Interpellation

 

Till:

Kommunstyrelsens ordförande

Anna-Carin Magnusson.

 

Tillämpning av gällande regelverk för vaccinering mot covid-19.

 

Viktiga delar av gällande regelverk för vaccinering mot covid-19 är:

       Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccinering mot covid-19.

       Överenskommelse mellan statens och Sveriges Kommuner och Regioner om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021.

       Socialstyrelsens bestämmelser om ordination, iordningställande och administrering av läkemedel för vaccination mot covid-19.

 

Utgångspunkten i Folkhälsomyndighetens rekommendationer till regioner och kommuner är att hög ålder är den tydligaste riskfaktorn.

 

Enligt Folkhälsomyndighetens nationella plan ska den som har störst behov av skydd mot covid-19 erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Med tanke på pandemins snabba smittspridning är det viktigt med denna prioritering, inte minst vid begränsad tillgång till vaccin.

 

Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccinering mot covid-19 innehåller faserna 1-4. I Nässjö kommun pågår i skrivande stund vaccination i fas 1. Den kommande fas 2 inkluderar personer från 65 år och äldre (de äldsta vaccineras först), personer med dialysbehandling, personer från 18 år som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt personal inom vård och omsorg (inklusive LSS) som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

 

Mina frågor är:

 

Anser du att Nässjö kommun strikt ska följa Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccinering mot covid-19?

 

Anser du att Nässjö kommun strikt har följt Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccinering  mot covid-19?

 

Vilka kommunövergripande åtgärder har vidtagits för att säkerställa att Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccinering  mot covid-19 strikt efterföljs genom faserna 1-4?

 

 

Nässjö den 9 februari 2021

 

 

Anders Hansen, SAFE