UNO KENSTAMS BUDGETTAL INFÖR FULLMÄKTIGES BUDGETSAMMANTRÄDE 28 NOVEMBER 2019.


Debatten och situationen på riksnivå är tämligen destruktiv och håller på att skapa sår som är svåra att åtgärda. Tyvärr påverkar det vår kommun också – vi verkar inte i ett vakuum.

Debatten om polis, gäng etc liksom den kring arbetsförmedlingen är föga konstruktiv

Väljarkåren har vid senaste valet beklagligtvis röstat mer höger både till riksdag och kommun och på ett sätt kan man säga att folk får det de röstat på – även om det är demagogiskt.

Det finns också en livaktig debatt för att motverka detta. Inom arbetarrörelsen är det bland annat tankesmedjan Katalys och den socialdemokratiska föreningen Reformisterna. LO driver på från sitt håll. Även de som inte håller med dessa ideologiskt måste erkänna att det finns kunskap bakom de som driver denna debatt. Till och med finansministern talar om ett finansieringsgap. Så medvetenheten om läget i kommuner och regioner finns.

Förhoppningen är att många kommuner och regioner höjer skatten. Det är det enda språk som är tydligt för regering och riksdag uppenbarligen.

Det är uppenbart att det finns pengar i offentliga sektorn och en ekonomi som kan förbättra välfärden. Just i kommunerna är det bekymmer vilket visats i flera inslag på nyheterna Problemen sitter i att vi inte har tillräckligt med människor som matchar efterfrågan på arbetskraft. Vi har inte bostäder och diverse andra lokaler för att fullt ut driva en expansion. Fram till 2026 behövs dock nästan 400.000 anställda till primärkommunerna givet demografin och pensionsavgångar enligt Sveriges Kommuner och Landsting  – det är 60.000 om året. Nässjös andel är då någonstans mellan 1500 och 2000.

Att mekaniskt ta bort 100 tjänster som nu är beslutat känns därför som att backa in i framtiden, när vi har ett stort rekryteringsbehov de närmsta åren.

*

Jag nämnde destruktiviteten på riksnivån. Jag känner ändå att debattklimatet i kommunen är gott även om det är tufft.

I vår kommun har vi råd med debatt, att tycka olika och rösta om det förslag som ska vinna. Och så ska vi göra.

Utanför denna del måste vi ändå anstränga oss att sätta kommunen först – att göra så krävs för att få fungerande sammanhang. Det är inte meningen att detta ska vara en korporativt manifest, men män och kvinnor, fattiga och rika, svenskar och invandrare, anställda och företag i kommunen måste var delaktiga.
Det är oerhört viktigt att vi bidrar till att hålla ihop kommunen även om vi har en tuff politisk debatt.

Misstroende minskar våra möjligheter att styra kommunen dit vi vill och det är ju mot kommunens bästa.

Vuxennärvaro så mycket som möjligt och att skapa relationer gäller för alla som bor i kommunen. Bland personal gäller att det måste vara rätt person på rätt plats.

Jag tycker ändå att vi lyckats hyggligt i Nässjö med att motverka brott, arbeta med integration och så vidare sett till våra förutsättningar. Finns problem – givetvis.
Jag tänker försöka göra mitt som kommunmedborgare och politiker – Nässjö är min kommun och jag vill det ska fungera här.  

*

Vårt samhälle har regler och lagar för att skapa ordning och möjligheter för människor.

Många gånger är det dock så krångligt att många inte orkar och hamnar i svåra situationer. Jag möter detta själv emellanåt i mitt arbete, då jag märker att jag har svårt att förstå och jag anser mig ändå vara nästintill normalbegåvad.
det handlar om att ansöka om saker på nätet, både då digitaliseringen och de digitala formulären är ett problem.
Resultatet blir antingen uppgivenhet eller ilska.
Personer som av olika skäl inte klarar att hantera byråkratin, riskerar att papper kommer in för sent, att man hamnar hos inkasso och kronofogde för småsummor.

Detta är inte samhällsekonomiskt hållbart att människor ska snurra i systemen för att de inte förstår eller får relevant hjälp. Därför är det viktigt med relationer – då kan man hitta fram till någon som känner till hur man gör.
Det gäller vanliga svenskar, invandrare och ungdomar – det finns i alla grupper.
Denna hjälp funkar i vår kommun tycker jag vill bara säga att vi ska vara rädda om de resurserna.  

*

Socialnämndens underskott fortsätter gäcka - 25 mkr 2017, 100mkr 2018 och 70 mkr 2019.

Det känns oerhört märkligt att ett ansvarsfullt framtaget budgetunderlag är så katastrofalt dåligt att det är 10 % fel.
Eller slår verkligheten så otroligt mycket fel när den inte följer kartan?
Det som delvis gör att det inte är värre är inte kostnadsminskningar utan intäktsökningar och det vi hur gäckande de kan vara.

Att det just är socialnämnden som är underbudgeterad – finns något skäl? Jag vet inte. Det finns en risk om man pressar för mycket och resultat uteblir, så ger man upp.  

Barn- och utbildningsnämnden har på 5 år ökad elevantalet från 5800 till 6900. En sådan personalintensiv verksamhet som grundsärskolan har fördubblat eleverna från 22 2014 till 46 2019.

Barn- och utbildningsnämnden går mot att budget går ihop. Det har kostat på. SAFE tar det inte som intäkt att 2020 kommer att gå samma väg. Här är det också intäkter på 11 miljoner extra som räddar budgeten – men också neddragningar på 25 miljoner kronor. Vi vet mycket litet om vi ska ha samma framgång nästa år. När det gäller kostnaderna för den pedagogiska verksamheten ligger vi under rikssnittet, men vi har mycket dyra lokaler.

*

Varför sitter vi där vi sitter?

Det bristande stödet från staten och utfallet av den reformerade omfördelningen mellan kommunerna är en faktor.

Kraftigt ökat antal barn och elever i förskola/skola, HVB-placeringar och ekonomiskt bistånd överskrider kraftigt budget och som delvis hänger samman med den alltför höga arbetslösheten i kommunen. Funktionshinderomsorg som växer kraftigt.  

Framtidens skola är fortfarande något som för mig kunde hanterats annorlunda, men som sagt så har en majoritet beslutat om den förändringen och det mesta är genomfört och inte mycket att göra åt.

Dåliga underlag för socialnämnden eller ren felbudgetering

Höjer vi skatten för sent? Tre kommuner i länet höjde förra året.

Har kommunen aktivt jämfört sig med liknande kommuner för att hitta både goda och dåliga exempel som vi kan ta lärdom av?

Det är inte lätt att göra en trovärdig budget.

De olika styrande partierna som varit har ju inte gjort det de senaste åren – det är ju uppenbart.

SAFE brukar få kritik för sina budgetförslag.

Jag noterar också att i år har inget oppositionsparti som sitter i kommunstyrelsen lagt något budgetförslag där.
Inte ens de som har mer eller mindre halvtidsarvoderade politiker har ansträngt sig. Liberalerna lägger enligt utsago inget eget budgetförslag. Sverigedemokraterna har förvisso ingen del av kommunalråd, men är ju ett stort parti med ledamöter i nämnder och styrelser och de har heller inte lagt budgetförslag i kommunstyrelsen.

SAFE  - och vänsterpartiet också - har inte plats i kommunstyrelsen. SAFE kan inte lägga något förslag i kommunstyrelsen även om vi skulle vilja. Vi är ett litet parti och det har sina utmaningar att få ihop ett förslag.

Vi noterar dock att vi inte behöver skämmas, då vi sällar oss till partier med större förutsättningar än oss som heller inte lyckats prestera förslag förrän till kommunfullmäktige.

*

Jag vill i mitt inlägg här lyfta några punkter som är särskilt viktiga för oss i SAFE och även då de punkter vi vill ha behandlade i särskild ordning.

Först vill jag rätta ett sifferfel vi har i vårt budgetförslag. På sidan 86 högst upp stämmer inte den siffra som det står att samhällsplaneringsnämnden får i kommunstyrelsens förslag. Rätt siffra är förstås 20,866 miljoner kronor och inget annat.

Några punkter som stämmer till eftertanke är att barn- och utbildningsnämnden faktiskt ökar på sina tjänster, men kan ändå spara pengar. Bland annat genom obudgeterade intäkter.
Socialnämnden minskar antalet tjänster men får ökade kostnader. Vad vi  förstår handlar det till del om LSS-pengar som ska gå till funktionshindrade. Antalet funktionshindrade ökar och de ökade intäkterna från staten kommer först efter två år. det gör att det finns en glapp varje år som borde täckts med pengar från staten.
Detta tror vi kräver en noggrannare genomgång under 2020 för att verkligen försöka se hur en realistisk budget ska se ut för 2021 om inte annat.
Simhallsfrågan är något som blir svår att få ett bra beslut omkring verkar det.
behovet av lägenheter rent allmänt och särskilt lägenheter anpassade för seniorer.

 

Det förslag vi vill ha hanterade i särskild ordning är följande:

Kommunfullmäktige den 28 november 2019

*


Följande budgetyrkanden vill SAFE ställa under särskild proposition:

Ärende 16: Budget 2020, ram 2021 och plan 2022, del I – finansieringsbudget och resultat

Skattesatsen 2020 fastställs till 22,99 procent av den beskattningsbara inkomsten vilket ger ökade skatteintäkter med 28,3 miljoner kronor.

Ärende 17: Budget 2020, ram 2021 och plan 2022, del II – driftbudget

Kommunstyrelsen

Det fortsatta direktivet om en reducering med 100 årsarbetare inom samtliga nämnder upphör att gälla 31/12 2019.

Socialnämnden

Kompensation med 2,5 mkr för sänkta avgifter till 192 kr/månad för trygghetslarm, 20 kr/tillfälle för hemhandling och till 8 kr/tillfälle för matdistribution. Personlig omvårdnad ska vara avgiftsfri.  

Tekniska servicenämnden

För subventionerade måltider för pensionärer återinförs från 1/1 2020 på kommunens restauranger enligt tidigare gällande nivå och regelverk tillförs 850 tkr.  

Ärende 18: Budget 2020, ram 2021 och plan 2022, del III – investeringsbudget

Till paviljonger för förskola och fritidshem i Grimstorp tillförs 4,8 miljoner år 2020 samt till inventarier tillförs 1,080 miljoner.

 

Uno Kenstam, SAFE                              Anders Hansen, SAFE