Interpellation

Till kommunalrådet Anders Karlsson


Socialnämndens budget och resultat

2017 gick socialnämnden back 28 mkr. 2018 minus 95 mkr, 2019 minus 74 mkr och prognosen vid första tertialet i år 2020 är minus 67 mkr.

Någonstans finns grundläggande fel. Det finns olika alternativ som naturligtvis kan kombineras.

Det kan vara politiken som inte förstår verksamheten och beslutar om en orealistisk budget.

De ekonomiska underlagen från tjänstemännen är bristfälliga eller skapar orealistiska förväntningar på det ekonomiska resultatet.

Det kan vara oförutsedda åtgärder på grund av mer eller mindre tvingande lagstiftning, som nämnden inte kan undvika att ta hänsyn till.

Det kan vara statliga åtgärder som påverkar via försäkringskassa och migrationsverk. Kostnaderna ökar – försäkringskassa - och upplupna intäkter i form av fordringar är inte i den storleksordning man beräknat – migrationsverk.

Det har framställts underlag för socialnämnden rörande dessa frågor och de är inte alltid lätta att förstå fullt ut.

I samband med tertialuppföljningen 2020 vidtogs åtgärden att omfördela medel till socialnämnden; en begriplig åtgärd efter tre års stora bekymmer.

                                                    *

En klar bild över kommunledningens strategi för socialnämndens ekonomi har jag haft svårt att få, då det inte förekommit någon konstruktiv diskussion i sammanhanget.

Det måste ju ha funnits ett övergripande tänk, som sedan kom på skam.

Frågan är då vad detta övergripande tänk är.

Det finns mycket luft i socialförvaltningens organisation.

Det kan vara övertro på föreslagna åtgärder.

Det kan vara förhoppning om statliga pengar ska komma.


Mina frågor blir då:

. Vilka strategiska övervägande har gjorts? Stämmer något av ovanstående tankar?

- Vad har vi lärt av ovanstående händelseutveckling?

- Vilka verksamheter är det som minskat sina kostnader med 5,2 mkr vid senaste prognosen som presenterades vid nämndens sammanträde 27 maj?

 

Nässjö 2020-08-06

 

Uno Kenstam, SAFE