Interpellation

Till kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson

 

Månadsuppföljningar av ekonomin

Jag har brukat kolla månadsuppföljningarna av ekonomin hos nämnderna på kommunens intranät.

Jag säger ”har brukat” för jag noterar att under 2020, så har inte barn-och utbildningsnämnden, kultur-och fritidsnämnden och socialnämnden redovisat några månadsuppföljningar över huvud taget.
Kultur-och fritidsnämnden slutade lägga ut månadsuppföljningar efter sommaren 2019.
Tekniska servicenämnden har redovisat sporadiskt under 2020.

Jag har väntat på att de ekonomiska uppföljningarna skulle dyka upp under året.
Månadsuppföljningarna är ett bra sätt att få en ögonblicksbild av läget i verksamheterna för oss partier som inte sitter i nämnder och styrelser.

Via mitt partis eget arbete har jag dock fått del av ekonomiska uppföljningar av de verksamheter vi är mest intresserade av – bland annat via diariet.
Även om diariet inte är idealiskt att leta i.

Så jag vet att ekonomin de facto följs upp. Det är redovisningen som vissa nämnder väljer att strunta i.

Så nu i budgettider tycker jag att frågan är värd att ställas.

Mina frågor är:

-          Varför redovisar inte alla nämnder sina månadsuppföljningar av ekonomin på intranätet?

 

Nässjö 2020-11-16

 

Uno Kenstam, SAFE