Kommunfullmäktige den 27 april 2017

 

 

Ärende 8: Tilläggsbudget I, 2017

 

SAFE:s förslagna tilläggsbudget är ändringsförslag i kommunstyrelsens föreslagna tilläggsbudget.

 

Ändringsyrkande

 

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas anslag för verksamheten 2017 till 1 776,9 miljoner kronor.

 

Resultatet enligt tilläggsbudget I 2017 fastställs till 36,8 miljoner kronor, vilket är en reducering med 19,7 miljoner kronor jämfört med den av kommunfullmäktige fastställda resultatnivån. Resultatnivåerna 2018 och 2019 fastställs till 40,8 miljoner kronor och 21,2 miljoner kronor.

 

Reviderad investeringsbudget fastställs till 176,4 miljoner kronor 2017, till 190,2 miljoner kronor 2018 och till 180,3 miljoner kronor 2019.

 

Kommunstyrelsen

 

Kommunstyrelsens budget fastställs till 104,993 miljoner kronor för 2017.

 

Samtliga nämndsammanträden ska vara öppna för allmänheten där lagen så tillåter.

 

Kommunstyrelsen ges uppdraget att minska kostnaderna med 1,4 miljon under 2017.

 

Centralskolan återtas i bruk som 7-9 - skola för elever inom det tidigare upptagningsområdet.

 

Solberga skola avyttras inte.

 

Linden får uppdraget att utreda en utökning av antalet seniorlägenheter/trygghetslägenheter i Nässjö, Bodafors, Forserum och Malmbäck.

 

Barn- och utbildningsnämnden

 

Barn- och utbildningsnämndens budget fastställs till 740,038 miljoner kronor för 2017.

 

Nämnden tillförs 2 miljoner för barn i behov av särskilt stöd.

 

Nämnden tillförs 100 tkr för ökade vaccinkostnader.

 

Nämnden tillförs 354 tkr för studier och kompetensutveckling till förskollärare.

 

Nämnden tillförs 800 tkr för utökad kompensation till förskolor med längre öppethållande.

 

Nämnden får uppdraget att snarast utreda utökade lokaler för undervisning och matsal för Rosenholmsskolan i Forserum.

 

 

Socialnämnden

 

Socialnämndens budget fastställs till 691,937 miljoner kronor för 2017.

 

Socialnämndens budgetram förstärks med 2,706 miljoner för att möta de behov som finns inom nämndens verksamhet.

 

Kommunfullmäktige ger socialnämnden uppdraget att effektivisera socialförvaltningens ledningsorganisation och därigenom minska kostnaderna med 1,5 miljon under 2017.

 

Investeringsbudget

 

För renovering/nybyggnation av Nässjös simhall (rad 117) investeras 10 miljoner 2018 och 50 miljoner 2019. Utformning av förslag till ny simhall inkluderar en medborgardialog.

 

 

Ärende 15: Koncernstyrpilen 2018

 

Tilläggsyrkande:

 

Under strategiområde ”Välfärd” och koncernmål ”Hälsan är god och jämlik” tillförs indikatorn: Sjukfrånvaron i kommunens förvaltningar ska 2018 minska till i snitt 5,5 % (6,5 % 2016).

 

Under strategiområde ”Attraktivitet” och koncernmål ”Attraktiv livsmiljö med en långsiktigt hållbar klimatpåverkan och energianvändning” tillförs indikatorerna: Antalet bostäder ska öka 2018 enligt strategin för Nässjö kommuns boendeplanering.

 

En aktuell kö till seniorlägenheter/trygghetslägenheter uppdelad på Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö upprättas genom medborgarkontoren 2018 som ett medel för aktiv bostadspolitik och som redovisas i kommunkoncernens delårsrapporter.

 

Under strategiområde ”Attraktivitet” och koncernmål ”Medborgarna upplever att de har inflytande” tillförs indikatorn: Samtliga nämndsammanträden ska vara öppna för allmänheten där lagen så tillåter.

 

Ändringsyrkande:

 

Under strategiområde ”Näringsliv och kompetens” och koncernmålet ”Näringslivet är varierat och växande samt har starka kluster”: Avslag till första indikatorn enligt utskott I:s förslag.

 


Anders Hansen, SAFE