SAFE:s

FÖRSLAG TILL

 BUDGET 2019

RAM 2020, PLAN 2021

 

 NÄSSJÖ KOMMUN

 

 

Budget 2019, ram 2020 och plan 2021.

SAFE:s budgetförslag är förslag till ändringar i kommunstyrelsens budgetförslag del I-IV.

Förslag till ram 2020 och plan 2021 är enbart en framskrivning av kommunstyrelsens förslag justerat med finansiering av särskilda yrkanden i SAFE:s budgetförslag.

 

Del I - finansiering och resultat.

Regeringen har under 2018 fortsatt att bidra till Nässjö kommuns finansiering framför allt av välfärdsområdena integration, förskola och grundskola.

Vid utgången av 2018 var målsättningen enligt jobbstrategin för Nässjö kommun att minska arbetslösheten till länets nivå, som idag är strax över 6 %, vilket innebär att antalet arbetslösa ska minska ifrån c:a 1250 till c:a 1000. Kommunens arbetslöshet är idag strax över 8 %. En rimlig reviderad målsättning är att arbetslösheten minskar till länets nivå vid utgången av 2019.

Nämndernas hyror kommer att öka på grund av omfattande investeringar i form av nybyggnation och renoveringar främst inom förskola, grundskola och fritidsanläggningar.

För att Nässjö kommun ska vara attraktiv att leva och bo i måste trenden av ökat bostadsbyggande fortsätta och bristen på senior/trygghetsbostäder åtgärdas.

Verksamhetsnära personalförstärkningar behöver genomföras inom äldreomsorgen och förskolan där sjukfrånvaron är alltför hög. Grundskolan behöver utökade resurser i undervisningen och elevhälsan. Det är också viktigt att sänka en del av de idag alltför höga omsorgsavgifterna.

Föreslagen budget för 2019 förutsätter att socialnämnden gör kostnadsreduceringar med c:a 60 miljoner. Dessutom måste barn- och utbildningsnämnden klara sig med en utökad ram på endast hälften av de c:a 30 miljoner som kostnaderna beräknas öka med under 2019. Så omfattande kostnadsreduceringar gör att kommunstyrelsens föreslagna budgeterade resultat på 19,2 miljoner är högst osäkert.

SAFE vill därför säkerställa ökade skatteintäkter med 18,9 miljoner år 2019 genom en skattehöjning från 22,19 till 22,49 %.

 

Förslag till beslut

- Skattesatsen 2019 fastställs till 22,49 % av den beskattningsbara inkomsten vilket är en höjning med 0,3 %-enheter och ger ökade skatteintäkter med 18,9 miljoner 2019, 19,2 miljoner 2020 samt 19,5 miljoner 2021.

- Nässjö kommuns budgeterade resultat för 2019 fastställs till 21,296 miljoner kronor. 

- Under 2019 skall möjligheten till tilläggsbudget hållas öppen.

 

Budget 2019, ram 2020 och plan 2021.

Del II - driftsbudget.

 

Kommunstyrelsen

Driftbudgeten fastställs till

År                 2019         2020         2021

Belopp (tkr) 112,227    111,227    111,227

Vid fördelning av tillgängliga resurser mellan olika nämnder vill SAFE prioritera:

·         Omsorg om äldre och funktionshindrade.

·         Resurser till förskolan och grundskolan.

För att frigöra resurser till dessa prioriterade områden uppdras åt kommunstyrelsen att minska kostnaderna med 1 miljon utöver det generella besparingskravet på 1 %..

Det är viktigt att seniorlägenheter och trygghetslägenheter med tillhörande mötesplats förblir en öppen resurs för alla kommuninvånare.

Det finns ett stort behov av ytterligare trygghetslägenheter/seniorlägenheter inklusive mötesplatser. Den aktuella kön uppgår sannolikt till totalt över 500 hushåll i kommunen.

Sedan kommunfullmäktige den 21/3 2013 beslutade om framtidens skola har barn- och elevantalet i förskolan, grundskolan och på Brinellgymnasiet ökat kraftigt. Enligt gällande prognoser kommer barn- och elevantalet fortsätta att öka. För att säkerställa tillgången till ändamålsenliga lokaler för förskolan, grundskolan och Brinellgymnasiet görs en långsiktig kommunövergripande utredning under 2019. Utredningen genomförs av kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden i aktiv samverkan med elever, personal samt kommuninvånare genom medborgardialoger.

För att kommunens större kransorter ska vara attraktiva att leva och bo i är tillgången till folkbibliotek/skolbibliotek med tillgång till utbildad personal och det antal titlar som idag finns tillgång till.

 

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen får uppdraget att minska kostnaderna med 1 miljon.

- Medborgarkontoret, folkbiblioteket och skolbiblioteket behålls i nuvarande lokaler på Malmbäcks skola och förses med ny entré. Behovet av utökade undervisningslokaler för Malmbäcks skola tillgodoses genom paviljonger.

- Ägandet och driften av nuvarande seniorlägenheter i olika kommundelar behålls i kommunal regi.

- Fastighets AB Linden ges uppdraget att utreda en fastighet som kan inrymma c:a 40 lägenheter för trygghetsboende/seniorboende inklusive mötesplats inom Lindens bestånd.

- För att säkerställa tillgången till ändamålsenliga lokaler för förskolan, grundskolan och Brinellgymnasiet görs en långsiktig kommunövergripande utredning under 2019. Utredningen genomförs av kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden i samverkan med elever, personal samt kommuninvånare genom medborgardialoger. Utredningen finansieras med 800 tkr.

- Kommunstyrelsen får uppdraget att ur ett koncernperspektiv utreda konkret förslag till att färdigställa en ny simhall under mandatperioden 2019-2022. Förslaget inkluderar en medborgardialog.

- Under Pilens strategiområde ”Attraktivitet” och koncernmål ”Attraktiv livsmiljö med en långsiktigt hållbar klimatpåverkan och energianvändning” tillförs indikatorn: En aktuell kö till seniorlägenheter/trygghetslägenheter uppdelad på Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö upprättas genom medborgarkontoren 2019 som ett medel för aktiv bostadspolitik och som redovisas i kommunkoncernens delårsrapporter.

- Under Pilens strategiområde ”Kommunikation” och koncernmål ”Trafiksystemet gör det lätt att röra sig, inom såväl utom kommunen” tillförs indikatorn: Kommunstyrelsen ska aktivt verka för att helgtrafik genom Länstrafiken återinförs för bl.a. Solberga, Anneberg, Grimstorp Fredriksdal och Sandsjöfors.

 

Barn- och utbildningsnämnden

Driftbudgeten fastställs 

År                 2019         2020         2021

Belopp (tkr) 849,393    843,855    846,915

Resursförskolan Drömslottet är en viktig kommunövergripande resurs för barn med omfattande funktionsnedsättning.

Inom förskolan har de äldre barngrupper utökats ifrån 20 till 22 vilket SAFE anser är för stora barngrupper och riskerar missgynna barns utveckling.

Grundskolan har behov av utökade undervisningsresurser.

Till de tjänster som barn- och utbildningsnämnden köper av kost- och städenheten utökas anslagen för ökad andelen närproducerade/ekologiska råvaror till 30 % 2019.

Många skolor har idag svårt att effektivt genomföra stöd till elever med behov av särskilt stöd på grund av brist på ändamålsenliga lokaler.

Eftersom måltiderna är en viktig del av pedagogiken inom förskolan vill SAFE därför införa fria pedagogiska måltider.

 

Förslag till beslut

- Resursförskolan Drömslottet för barn med omfattande funktionsnedsättning inkluderas i den centrala barn- och elevhälsoplanen som kommunövergripande komplement till förskolan 1-5 år.

- Träningsskolan Orion bedrivs i anslutning till Handskerydsskolan för att säkerställa en inkluderande skolmiljö för eleverna i grundsärskolans inriktning träningsskola årskurs 1-6.

- Full kompensation för uppräkning av priserna för måltider, städ och hyror ges med 2,4 miljoner.

- Barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att utreda tillgången till lokaler för stöd till elever med behov av särskilt stöd.

- För att minska barngruppernas storlek/ökad personaltäthet inom förskolan tillförs 6 miljoner. Kostnaderna för sjukfrånvaro beräknas därmed att minska med 1 miljon.

- Grundskolan F-9 tillförs 4,5 miljoner för utökade undervisningsresurser.

- För ökad andelen närproducerade/ekologiska råvaror till 30 % 2019 tillförs 200 tkr.

- Kommunala riktlinjer införs för barngruppernas storlek i förskolan som överensstämmer med skolverkets riktmärken. Riktlinjerna utarbetas i samverkan med berörd personal.

- Barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att utreda behovet av pedagogiskt ändamålsenliga lokaler för förskolan i Äng. Ärendet inarbetas i investeringsbudgeten 2020.

- Fritids och förskola öppnas i före detta Solberga skola.

- För införandet av fria pedagogiska måltider i förskolan tillförs 2,5 miljoner. 

 

Kultur- och fritidsnämnden

Driftbudgeten fastställs till

År                 2019       2020       2021

Belopp (tkr) 67,301    67,301    67,301

SAFE vill utreda behovet av fritidsgård i Anneberg och Malmbäck.

Pilaboparken i Anneberg är en parkmiljö som görs till en prioriterad kommunal angelägenhet att bevara. Därför är det viktigt att öka det kommunala anslaget.

Det finns behov av utökat föreningsbidrag, inte minst bland föreningar för personer med funktionsvariation.

 

Förslag till beslut

- För utredning av behovet av fritidsgård i Anneberg och Malmbäck tillförs 80 tkr.

- För att öka anslaget till Pilaboparken tillförs 20 tkr.

- För att utöka föreningsbidragen tillförs 400 tkr.

 

Samhällsplaneringsnämnden

Driftbudgeten fastställs till

År                 2019       2020       2021

Belopp (tkr) 20,205    20,205    20,205

Det finns behov av en 0,5 tjänst för att samordna arbetet med tillgänglighetsguide och tillgänglighetsfrågor mellan olika förvaltningar, gärna i samverkan med andra höglandskommuner.

 

Förslag till beslut

- För inrättande av 0,5 tjänst som tillgänglighetssamordnare tillförs 330 tkr.

 

Socialnämnden

Driftbudgeten fastställs till

År                 2019         2020         2021

Belopp (tkr) 733,005    726,456    729,515

Det saknas idag resurser för uppsökande och förebyggande fältverksamhet i ungdomars fritidsmiljö.

För SAFE är omsorgen om äldre och funktionshindrade personer ett prioriterat område som vi anser ska bedrivas i kommunal regi.

De senaste årens drastiskt höjda omsorgsavgifter har en avskräckande effekt på äldre personer - inte minst kvinnor - med väldigt låga pensioner, även om det finns en maxtaxa. Bistånd i form av t.ex. hemhandling av livsmedel kostar idag 78 kr/tillfälle att få utfört och en matportion kostar från 21 till 313 kr/portion att få hemkörd. Oavsett vilken inkomst den äldre personen har kostar en timmes hemtjänst 313 kr/timme. Endast 25 % omsorgsavgifterna kan betalas och hela 75 % av omsorgsavgifterna måste skrivas ner.

Tillgång till demensboende (gruppboende) och äldreboende (äldrehem) ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö så att äldre personer kan välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat.

För personer över 80 år tillämpas förenklat biståndsförfarande vid prövning av rätten till insatsen särskilt boende.

Hemtjänst och särskilda boenden har idag en för hög arbetsbelastning och för låg bemanning för att personalen ska ha möjlighet att ge den omsorg som den äldre har behov av.

Antalet sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser i hemmet har ökat extremt sedan verksamheten överfördes från landstinget till kommunen 2013.

SAFE vill effektivisera socialförvaltningens ledningsorganisation.

 

Förslag till beslut

- När den pågående LSS-utredningens ekonomiska effekter för Nässjö kommun blir kända görs en ombudgetering i tilläggsbudget under 2019.

- Kommunfullmäktige ger socialnämnden uppdraget att effektivisera socialförvaltningens ledningsorganisation och därigenom minska kostnaderna med 2,5 miljoner.

- Genom omförhandling av socialnämndens externa hyreskontrakt beräknas kostnaderna att minska med 2 miljoner.

- För att upprätta en uppsökande fältverksamhet i samverkan mellan olika förvaltningar samt frivilligorganisationer, som ger överblick i ungdomars fritidsmiljö, tillförs 1 miljon.

- Socialnämnden startar HVB-hem/öppen verksamhet i den omfattning som kan genomföras i egen regi för barn/unga och minskar därmed kostnaderna för externa placeringar med
3 miljoner.

- Kommunfullmäktige fastställer principen att tillgång till demensboende (gruppboende) och äldreboende (äldrehem) ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö så att äldre personer kan välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat.

- För personer över 80 år tillämpas förenklat biståndsförfarande vid prövning av rätten till insatsen särskilt boende.

- För bättre kvalité inom äldreomsorgen samt minska personalens sjukfrånvaro tillförs 3 miljoner. Kostnaderna för sjukfrånvaro beräknas därmed att minska med 2 miljoner.

- En kommunal avdelning inrättas för kvalificerad hemsjukvård, palliativ vård samt kvalificerad geriatrisk rehabilitering. Avdelningen bör med dagens behov ha c:a 10-15 platser för multisjuka äldre samt äldre i livets slutskede och vara bemannad dygnet runt. Finansieringen fastställs efter genomförd utredning av hemsjukvården i samverkan med Region Jönköpings län.

- Dagens minutstyrning ersätts av ramtider vid schemaläggning av hemtjänstinsatser. För att eftersträva sammanhållen arbetstid och minimera delade turer tillförs 2 miljoner.

- Vårdpersonalen görs mer delaktiga i planeringen av hemtjänstinsatsernas verkställande för att uppnå bättre personalkontinuitet och omsorgskontinuitet - att så få personer som möjligt utför vårdtagarens omsorgsinsatser.

- För att ej höja kostpriserna i socialnämndens biståndsbeslutade verksamheter tillförs 700 tkr. Måltidsabonnemangen sänks till 3 200 kr per månad.

- Avgiften fastställs till 192 kr/månad för trygghetslarm, till 20 kr/tillfälle för hemhandling och till 8 kr/tillfälle för matdistribution. Personlig omvårdnad ska vara avgiftsfri. Socialnämnden kompenseras med 2,5 miljoner.

- För ökade resurser till aktivering i eget och särskilt boende tillförs 400 tkr.

- För att bibehålla habiliteringsersättningen på 45 kr/heldag respektive 22,50 kr/halvdag för personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS eller dagverksamhet enligt SoL tillförs 800 tkr.

 

Tekniska servicenämnden

Driftbudgeten fastställs till

År                 2019       2020       2021

Belopp (tkr) 67,251    67,487    67,932

I Solberga vill SAFE öppna fritids samt ytterligare en förskoleavdelning och vill därför inte sälja skolbyggnaden.

Vid upphandling ska råvaror för mat till socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens målgrupper ska närproducerade/ekologiska produkter väljas så långt det är möjligt.

Undersökning av sju nedlagda avfallsdeponier beräknas kosta 2 miljoner fördelat på fyra år.

 

Förslag till beslut

- Försäljning av Solberga skola genomförs inte.

- För ökad upphandling av andelen närproducerade/ekologiska råvaror till 30 % tillförs 200 tkr.

- För undersökning av nedlagda deponier tillförs 500 tkr per år under fyra år.


Budget 2019, ram 2020 och plan 2021.

Del III - investeringsbudget.

År                 2019         2020         2021

Belopp (tkr) 197,425    182,777    185,322

Sedan kommunfullmäktige den 21/3 2013 beslutade om framtidens skola har barn- och elevantalet i förskolan, grundskolan och på Brinellgymnasiet ökat kraftigt. Enligt gällande prognoser kommer barn- och elevantalet fortsätta att öka. För att säkerställa tillgången till ändamålsenliga lokaler för förskolan, grundskolan och Brinellgymnasiet görs en långsiktig kommunövergripande utredning under 2019. Utredningen genomförs i samverkan med elever, personal samt kommuninvånare genom medborgardialoger.

Utbyggnaden av Rosenholmsskolan tidigareläggs till 2019 0ch 2020 på grund av omedelbara behov av utökade undervisningslokaler.

I Äng finns behovet av ändamålsenliga lokaler för förskolan.

 

Förslag till beslut

- För att säkerställa tillgången till ändamålsenliga lokaler för förskolan, grundskolan och Brinellgymnasiet görs en långsiktig kommunövergripande utredning under 2019. Utredningen genomförs av kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden i samverkan med elever, personal samt kommuninvånare genom medborgardialoger. Utredningen är finansierad under kommunstyrelsen.

- Rosenholmsskolans tillbyggnad tidigareläggs till 2019 med 12 miljoner och 2020 med 10,5 miljoner.

- Medborgarkontoret, folkbiblioteket och skolbiblioteket behålls på Malmbäcks skola och förses med ny entré. Behovet av utökade undervisningslokaler för Malmbäcks skola tillgodoses genom paviljonger. Därmed utgår 2,167 miljoner 2019 för ombyggnad av medborgarkontoret. Tekniska servicenämnden får uppdraget att beräkna investeringarna 2019 för en ny entré till medborgarkontoret samt utökade undervisningslokaler genom paviljonger inklusive inventarier

- Barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att utreda behovet av pedagogiskt ändamålsenliga lokaler för förskola i Äng. Ärendet inarbetas i investeringsbudgeten 2019-2021.

- Kommunstyrelsen får uppdraget att anpassa det centrala anslaget till förändringarna i investeringsbudgeten.