Interpellation

Till: Socialnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar

Rättssäkerheten på särskilt boende inom funktionshinderomsorgen

Enligt 14 kap. 2 § SoL är var och en som är verksam i omsorger om äldre och funktionshindrade, såväl i offentligt som yrkesmässigt enskild bedriven verksamhet, skyldig att vaka över att enskilda får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. I bestämmelsen åläggs den som uppmärksammar eller får kännedom om allvarliga brister eller missförhållanden i vården eller omsorgen att genast göra en anmälan om missförhållandena till socialnämnden. Anmälningsskyldigheten gäller såväl yrkesarbetande som frivilligt verksamma. Anmälningsskyldigheten gäller också den som handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen. Avhjälps inte missförhållandet utan dröjsmål ankommer det på socialnämnden att anmäla saken till tillsynsmyndigheten.

Enligt 24 b § LSS ska den som fullgör uppgifter i verksamhet enligt lagstiftning om stöd och service till vissa funktionshindrade genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får eller som kan komma ifråga för insatser enligt sådan lagstiftning. Enligt 24 e § LSS ska ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört granskning/tillsyn av tre LSS-boenden i Nässjö kommun efter inkomna klagomål.

Mina frågor är:

Hur går socialnämnden tillväga för att få information om missförhållanden?

Anser du att ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål?

Hur går socialnämnden tillväga för att åtgärda missförhållanden?

Nässjö den 30 augusti 2021

Anders Hansen, SAFE