Synpunkter från SAFE
vid samråd för ny detaljplan i del av Hultet 1:1 m.fl.

Nuvarande detaljplan för detta område togs så sent som 2018. Den var väl genomarbetad och avvägd mellan olika intressen och verksamheter. Vilka verksamheter som tillåts i Hultet påverkar även utvecklingen i Nässjös stadskärna och de närliggande handelsområdena i Almenäs och kring ICA/Lidl.

Kommunens målsättning var att slå vakt om en levande och attraktiv stadskärna med ett bra utbud av handel och service. Man ville därför undvika att områden långt ifrån stadskärnan utvecklades till handelsområden som kunde undergräva stadskärnans handel.

Därför blev detaljplanen för det nyöppnade handelsområdet i Hultet 1:1 inriktat på ”sällanköpshandel” och handel med skrymmande varor. Livsmedelsaffärer och mindre detaljhandel hänvisades till stadskärnan och ovan nämnda närliggande områden.

SAFE ställde sig bakom denna syn på detaljplanen för del av Hultet 1:1 och tycker fortfarande detsamma. Det är en bra inriktning med tanke på hela kommunens utveckling.

Den nya detaljplanens viktigaste förändring är att man nu kommer att tillåta livsmedelsförsäljning på en del av detaljplanens område. Detta kan komma att förändra hela Nässjös handelsstruktur.

Nässjö kommun har de senaste åren satsat mycket på att utveckla centrum i Nässjö. Det har varit flera omgångar av ”Vision Nässjö stadskärna” med tillhörande gestaltningsprogram. En hel del har upprustats och förnyats på gator och torg.

Det har även byggts många nya bostäder i centrum vilket är bra för kundunderlaget och handeln i centrum. Men där finns flera tomma affärslokaler så det återstår en del att göra för att få ett fullt fungerande centrum i Nässjö.

Om Nässjö kommuner låter ett stort externt handelsområde utvecklas flera kilometer från stadskärnan riskerar det att slå undan benen för hela
”Vision Stadskärna” och för ett levande centrum i Nässjö stad.

SAFE säger därför bestämt NEJ till att tillåta livsmedelshandel i del av Hultet 1:1 m.fl.

Nässjö den 27 september 2023

SAFE gm Thomas Erixzon