Interpellation

 

Till:

Socialnämndens ordförande

Ann-Cathrin Gunnar

 

Socialnämndens verksamhetsuppföljning.

 

Socialnämndens budgetuppföljning per månad och per tertial är innehållsrik. Det gäller såväl underlag i siffror som beslutade åtgärder som berör nämndens ekonomi. I förhållande till nämndens internbudget finns en redovisad prognos för varje verksamhetsområde och en tydlig jämförelse med prognosen för föregående månad.

 

Med tanke på socialnämndens omfattande verksamhet är det viktigt att som ansvarig politiker kunna ställa pågående insatser i relation till aktuell budgetprognos. Därför borde nämndens politiker få en redovisning varje kvartal/tertial av pågående insatser för de olika målgrupperna inom verksamhetsområdena myndighetsutövning, äldreomsorg, hälso- och sjukvård och funktionshinderomsorg.

 

Under senare delen av förra mandatperioden avvecklades den dåvarande formen av verksamhetsuppföljning. Uppgifter om pågående insatser togs fram med hjälp av verksamhetssystemet Treserva. Nu ersätts Treserva med verksamhetssystemet Combine.

 

Mina frågor är:

 

Anser du att det för socialnämnden ska återinföras en verksamhetsuppföljning av pågående insatser för nämndens olika målgrupper?

 

I så fall, när kommer verksamhetsuppföljningen av pågående insatser att återupptas?

 

Vilka uppgifter anser du vara viktiga att redovisa i en verksamhetsuppföljning?

 

 

Nässjö den 10 februari 2020

 

Anders Hansen, SAFE