SAFE:s verksamhetsberättelse 2019

 

Allmänt

 

SAFE har under året varit aktivt i fullmäktige, på lokaltidningens insändar- och artikelsidor, firat 1 maj bland mycket annat.

 

I kommunfullmäktige har SAFE haft 2 ledamöter och 2 ersättare. De flesta har regelbundet deltagit på fullmäktiges möten.

 

SAFE-medlemmar har under hela året haft uppdrag i parlamentariska nämnden, valnämnden, valberedningen och kommunrevisionen, fram till 1 maj även i bolagen NAV, Linden och Pigalle. Övriga nämnder har bevakats genom att SAFE-medlemmar gått på öppna sammanträden.

 

I stort sett varje vecka har arbetsmöten ägt rum i SAFE-lokalen, där man har diskuterat aktuella frågor, arbetat med utskick m.m. Insändare och artiklar har fortlöpande skickats till tidningar och tidskrifter och till SAFE:s internetsida.

 

SAFE hade vid årsskiftet 2019/20 47 betalande medlemmar.

 

Styrelse och övriga funktionärer

 

Styrelsen har efter årsmötet bestått av Thomas Erixzon (sammankallande), Uno Kenstam (kassör), Wille Brüggemann, Anders Hansen och Erkki Mustonen.

 

Firmatecknare har varit Thomas Erixzon och Uno Kenstam.

Revisorer har varit Marianne Broman och Eva-Lill Brännström.

Valberedning var efter årsmötet Anders Hansen (sammankallande), Maj

Widäng, Wille Brüggemann och Marianne Broman

 

Ansvar för SAFE:s hemsida: Thomas Erixzon

Ansvar för SAFE:s skyltfönster: Thomas Erixzon, Anita Adam,
Uno Kenstam
och Marianne Broman.

 

SAFE:s interna möten

 

Årsmötet 2019 ägde rum i ABF söndagen den 31 mars.

Vi hade medlemsmöten den 3 februari (vårens verksamhet), 26 maj (planering inför sommaren), 25 augusti (höstens verksamhet, kommunens budget 2020), 27 oktober (kommunens budget 2020).

Styrelsen har haft möten ett antal gånger under året.

Fullmäktigegruppen har träffats ca 1 gång i månaden, på måndagen innan kommunfullmäktiges sammanträden.

Arbetsmöten har varit på måndagar 18:00 på Kyrkogatan 7 i vår lokal. Dessa har varit öppna för alla medlemmar.

 

Skyltfönster

 

Under början av året skyltades om SAFEs budgetförslag skyltfönstret på Rådhusgatan 34; veckorna efter nyår sedvanligt kompletterad med julskyltning.

 

Detta blev tyvärr den sista skyltningen i SAFEs fönster. I april byggde fastighetsägaren SML om lokalerna och tog bort skyltfönstret – SAFE tvingades efter nästan 30 år lämna skyltfönstret utan vare sig förhandsinformation eller formell uppsägning av hyreskontraktet.

 

1 maj

SAFE hade för första gången 1 majfirande i ABFs lokaler. Där var det Öppet Hus kl. 12-15. Mötet blev välbesökt; det kom ca 40-50 personer. Det bjöds på gott kaffebröd, hembakade bullar och kakor, samt rulltårta med sylt och grädde.

 

Anders Hansen höll ett kort tal. Medlemmar hjälpte till med iordningsställande av lokalen. Bilder och rapport publicerades på SAFE:s internetsida.

 

Annons var införd i Sm. Dagblad och Höglandet Nu med inbjudan till Öppet Hus med rubriken ”Hur stoppar vi nedskärningarna i Nässjö kommun?SmD hade även en rejäl artikel med bild om SAFEs 1 majuttalande, som var en protest mot de kommunala nedskärningarna inom skola och omsorg.

 

Budget 2020 för Nässjö kommun

 

SAFE föreslog en höjning av skattesatsen med 80 öre, vilket skulle gett 50,3 mkr mer till kommunen och 28,3 mkr kronor mer jämfört med kommun-styrelsens förslag (som hade en skattehöjning med 35 öre). Låginkomsttagare och pensionärer kompenserades med kraftigt sänkta avgifter på en rad områden i SAFEs budgetförslag. Det hade gett drygt 42,6 mkr i överskott.

 

Vi hade fått en högre personaltäthet inom förskola, skola och äldreomsorg. Vi hade fått fler särskilda boenden. Hemsjukvården hade varit fortsatt avgiftsfri och måltidspriserna sänkts för pensionärer vid kommunens restauranger.

 

SAFE avvisade de stora personalminskningarna inom äldreomsorgen, skolan och förskolan. Vi sa nej till att Linden-fastigheter planeras att säljas för att delfinansiera en ny simhall. I budgeten föreslogs att Linden bygger fler hyreslägenheter, inte minst seniorboenden. Där stod också att SAFE vill att en ny simhall byggs genom traditionell lånefinansiering.

 

SAFE deltog flitigt i fullmäktiges budgetdebatt. Även detta år var det bara SAFE som hade lagt ett genomarbetat och heltäckande budgetförslag bland fullmäktiges oppositionspartier

 

Motioner

- Tillagning av måltider för äldreomsorgen i Forserum (Anders Hansen)
- LSS-utjämningen tillfaller de nämnder där den verksamhet bedrivs som berörs av LSS-utjämningen. (Anders Hansen)
-
Att ha fler nyheter på kommunens hemsidas första sida. (Uno Kenstam)

Besvarad motion

SAFEs motion tillsammans med V ang. insynsplatser i en del kommunala nämnder avslogs av fullmäktige i september. SAFE och V reserverade sig.

Interpellationer

 

- Landsbygdsutveckling (Uno Kenstam)
- Undernäring bland äldre personer med eget boende (Anders Hansen)
-
Pensionärsrådets (KPR:s) synpunkter ang. matprishöjning (Anders Hansen)
-
Samverkan kring barns och ungas hälsa (Uno Kenstam)
- Biblioteket i Malmbäck (Anders Hansen)
-
Nässjö kommuns ekonomiska läge (Uno Kenstam
- Utvärderingen av Framtidens skola (Uno Kenstam)
- IT-säkerhet (Uno Kenstam)
- Varför stoppades Lindens nya hyreshus i Åkershäll? (Uno Kenstam)
-
Påverkan på Centrum och Almenäs av handeln i Sörängen (Uno Kenstam)
-
Direktiv ang. nämndernas ekonomi – hur påverkas ramarna? (Anders Hansen)
-
Drogtester av elever på Brinellskolan (Uno Kenstam)
- Målstyrning via stratsys (Uno Kenstam)
- Startsidan kommunens hemsida (Uno Kenstam)
- Tillitsdelegationens betänkande (Uno Kenstam)

- Fler hyreslägenheter (Uno Kenstam)

- Statsbidrag till förskolan (Anders Hansen)

 

 

 

Överklaganden

 

SAFE har genom Anders Hansen resp. Thomas Erixzon överklagat kommunstyrelsens beslut om att i stort sett lägga ner Malmbäcks bibliotek, samt kommunfullmäktiges vägran att behandla flera skarpa SAFE-förslag i samband med budgetuppföljningen i juni.

 

Remissyttranden

 

SAFE har genom Anders Hansen lämnat ett remissyttrande ang. ”Trafikplan för Nässjö kommun 2020-2023”. Anders har även skrivit ett remissvar ang. boendestrategi för äldre 2019 – 2019.

 

Övriga fullmäktigefrågor och politiska frågor

 

SAFE har bl.a. arbetat mot den stora neddragningen av Malmbäcks bibliotek, mot nedläggningen av Grimstorps förskola, mot kommunens direktiv och dess brutala personalnedskärningar. SAFE har även agerat mot planerna att sälja ut Linden-fastigheter för att finansiera ett kommande simhallsbygge. SAFE har protesterat och röstat nej till kommunens matprishöjningar för pensionärer och införandet av avgifter för hemsjukvården.

 

SAFE har agerat genom artiklar och insändare, i fullmäktige, genom överklaganden och kontakter med föreningar, organisationer och kommuninvånare.

 

Svar på frågor från allmänheten på ”Fråga dina politiker”

 

Anders Hansen och Uno Kenstam har svarat på många frågor som ställts till politikerna på Nässjö kommuns hemsida. Ämnena har varit av vitt skilda slag.

 

Föreläsningar och offentliga möten

”Hoppet” - Johan Ehrenberg 24 april. Johan Ehrenberg, från tidningen ETC berättade om solenergi. Ett 30-tal åhörare var på plats. Detta var ett samarbete mellan ETC, bokförlaget Leopard, SAFE och ABF. En artikel kom i SmD – dock utan att nämna att SAFE var medarrangör.

Utopism och reformism” - Gunnar Hansson den 27 april. Gunnar berättade om Ernst Wigforss, känd socialdemokratisk ideolog och finansminister som Gunnar har forskat och skrivit tre böcker om. Ett 10-tal åhörare kom till föreläsningen, som var ett samarbete med ABF.

”Öppet Hus” i ABF-lokalen den 15 oktober. Ämnet för diskussion var den kommunala budgeten 2020.

Medlemsskap i andra föreningar

 

SAFE är med i ABF Nässjö. Anders Hansen och Thomas Erixzon har företrätt SAFE i ABF:s verksamhetsråd.

 

SAFE:s internetsida

 

Hemsidan har skötts av Thomas Erixzon. Hemsidan har uppdaterats ca 1-2 i månaden. Adressen är www.safe-nassjo.nu.

 

På hemsidan har under året bl.a. publicerats bildreportage från 1 maj, rapport från årsmötet, rapporter från fullmäktige, många interpellationer, samt ett stort antal insändare och debattartiklar.

 

Medlemsblad

 

På medlemsmötet i maj fattades beslut om att SAFE skulle börja att ge ut ett medlemsblad med aktuell information. Ett sådant gjordes under 2019 och skickades ut till medlemmarna inför sommaren.

 

SAFE-lokalen

 

Bostadsrättsföreningen som SAFE hyr lokalen av bytte stamnät i fastigheten under sommaren. En koppling låg under köksgolvet vilket medförde att detta var i stort sett var avstängt under flera månader. Efteråt lades dock ett helt nytt och fint golv i köket. Anders har talat med föreningen om ev. hyresnedsättning.

 

På medlemsmötet i maj beslutades också om storstädning av lokalen, vilken dock fick vänta till slutet av året pga stambytet. Ett stort lass med bl.a. gamla

1 majplakat kördes till tippen, det var dock strax efter årsskiftet.

 

EU-motståndet

 

SAFE-medlemmar har under året skrivit flera EU-kritiska insändare och debattartiklar. Thomas Erixzon är ordförande i Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö och är med i Nej till EU:s riksstyrelse. Uno Kenstam är med i Nej till EU:s valberedning och satt ordförande vid Nej till EU:s rikskonferens i Stockholm.

 

 

 

SAFE i lokalpressen

 

Thomas Erixzon, Uno Kenstam, Maj Widäng, Jill Angelis och Anders Hansen har haft insändare under året; Thomas har bl.a. handlat om lokalpolitik, EU och kärnvapen, Unos bl.a. om lokalpolitik, EU och Brexit. Maj har skrivit om den uteblivna helgtrafiken till Anneberg och Jill om förskolans brist på resurser. De har huvudsakligen publicerats i Smålands Dagblad, men en del inskickat kom aldrig med i tidningen. De flesta insändarna finns även på SAFE:s hemsida.

 

artikelplats i Smålands Dagblad har det skrivits om bl.a. SAFE:s budgetförslag, neddragningen av Malmbäcks bibliotek och nedläggningen av förskolan i Grimstorp, höjningen av matpriserna för pensionärer och 1 majuttalandet. 

SAFE har annonserat i Smålands Dagblad och Höglandet Nu inför 1 maj, samt haft en del föreningsannonser.

 

Marknader och bokbordsverksamhet

 

SAFE har deltagit med bokbord på vår- och höstmarknaden i Nässjö, på marknaderna i Malmbäck (2 aug.)  och Bodafors (14 sept.), samt haft bokbord på Stortorget i Nässjö de flesta torsdagarna under sommaren.

 

Utflykter och hembesök

 

Vi gjorde en sommarutflykt söndagen den 21 juli till Eva-Lill och Per i deras torp i Hästerum och den 28 juli gjordes en rundtur till nybyggen i centralorten och sen utfärd till Maj och Åke i Anneberg. Söndagen den 11 augusti gjordes en utflykt till Erkki och Jeanette i Elmeshult.

 

Övrigt

 

Vi har med sponsring fått reklam på flera sporthallar och idrottsplatser.

 

På SAFE:s hemsida under rubriken ”SAFE:s startsida 2019 finns länkar till motioner, interpellationer, insändare, fullmäktigereportage m.m.

 

Styrelsen vill till sist tacka alla som stött vårt politiska arbete för ett mer jämlikt och rättvisare samhälle.

 

Nässjö den 28 maj 2020

 

Thomas Erixzon                    Wille Brüggemann              Erkki Mustonen

 

Anders Hansen                      Uno Kenstam