Motion

Till Kommunfullmäktige, Nässjö kommun

 

Kulturskolans terminsavgifter.

Kulturskolan erbjuder kommunens barn och ungdomar frivillig undervisning i konstformerna musik, dans och teater. Budgeten för kulturskolan 2020 uppgår till c:a 11 miljoner varav 0,8 miljoner, eller drygt 7 %, är elevavgifter.

Kulturskolans frivilliga undervisning bidrar bl.a. till konstruktiva möten mellan olika åldrar, stärkt självkänsla och personlig utveckling.

Det är därför angeläget att kulturskolans frivilliga verksamhet är tillgänglig för intresserade barn och unga i största möjliga utsträckning. För familjer med många barn och/eller otillräcklig ekonomi kan elevavgifter göra kulturskolans verksamhet otillgänglig.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

En familj med två eller flera barn betalar högst 1 200 kr per termin om varje barn deltar i en kurs vardera. För varje tillkommande kurs betalas ordinarie elevavgift.

Rektorn för kulturskolan kan om särskilda skäl föreligger fatta beslut om lägre terminsavgift är den ordinarie.

Barn- och utbildningsförvaltningen avsätter en pott per läsår för att minimera att intresserade elever av ekonomiska skäl ska vara förhindrade att delta i kulturskolans frivilliga verksamhet.

 

Nässjö den 3 februari 2020

 


Anders Hansen, SAFE