Motion


Till Kommunfullmäktige, Nässjö kommun

 

Minimera förekomsten av delade turer inom äldreomsorgen.

 

Arbetsmarknaden är tydligt könssegregerad och kvinnodominerade branscher värderas fortfarande lägre än mansdominerade. En tydligt kvinnodominerad bransch är äldreomsorgen.

 

Sedan år 2013 finns en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Kommunal om att minimera delade turer och eftersträva sammanhållen arbetstid bland vård- och omsorgspersonal.

 

En delad tur är ett arbetspass som delas upp med minst ett obetalt uppehåll som uppgår till mer än en normalt förekommande rast, det vill säga mer än 60 minuter. De vanligaste argumenten för införande av delade turer är effektivisering av personalresurser.

Delade turer försämrar arbetsmiljön för omsorgspersonalen samt har negativ påverkan på det sociala livet och hälsan.

 

I Nässjö kommun är delade turer vanligt förekommande bland personalen inom äldreomsorgens vårdlag. Både heltids- och deltidsarbetande omsorgspersonal arbetar delade turer.

För att leva upp till avtalet mellan Kommunal och SKR ska huvudregeln i Nässjö kommun vara sammanhållen arbetstid med ett minimum av delade turer . Det ger omsorgspersonalen bättre arbetsförhållande och på sikt ökat intresse för omsorgsyrket.

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

 

Att i Nässjö kommuns personalpolicy inarbeta att huvudregeln ska vara sammanhållen arbetstid för personalen inom äldreomsorgens vårdlag med ett minimum av delade turer.

 

Att i Nässjö kommuns årsredovisning, i förvaltningsberättelsens avsnitt ”personal”, årligen redovisa förekomsten av delade turer bland äldreomsorgens vårdlag.

 

 

Nässjö den 3 juni 2020

 

Anders Hansen, SAFE