Överklaga inte hyresnämndens beslut!


Det var på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2019 som ärendet ”Föreskrifter om uthyrning till enskilda inom äldre- och funktionshinderomsorgen” beslutades. I grunden var det socialnämnden som föreslog drastiska och orimliga hyreshöjningar för äldre och funktionshindrade personer i Nässjö kommun.

Den 25 september 2019 behandlade KPR (kommunala pensionärsrådet) socialnämndens förslag till hyressättningsmodell. Pensionärsorganisationerna avvisade bestämt de orimliga hyreshöjningar och angav flera sakligt grundade argument. Tyvärr ledde inte KPR:s protester till några ändringar i socialnämndens förslagna hyreshöjningar.

När kommunfullmäktige skulle besluta om hyressättningsmodellen föreslog SAFE att den aktuella hyresnivån för boenden inom äldreomsorgen skulle bibehållas och den årliga höjningen i nivå med allmännyttan. Inom funktionshinderomsorgens boenden föreslog SAFE ett tak på 5 600 kr per månad och en årlig höjning i nivå med allmännyttan. Tyvärr röstade kommunfullmäktige för de drastiska hyreshöjningarna.

Kommunens särskilda boenden inom äldre- och funktionshinderomsorgen ska i princip behandlas som vanliga hyreslägenheter. Bruksvärdesprincipen ska vara vägledande för hyresnivån enligt gällande hyreslag. En lägenhet inom allmännytta i Nässjö kommun med likvärdig standard som flertalet bostäder inom äldre- och funktionshinderomsorgen har en hyresnivå på 975 – 1050 kronor per kvadratmeter och år. Det kan jämföras med det exempel som Bitte Lindberg beskrev i Smålands Dagblad där hyresnivån uppgick till drygt 1 700 kronor per kvadratmeter och år. Efter höjningen enligt den nya hyressättningsmodellen skulle hyran uppgå till 1 945 kronor per kvadratmeter och år. Att hyrorna inom äldre- och funktionshinderomsorgens boenden idag är så orimligt höga beror i hög grad på att årliga hyreshöjningar regelmässigt har gjorts med hela 3 % per år i flera år. Det är minst dubbelt så stora höjningar jämfört med allmännyttans årliga höjningar.

Politiken i Nässjö kommun måste i större utsträckning hantera villkoren för personer inom äldre- och funktionshinderomsorgen med ansvar och respekt för att dessa målgrupper ofta är utsatta och utlämnade när beslut fattas. Dessa målgrupper är beroende av en rättssäker behandling.

Därför blir SAFE:s uppmaning till Nässjö kommun:

Överklaga inte hyresnämndens beslut!

Gör en översyn av hyresnivåerna inom äldre- och funktionshinderomsorgen så att de stämmer överens med allmännyttans enligt bruksvärdesprincipen.

 

Anders Hansen

SAFE, Nässjö