SAFE:s verksamhetsberättelse 2020

Allmänt

Pga coronan blev 2020 ett mycket annorlunda år för SAFE och för hela samhället.
Allt flöt på som vanligt med arbetsmöten, medlemsmöte, fullmäktige och nämndmöten fram till mitten av mars. Därefter stängdes i stort hela samhället ner pga pandemin. Arbetsmötena ställdes in, fullmäktige halverades och blev mot slutet av året helt digitala möten. 1 majfirandet fick ställas in och årsmötet fick flyttas fram två månader.

 

Trots dessa begränsningar har SAFE varit aktiva i fullmäktigedebatten och lämnat in flera motioner, interpellationer och ett eget budgetförslag. Det har varit insändare och artiklar i lokalpressen och under sommaren var SAFE ute med bokbord på torget i Nässjö. Årsmötet hölls utomhus i slutet av maj och under hösten var det några arbetsmöten i Centralskolans matsal.

 

I kommunfullmäktige har SAFE haft 2 ledamöter och 2 ersättare. Januari-mars var det med 57 ledamöter i fullmäktigesalen, april-oktober med 29 ledamöter, november-december digitala möten med 29 ledamöter, men där alla ordinarie och ersättare kunnat se och höra via datalänk. Anders och Uno har turats om att gå in som ordinarie.

 

SAFE-medlemmar har under hela året haft uppdrag i parlamentariska nämnden, valnämnden, valberedningen och kommunrevisionen. Sammanträdena har varit få och mot slutet av året i digital form.

 

Insändare och artiklar har fortlöpande skickats till tidningar och tidskrifter och till SAFE:s internetsida.

 

SAFE hade vid årsskiftet 2020/21 38 betalande medlemmar.

 

Styrelse och övriga funktionärer

 

Styrelsen har efter årsmötet bestått av Thomas Erixzon (sammankallande), Uno Kenstam (kassör), Wille Brüggemann, Anders Hansen och Erkki Mustonen.

 

Firmatecknare har varit Thomas Erixzon och Uno Kenstam.

 

Revisorer har varit Marianne Broman och Eva-Lill Brännström.

 

Valberedning var efter årsmötet Anders Hansen (sammankallande),
Maj Widäng, Wille Brüggemann och Marianne Broman

Fotnot: Marianne Broman avled i december.

Ansvar för SAFE:s hemsida: Thomas Erixzon

 

SAFE:s interna möten

 

Årsmötet 2020 ägde rum på Parkgårdens innergård lördagen den 30 maj.

 

Vi hade ett välbesökt medlemsmöte på ABF den 15 februari. Ämnet för dagen var SAFEs lansering på facebook. Under hösten var det två medlemsmöten i Centralskolans matsal; den 12 september kring höstens verksamhet och den

24 oktober kring kommunens budget.

 

Styrelsen har haft mejl- och telefonkontakt under året.

 

Fullmäktigegruppen har inte kunnat träffas pga coronan – mötena har ersatts av mejl- och telefonkontakt.

 

Arbetsmöten har varit på måndagar 18:00 på Kyrkogatan 7 i vår lokal fram till mitten av mars – därefter har det inte varit några möten på lokalen. Under hösten var det några arbetsmöten i Centralskolans matsal.

 

1 maj

 

SAFE hade inget 1-majmöte pga pandemin. SAFE hade dock en annons i Smålands Dagblad med ett antal 1-majparoller.

 

Parollerna var:
- Sänkta hyror i omsorgsboende
- Subventionerad lunch för pensionärer
- Inga nedskärningar inom skola/förskola och omsorg

 

Dessa fanns också att läsa på SAFEs hemsida. Marianne Broman skyltade med SAFE-flagga från sin balkong på Parkgården – den hängde sedan kvar fram till mitten av december.

 

Budget 2021 för Nässjö kommun

 

Då pandemin lett till att riksdag och regering gett kommunerna mer pengar, så föreslog SAFE oförändrad skattesats för 2021. Vi gjorde omfördelningar inom ramen och vi sparade på ledningsorganisationerna i förvaltningar och bolag. Dessutom så accepterade vi ett lägre resultat än majoriteten.

 

Det betydde att SAFE kunde göra ett antal satsningar:

 

Socialnämnden
* Vi föreslog att socialnämnden tillförs 25 miljoner för att uppnå en budget i balans under förutsättning att ramen utökas med riktade statsbidrag till äldreomsorgen om 18,8 miljoner.

* Motivet är att Nässjö kommun använder idag hela 35 miljoner kronor mindre till äldreomsorgen än jämförbara kommuner. För att påbörja arbetet med sammanhållen arbetstid och minimera delade turer satsade vi 4 miljoner. Det är ett krav som fackföreningen Kommunal fört fram.

 

* SAFE ville att fullmäktige fastställer principen att tillgång till särskilda boenden ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö så att äldre personer kan välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat.

 

Barn- och utbildningsnämnden
* SAFE ville kompensera BUN för ökade kostnader på grund av ökat antal barn och elever med 15 miljoner, under förutsättning att ramen utökas med riktat statsbidrag om 3 miljoner. Pengarna avser bland annat att förbättra likvärdigheten mellan skolor i kommunens olika delar. Skillnaderna mellan skolornas måluppfyllelse har nämligen ökat de senaste åren.

* För att återuppta förskole- och fritidsverksamheten i Grimstorp, Flisby, Fredriksdal och Ormaryd tillfördes 1 miljon i driftbudget och 4,8 miljoner i investeringsbudget.

 

Övriga nämnder
* För att minska den alltför höga arbetslösheten kompenserades Nässjö Lärcenter för kraftigt minskad statlig etableringsersättning till utbildning/integration och tillfördes 2 miljoner kronor. Yrkes-SFI har visat sig ha god effekt för att få ut människor i egen försörjning.

* SAFE ville ge Fastighets AB Linden uppdraget att utreda en fastighet som kan inrymma c:a 40 lägenheter för trygghetsboende/seniorboende inklusive mötesplats inom Lindens bestånd i centralt läge. Kön idag är mycket lång till denna typ av boende.

* SAFE ville återinföra subventionerade måltider för pensionärer från 1/1 2021 på kommunens restauranger enligt tidigare gällande regelverk för uppräkning, 500 tkr.

 

Investeringsbudget
* För nybyggnation av simhall ville SAFE investera 60 miljoner kronor år 2022 och 60 miljoner kronor år 2023. Vi föredrog i första hand en traditionell finansiering av denna investering. En medborgardialog är viktig när det gäller utformningen av simhallen.

 

Budgetdebatten hölls detta år pga coronan i december – det var ett digitalt maratonmöte på över 12 timmar. Beslut om skattesatsen togs dock på ett kort möte i november – detta blev premiären på digitala fullmäktigemöten i Nässjö.

 

Motioner

 

Kulturskolans terminsavgifter (Anders Hansen)
Inventering av äldres ofrivilliga ensamhet
(Anders Hansen)
Minimera delade turer inom äldreomsorgen
(
Anders Hansen)

 

Besvarade motioner

 

Tillagning av måltider för äldre – denna motion av Anders Hansen gick ut på att maten på äldreboendet Forsbacka i Forserum skulle tillagas på orten och inte transporteras från Nässjö. Den fick stöd av SD samt Rikard Salander i MP. Men övriga partier röstade ner den på fullmäktige i februari.

LSS-utjämningen – denna Hansen-motion gick ut på att de statliga LSS-bidrag kommunen fick skulle gå till de nämnder som berördes. Kommunstyrelsen menade att detta skulle ses som generella kommunbidrag och besvarade motionen därmed. SAFE yrkade bifall och fick stöd av MP och L. Övriga partier stödde dock kommunstyrelsen besvarande på fullmäktige i september.

Nässjö kommuns förstasida på internet. Uno hade gjort denna motion om att ha fler kommunala nyheter och relevanta länkar på Nässjö kommuns startsida på internet. SAFE fick stöd av M i detta medan övriga fullmäktige besvarade motionen på fullmäktige i oktober.

Kulturskolans terminsavgifter. Anders ville med denna motion sänka terminsavgifterna för familjer med låga inkomster. Anders ville i första hand ha återrmiss och i andra hand bifall till motionen. Han fick stöd av MP, V och L men återremissen gick inte igenom och motionen blev sen avslagen på mötet i december.

 

Interpellationer

 

- Julvikariaten (Uno Kenstam)
- Kommunens digitalisering
(Uno Kenstam)
- Socialnämndens budgetuppföljning
(Anders Hansen)
- Återvinningen på Boda
(Uno Kenstam)
- Finansiering av LSS
(Anders Hansen)
- En kontantvänlig kommun
(Uno Kenstam)
- Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin
(Anders Hansen)
- Elevers avstängning på Brinell
(Uno Kenstam)
- Socialnämndens ekonomi
(Uno Kenstam)
- Ödehus på landet
(Uno Kenstam)
- Digitaliseringens problem (Uno Kenstam)
- Om trygghet i Nässjö (Uno Kenstam)
- Ekonomisk månadsuppföljningar (Uno Kenstam)
- Städning på återvinningsstationer (Uno kenstam)
- Om trygghetsfrågor (Uno Kenstam)

Svar på överklagande

 

Thomas Erixzons överklagande av kommunfullmäktiges vägran att behandla flera skarpa SAFE-förslag i samband med budgetuppföljningen i juni 2019 avslogs av förvaltningsrätten drygt ett år senare. Man hänvisade till att det inte fanns någon hänvisning till någon paragraf i kommunallagen i överklagandet.

 

Remissyttranden

 

Anders Hansen har lämnat ett remissyttrande över "Ett självständigt liv"; riktlinjer för funktionshinderomsorgen.

 

Övriga fullmäktigefrågor och politiska frågor

 

SAFE röstade i februari för avslag på en utredning om ägardirektiv till Linden m. fl. kommunala bolag ang. kommande finansiering av en ny simhall. SAFE menar att det är skattekollektivet som ska finansiera en ny simhall.

 

SAFE röstade i februari emot höjningen av Kulturskolans avgifter.

 

Ändring av kommunens budget – detta var ett förslag från kommunledningen att föra över pengar från andra nämnder till socialnämnden. SAFE var med om att få igenom en återremiss i april och lade en hel del egna förslag när det var uppe för beslut i maj.

 

SAFE hade en del egna förslag när en ny biblioteksplan antogs på fullmäktige i oktober.

 

Coronan gjorde att förutsättningarna för fullmäktiges sammanträden förändrades radikalt. Uno Kenstam fick som gruppledare ett stort ansvar för alla kontakter och möten med andra partier, kommunledning och fullmäktiges presidium kring dessa frågor.

Svar på frågor från allmänheten på ”Fråga dina politiker”

 

Anders Hansen och Uno Kenstam har svarat på många frågor som ställts till politikerna på Nässjö kommuns hemsida. Ämnena har varit av vitt skilda slag.

Föreläsningar och offentliga möten

 

Några utåtriktade möten hölls inte detta år pga coronapandemin.

 

Medlemsskap i andra föreningar

 

SAFE är med i ABF Nässjö.

 

SAFE:s internetsida

 

Hemsidan har skötts av Thomas Erixzon. Hemsidan har uppdaterats ca 1-2 i månaden. Adressen är www.safe-nassjo.nu.

 

På hemsidan har under året bl.a. publicerats rapport från årsmötet, rapporter från fullmäktige, många interpellationer, samt ett stort antal insändare och debattartiklar.

 

Medlemsblad

 

Ett medlemsblad skickades ut till SAFEs medlemmar under våren. De fanns också på SAFEs bokbord under sommaren.

 

SAFE-lokalen

 

Det var en storstädning av lokalen precis i början av året. Ett stort lass med bl.a. gamla 1 majplakat kördes till tippen, det var dock strax efter årsskiftet.

Efter mitten av mars har lokalen inte använts som möteslokal pga coronan.

  

EU-motståndet

 

SAFE-medlemmar har under året skrivit flera EU-kritiska insändare och debattartiklar. Thomas Erixzon är ordförande i Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö och är med i Nej till EU:s riksstyrelse. Uno Kenstam är med i Nej till EU:s valberedning.

 

SAFE i lokalpressen

 

Uno Kenstam är den som har skrivit i särklass flest mest insändare under året. Han har skrivit bl.a. om lokalpolitik, digitalisering, EU, ekonomi och annat. Thomas Erixzon har skrivit en enda om coronan. Insändarna har huvudsakligen publicerats i Smålands Dagblad. De flesta insändarna finns även på SAFE:s hemsida.

 

artikelplats i Smålands Dagblad har det skrivits om bl.a. SAFE:s budgetförslag och om flera av SAFEs interpellationer och motioner. Jope skrev en fin minnesruna över Marianne Broman i december.

 

SAFE har annonserat i Smålands Dagblad inför 1 maj, samt haft en del föreningsannonser och en julhälsning.

 

Marknader och bokbordsverksamhet

 

SAFE har haft bokbord på Stortorget i Nässjö de flesta torsdagarna under sommaren. Alla marknader i kommunen var inställda pga pandemin.

 

Utflykter och hembesök

 

Inga utflykter gjordes detta år pga coronan.

 

Dödsfall

 

Marianne Broman gick bort i covid den 6 december 2020. Hon avled på Eksjö lasarett efter att ha varit sjuk några dagar. Marianne skulle ha fyllt 78 år i januari 2021.

 

Marianne var aktiv i SAFE sedan mitten av 1980-talet. Hon satt i kommunfullmäktige mellan 1988-2014 och var i många år med i kultur- och fritidsnämnden och kommunrevisionen.

 

Thomas Erixzon skrev minnesord från SAFE till SmD. Detta publicerades också på SAFEs hemsida och på ”Minnesrummet”. Thomas representerade också SAFE vid begravningen den 8 januari på Skogskyrkogården.

 

Övrigt

 

Wille Brüggemann avgick ur revisionsnämnden och ersattes i september av Erkki Mustonen.

 

SAFE-medlemmen Lars Hellström höll ett uppskattat fredstal i samband med FN-högtiden i kyrkan i oktober. Det finns publicerat på SAFEs hemsida.

 

Vi har med sponsring fått reklam på flera sporthallar och idrottsplatser.

 

På SAFE:s hemsida under rubriken ”SAFE:s startsida” finns länkar till motioner, interpellationer, insändare, fullmäktigereportage m.m. under 2020.

Styrelsen vill till sist tacka alla som stött vårt politiska arbete för ett mer jämlikt och rättvisare samhälle.

 

Nässjö den 24 augusti 2021

 

Thomas Erixzon, Wille Brüggemann, Erkki Mustonen

Anders Hansen, Uno Kenstam