Motion

Till Kommunfullmäktige, Nässjö kommun

Kommunala riktlinjer för barngruppernas storlek i förskolan.

Regeringen gav för några år sedan Skolverket i uppdrag att ta fram riktlinjer för barngruppers storlek i förskolan. Syftet var att minska antalet barn i grupperna. Riktlinjerna skulle enligt uppdraget utarbetas utifrån aktuell forskning. I februari 2016 släpptes en vetenskaplig slutrapport i ämnet - ”Barngruppens storlek i förskolan” - som genomfördes av pedagogikprofessorerna Pia Williams, Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson vid Göteborgs universitet.

Barngruppens storlek är en viktig faktor som tillsammans med andra kvalitetsfaktorer är avgörande för god kvalitet i förskolan. Forskningsrapporten lyfter fram följande kvalitetsfaktorer:

• lärartäthet

• arbetslagets kompetens och utbildning

• socioekonomiska förhållanden och resurstilldelning

• barngruppens storlek och sammansättning

• lokalernas förutsättningar

Samspelet mellan dessa faktorer styr villkor för förskollärare att arbeta professionellt och påverka barns utveckling.

Kortfattat visar ovan nämnda forskningsrapport att för stora barngrupper är en känsligare faktor för kvalitet än personaltätheten. Barngruppens storlek och villkor för gruppindelning måste alltid relateras till personaltäthet under hela dagen. Många barn i gruppen försvårar för vuxna att kunna se, möta, samtala med och engagera sig i enskilda/fåtal barn och för barn att vara delaktiga och ha inflytande i verksamheten. Barns språkutveckling har samband med antal barn i gruppen och lokaler som inte står i paritet med antal barn och vuxna på förskolan försvårar en fungerande verksamhet.

Skolverkets riktmärke för barngruppens storlek för åldern 1-3 år är 9–12 barn och för åldern 4–5 år är riktmärket 12 – 15 barn.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

- Kommunala riktlinjer utarbetas för barngruppernas storlek i förskolan som överensstämmer med skolverkets riktmärken.

- Riktlinjerna utarbetas i samverkan med berörd personal.

Nässjö den 5 februari 2018

Anders Hansen, SAFE