioner, även om det finns en maxtaxa. Bistånd i form av t.ex. hemhandling av livsmedel kostar idag 78 kr/tillfälle att få utfört och en matportion kostar från 21 till 313 kr/portion att få hemkörd. Oavsett vilken inkomst den äldre personen har kostar en timmes hemtjänst 313 kr/timme. Endast 25 % omsorgsavgifterna kan betalas och hela 75 % av omsorgsavgifterna måste skrivas ner.

Tillgång till demensboende (gruppboende) och äldreboende (äldrehem) ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö så att äldre personer kan välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat.

För personer över 85 år tillämpas förenklat biståndsförfarande vid prövning av rätten till insatsen särskilt boende.

Hemtjänst och särskilda boenden har idag en för hög arbetsbelastning och för låg bemanning för att personalen ska ha möjlighet att ge den omsorg som den äldre har behov av.

Antalet sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser i hemmet har ökat extremt sedan verksamheten överfördes från landstinget till kommunen 2013.

SAFE vill effektivisera socialförvaltningens ledningsorganisation.

 

Förslag till beslut

- För att ej höja kostpriserna i socialnämndens biståndsbeslutade verksamheter tillförs 700 tkr.

- Kommunfullmäktige föreslås att fastställa maxtaxan till 1772 kr/månad i stället för 1991 kr/månad. Socialnämnden kompenseras med 800 tkr.

- För att upprätta en uppsökande fältverksamhet i samverkan mellan olika förvaltningar samt frivilligorganisationer, som ger överblick i ungdomars fritidsmiljö, tillförs 1 miljon.

- Kommunfullmäktige fastställer principen att tillgång till demensboende (gruppboende) och äldreboende (äldrehem) ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö så att äldre personer kan välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat.

- För personer över 85 år tillämpas förenklat biståndsförfarande vid prövning av rätten till insatsen särskilt boende.

- För bättre kvalité inom äldreomsorgen samt minska personalens sjukfrånvaron tillförs 6 miljoner. Kostnaderna för sjukfrånvaron beräknas därmed att minska med 3 miljoner 2018.

- En kommunal avdelning inrättas för kvalificerad hemsjukvård, palliativ vård samt kvalificerad geriatrisk rehabilitering. Avdelningen bör med dagens behov ha c:a 10-15 platser för multisjuka äldre samt äldre i livets slutskede och vara bemannad dygnet runt. Finansieringen fastställs efter genomförd utredning av hemsjukvården i samverkan med Region Jönköpings län.

- Den delen av planerarnas uppgift att detaljstyra genom tidssättning av hemtjänstinsatser upphör. Vårdpersonalen görs mer delaktiga i planeringen av hemtjänstinsatsernas verkställande för att uppnå bättre personalkontinuitet och omsorgskontinuitet - att så få personer som möjligt utför vårdtagarens omsorgsinsatser.

- Avgiften fastställs till 192 kr/månad för trygghetslarm, till 20 kr/tillfälle för hemhandling och till 7 kr/tillfälle för matdistribution. Personlig omvårdnad ska vara avgiftsfri. Socialnämnden kompenseras med 2,5 miljoner.

- Kommunfullmäktige ger socialnämnden uppdraget att effektivisera socialförvaltningens ledningsorganisation och därigenom minska kostnaderna med 3,2 miljoner.

- För ökade resurser till aktivering i eget och särskilt boende tillförs 400 tkr.

- För höjning av habiliteringsersättningen till 46 kr/heldag respektive 23 kr/halvdag för personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS eller dagverksamhet enligt SoL tillförs 850 tkr.

 

Tekniska servicenämnden

Driftbudgeten fastställs till

År                2018       2019       2020

Belopp (tkr) 61,330    61,514    61,954

I Solberga vill SAFE öppna fritids samt ytterligare en förskoleavdelning och vill därför inte sälja skolbyggnaden.

Vid upphandling ska råvaror för mat till socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens målgrupper ska närproducerade/ekologiska produkter väljas så långt det är möjligt.

 

Förslag till beslut

- Försäljning av Solberga skola genomförs inte.

- För ökad upphandling av andelen närproducerade/ekologiska råvaror till 27 % tillförs 200 tkr 2018.

- För utökad projektledning inom mark/exploatering tillförs 380 tkr.


Budget 2018, ram 2019 och plan 2020.

Del III - investeringsbudget.

År                 2018       2019          2020

Belopp (tkr) 177,759    204,505    168,585

SAFE anser att simhallens renovering/nybyggnation ska tidigareläggas till att startas redan 2018 innefattande PCB-sanering enligt samhällsplaneringsnämndens beslut 2015-12-09. I utarbetandet av förslag till ny simhall inkluderas en medborgardialog.

Sedan kommunfullmäktige den 21/3 2013 beslutade om framtidens skola har barn- och elevantalet i förskolan, grundskolan och på Brinellgymnasiet ökat kraftigt. Enligt gällande prognoser kommer barn- och elevantalet fortsätta att öka. För att säkerställa tillgången till ändamålsenliga lokaler för förskolan, grundskolan och Brinellgymnasiet görs en långsiktig kommunövergripande utredning under 2018. Utredningen genomförs i samverkan med elever, personal samt kommuninvånare genom medborgardialoger.

En utredning görs av Centralskolans hus 1 och 2 i kvarteret Ärlan som tydliggör renoverings-behovet för att lokalerna ska kunna användas till fortsatt utbildningsverksamhet.

I Äng och Malmbäck finns behovet av ändamålsenliga lokaler för förskolan.

 

Förslag till beslut

- För renovering/nybyggnation av Nässjös simhall investeras 3 miljoner 2018, 50 miljoner 2019 och 60 miljoner 2020. Utformning av förslag till ny simhall inkluderar en medborgardialog.

- För att säkerställa tillgången till ändamålsenliga lokaler för förskolan, grundskolan och Brinellgymnasiet görs en långsiktig kommunövergripande utredning under 2018. Utredningen genomförs i samverkan med elever, personal samt kommuninvånare genom medborgardialoger. Utredningen är finansierad under kommunstyrelsen.

- En utredning görs av Centralskolans hus 1 och 2 i kvarteret Ärlan som tydliggör renoverings-behovet för att lokalerna ska kunna användas till fortsatt utbildningsverksamhet. Utredningen är finansierad under kommunstyrelsen.

- Barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att utreda behovet av pedagogiskt ändamålsenliga lokaler för förskola i Äng och Malmbäck. Ärendet inarbetas i investeringsbudgeten 2018 - 2020.

- Kommunstyrelsen får uppdraget att anpassa det centrala anslaget till förändringarna i investeringsbudgeten.https://webmail.telia.com/cp/ext/resources/images/default/s.gifhttps://webmail.telia.com/cp/ext/resources/images/default/s.gif