Interpellation

 

Till: Tekniska servicenämndens

ordförande Erik Wågman

 

MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden)

och riskklassning av förorenade områden/objekt.

 

Naturvårdsverket har utarbetat en metodik för inventering och riskklassning av förorenade områden. Metoden kallas för MIFO-modellen, metodik för inventering av förorenade områden.

 

I MIFO-modellen ingår en riskklassning av aktuellt område/objekt. Genom riskklassningen görs en översiktlig bedömning av de risker för människors hälsa och för miljön som det förorenade området kan innebära idag och i framtiden. Det finns fyra olika riskklasser:

Riskklass 1: Mycket stor risk.

Riskklass 2: Stor risk.

Riskklass 3: Måttlig risk.

Riskklass 4: Liten risk.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har en databas, EBH-karta, där misstänkt eller konstaterat förorenade områden/objekt återfinns inklusive aktuell riskklassning.

 

MIFO fas 1 innebär ofta en orienterande studie där riskklassning görs utifrån historiska uppgifter, den verksamhet som har bedrivits samt de ämnen som har hanterats.

 

Efter MIFO fas 1 görs prioritering av vilka områden/objekt som ska undersökas enligt MIFO fas 2.

 

MIFO fas 2 innebär ofta att en översiktlig miljöteknisk markundersökning utförs med provtagning av t.ex. jord och grundvatten. Resultatet av fas 1 kompletteras med nya uppgifter om föroreningsbilden som provtagningarna ger. Därefter görs en ny riskklassning av området/objektet.

 

I tekniska servicenämndens budgetförslag för 2020 redovisades 11 områden/objekt där studie enligt MIFO fas 1 hade genomförts. Enligt prioriteringen efter fas 1 bedömdes att sju av de 11 områdena/ objekten var aktuella för undersökning enligt MIFO fas 2.

 

Mina frågor är:

 

Vad är aktuell status för de sju ovan beskrivna områdena/objekten där det har bedömts vara aktuellt att göra undersökning enligt MIFO fas 2?

 

Använder tekniska servicenämnden Länsstyrelsens databas (EBH-karta) t.ex. vid projektering för byggnation av en ny grundskola vid tennishallen, i så fall vilken riskklass har området/objektet?

 

Nässjö den 18 maj 2021

 

Anders Hansen, SAFE